Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Протокол №1

Загальних зборів акціонерів

відкритого акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ

БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

(код за ЄДРПОУ 24843341)

 

07 вересня 2012 року, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160,

кабінет голови Правління

 

Загальні збори акціонерів розпочинають свою роботу о 13 годині 00 хвилин.

Відкриває Загальні збори акціонерів голова Правління Товариства Сенчик Олександр Олександрович.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Правлінням відкритого акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі за текстом – Товариство) було прийнято рішення (протокол №1 від 24.07.2012 року) про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори). Збори були скликані Правлінням у зв’язку з відсутністю в Товаристві Наглядової ради.

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки 02.08.2012 року поштових відправлень кожному акціонеру Товариства, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 01.08.2012 року №144 – із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також інших відомостей, публікація яких вимагається Законом України «Про акціонерні товариства».

Загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» проводяться 07 вересня 2012 року за адресою: 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160, кабінет голови Правління.

Для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів, та на виконання рішення Правління Товариства (протокол №1 від 24.07.2012 року), головою Правління Товариства був укладений договір №ІК-79/12 від 25 липня 2012 року зі зберігачем – товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ», ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року (ТОВ «ГРАД-ЦП»), про передачу останньому повноважень із здійснення функцій реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 03 вересня 2012 року.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові Реєстраційної комісії Сааду Ш. М.

Голова Реєстраційної комісії Саад Ш. М.: Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 03 вересня 2012 року. Товариство є емітентом 2 418 000 (двох мільйонів чотириста вісімнадцяти тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок кожна та загальною номінальною вартістю 604 500 (шістсот чотири тисячі п’ятсот) гривень. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 03 вересня 2012 року складає 28 (двадцять вісім) акціонерів.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 12 (дванадцять) акціонерів та їх представників, яким сукупно належить 2 008 766 (два мільйони вісім тисяч сімсот шістдесят шість) простих іменних акцій Товариства і, відповідно, 2 008 766 (два мільйони вісім тисяч сімсот шістдесят шість) голосів у Зборах (окрім питань порядку денного, за якими голосування відбувається за кумулятивним принципом), що складає 83,0755% від голосуючої кількості акцій Товариства (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства зібрано, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Правління Товариства Сенчик О. О.: відповідно до умов договору №ІК-79/12 від 25.07.2012 року, реєстраційній комісії доручено вести підрахунок голосів акціонерів при голосуванні на Зборах до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов’язків лічильна комісія.

Загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» оголошуються відкритими.

Загальні збори акціонерів розпочинають свою роботу о 13 годині 00 хвилин.

Голова Правління Товариства: Правління Товариства при прийнятті рішення про скликання Загальних зборів акціонерів запропонувало до розгляду наступний порядок денний:

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», призначених на 07 вересня 2012 року

1.       Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору з зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

2.       Про обрання лічильної комісії.

3.       Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

4.       Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

5.       Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

6.       Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

7.       Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

8.       Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

9.       Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік та план розподілу прибутку на 2012 рік.

10.    Затвердження рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

11.    Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором – товариством з обмеженою відповідальністю «НІЖИНСЬКИЙ РЕЄСТРАТОР» (код ЄДРПОУ 32353750).

12.    Визначення дати припинення ведення реєстру.

13.    Визначення депозитарію для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної на бездокументарну форму існування.

14.    Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

15.    Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій.

16.    Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про прийняте Загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію акцій Товариства.

17.    Затвердження протоколу рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (протоколу рішення про дематеріалізацію).

18.    Про затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення у офіційному друкованому виданні НКЦПФР та персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів.

19.    Зміна найменування Товариства та внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

20.    Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з дематеріалізацією акцій і зміною найменування Товариства, державною реєстрацією нової редакції Статуту.

21.    Про відкликання членів Наглядової ради.

22.    Про обрання членів Наглядової ради.

23.    Про відкликання членів Ревізійної комісії.

24.    Про обрання Ревізора.

25.    Відкликання Правління Товариства.

26.    Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Інших пропозицій від акціонерів щодо внесення додаткових питань до порядку денного, а також пропозицій щодо проектів рішень з питань порядку денного не надійшло. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

 

1. СЛУХАЛИ: Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору з зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

Голова Правління Товариства Сенчик Олександр Олександрович запропонував прийняти таке рішення:

Передати повноваження лічильної комісії зберігачу – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року). Затвердити договір №ІК-80/12 від 25.07.2012 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах акціонерів, укладений Товариством з ТОВ «ГРАД-ЦП».

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

1. ВИРІШИЛИ:

Передати повноваження лічильної комісії зберігачу – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року). Затвердити договір №ІК-80/12 від 25.07.2012 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах акціонерів, укладений Товариством з ТОВ «ГРАД-ЦП».

(Протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Присутній на Зборах директор зберігача – ТОВ «ГРАД-ЦП» – Саад Шаді Мухамед запропонував обрати лічильну комісію у складі представників зберігача – Саада Шаді Мухамеда (голова Лічильної комісії), Єфремова Всеволода Юрійовича (члена Лічильної комісії).

Голосування проводиться бюлетенем №2.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

2. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі представників зберігача – Саада Шаді Мухамеда (голова Лічильної комісії), Єфремова Всеволода Юрійовича (член Лічильної комісії).

(Протокол Реєстраційної комісії №3 додається).

 

3. СЛУХАЛИ: Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Голова Правління Товариства Сенчик Олександр Олександрович запропонував обрати головою Зборів Саада Шаді Мухамеда, секретарем Зборів – Єфремова Всеволода Юрійовича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 3.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3. ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Загальних зборів акціонерів Товариства, Єфремова Всеволода Юрійовича – секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів запропонував затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради та Ревізора, проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої Правлінням Товариства форми;

2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізора проводити відкрито бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Правлінням Товариства форми;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради та Ревізора, проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої Правлінням Товариства форми;

2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізора проводити відкрито бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Правлінням Товариства форми;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Голова Правління Товариства Сенчик Олександр Олександрович доповів наступне.

За звітний рік працівниками нашого підприємства було своєчасно і якісно проведено підготовку наявної техніки та обладнання до приймання, зберігання та відвантаження цукрових буряків на Згурівський цукровий завод ТОВ «Краєвид».

В минулому році було прийнято від господарств 56 711 тон цукрових буряків при договорі з заводом 30 000 тон, що було більше на 26 711 тон. Це майже у два рази більше від запланованого.

На вивантаженні цукрових буряків працювало три БУМи. Всі вони працювали майже безперебійно, що дало змогу за кожний день приймання цукрових буряків розвантажувати і вкладати в кагати більше 1500 тонн.

Добре працювали оператори БУМів Кравченко Володимир Сергійович, Охріменко Микола Іванович та Пасюченко Леонід Степанович.

На навантаженні цукрових буряків у вагони працювали механізатори: Мужайло Микола Андрійович, Мужайло Юрій Миколайович, Сорока Юрій Геннадійович та Федорок Юрій Петрович. В середньому кожний день ними було навантажено 25 вагонів цукрових буряків. Жодного разу не було випадку, щоб вагони були навантажені несвоєчасно. А це не багато і не мало, а 1 123 вагони.

Швидко і якісно обслуговували автомашини на ваговій Мужайло Олена Володимирівна та Поліщук Ганна Василівна. Добросовісно виконували свою роботу працівники Рюпро.

За минулий рік ми маємо непогані фінансові результати, перш за все тому, що прийняли цукрових буряків удвічі більше, ніж планували.

Надійшло коштів згідно договору (без врахування вартості перевезення цукрових буряків залізницею) 2 004 163 тис. грн.

Своєчасно проводилася виплата заробітної плати, а також перерахування коштів в бюджетні фонди. Було перераховано ПДВ 808,8 тис. грн. ( з урахуванням плати за залізничний транспорт).

Податок на прибуток - 146,0 тис. грн.

Земельний податок - 35,9 тис. грн.

Єдиний внесок - 230,8 тис. грн.

Податок з доходів фізичних осіб - 70,7 тис. грн.

Разом - 1 292 200 тис. грн.

В цьому році очікується близько 30 000 тон цукрових буряків. По ряду причин не посіяли цукрового буряка ТОВ «Вітчизна» с. Заводи Конотопського району. Зовсім не сіяли СТОВ «Надія» Бахмацького району.

Ремонт розпочали ми 01 серпня 2012 року, трохи із запізненням, але до збирання цукрового буряка ми встигнемо. Майже закінчили ремонт БУМів №№3 і 5.На БУМі №4 залишилося ремонту на 3-4 дні. Повністю підготовлена лінія Рюпро, перевірена працівниками Стандартометрології і виписано сертифікат. Готова до роботи вагова. Колія залізниці очищена від бур’янів. Залишилося підправити у двох місцях габарити та замінити частину шпал. До відвантаження цукрових буряків ми встигнемо це зробити.

Підприємство працівниками забезпечено, в основному всі старі кадри.

Голова Зборів: пропонується затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

5. ВИРІШИЛИ:

Роботу Правління Товариства за 2011 рік вважати задовільною. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік затвердити.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Виступив голова Зборів Саад Ш. М., який доповів, що відповідно до чинної редакції Статуту у Товаристві немає такого органу, як Наглядова рада.

Голова Зборів: Пропоную не затверджувати звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік у зв’язку з відсутністю в Товаристві Наглядової ради.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

6. ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік у зв’язку з відсутністю в Товаристві Наглядової ради.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

7. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Виступив голова Ревізійної комісії Товариства Міщенко І. М., який доповів наступне.

Комісія в складі голови Міщенко І. М. та члена Звєрєвича Ю. В. провела ревізію фінансово-господарської діяльності ВАТ «Бахмацьке бурякоприймальне підприємство» за період з 01 січня по 31 грудня 2011року.

Ревізійна комісія почала свою роботу з відома голови Правління Товариства Сенчика Олександра Олександровича і проводилась в присутності головного бухгалтера Домашенко Наталії Іванівни.

За звітний період відповідальними за фінансово-господарську діяльність з правом першого підпису документів є:

  • виконавчий директор ВАТ «Бахмацьке бурякоприймальне підприємство» Топтун Василь Григорович, працюючий увесь період;
  • головний бухгалтер Домашенко Наталія Іванівна, працююча весь період.

Повністю були перевірені всі банківські, касові документи, розрахунки з підзвітними особами.

Готівка та грошові документи знаходяться в касі підприємства. Касиром працювала Демченко Тетяна Петрівна. З нею був укладений договір про матеріальну відповідальність. Каса розміщена в приміщенні бухгалтерії, вікна загратовані. Для зберігання готівки та грошових коштів у приміщенні стоять вогнетривкі шафи. Приміщення каси не охороняється. Облік касових операцій ведеться своєчасно і правильно. Одержані в касу та видані гроші в банк здаються своєчасно, документально оформлені та записані в касову книгу. Щоквартально проводиться інвентаризація грошових цінностей в касі. Нестач та лишків при інвентаризації не виявлено. За ревізійний період залишок грошей в касі не перевищує встановлений ліміт.

При перевірці підзвітних сум встановлено, що гроші під звіт з каси видавались на господарські потреби. Підзвітні особи своєчасно та правильно звітують про те, куди витрачені гроші. Для одержання товарно-матеріальних цінностей від постачальників довіреним особам видаються довіреності, котрі реєструються в книзі видачі довіреностей.

Видача матеріальних цінностей оформляється накладними, заборними та заправочними відомостями. Всі документи оформляються вчасно і в повному обсязі відображають рух товарно-матеріальних цінностей згідно актів, складених та підписаних комісією в присутності матеріально-відповідальної особи.

Облік основних засобів ведеться по групах, по найменуваннях, по інвентарних номерах. Основні засоби закріплені за матеріально відповідальними особами.

Придбання основних засобів оформляється накладними та актами. Списання основних засобів не проводилось. Знос та амортизація основних засобів нараховується щомісячно по групах основних засобів і відноситься на затрати виробництва.

Всі операції господарської та фінансової діяльності знайшли своє відображення в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Дані відомостей підтверджують дані Головної книги та балансу Товариства.

Всі звіти та податкові декларації здавались контролюючим органам вчасно і правильно.

Своєчасно здавалися в банк платіжні доручення на перерахування податків та інших платежів.

Згідно Головної книги та балансу фінансовий стан Товариства можна характеризувати так:

№ з/п

Найменування

Сума, тис. грн.

1

Чистий прибуток

221,9

2

Сумарна дебіторська заборгованість

507,4

3

Поточні зобов’язання

72,7

4

Нерозподілений прибуток

298,7

Прострочених платежів по позичках, банківських процентах немає. За звітний період сплачено в бюджетні фонди:

№ з/п

Найменування

Сума, тис. грн.

1

Податок на додану вартість

808,8

2

Податок на прибуток

146,0

3

Податок з доходів фізичних осіб

70,7

4

Земельний податок

35,9

5

Єдиний внесок

230,8

Голова Зборів: Пропоную затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

7. ВИРІШИЛИ:

Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік вважати задовільною. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

8. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

Голова Правління Товариства Сенчик Олександр Олександрович запропонував Зборам затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

8. ВИРІШИЛИ:

Річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік затвердити.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

9. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік та план розподілу прибутку на 2012 рік.

Виступив голова Правління Товариства Сенчик Олександр Олександрович, який запропонував направити прибуток за 2011 рік в сумі 221,9 тис. грн. на розвиток Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

9. ВИРІШИЛИ:

Направити прибуток за 2011 рік в сумі 221,9 тис. грн. на розвиток Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

10. СЛУХАЛИ: Затвердження рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Голова Зборів Саад Ш. М.: Пропонується затвердити рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Реквізити Товариства

Повне найменування:

відкрите акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Скорочене найменування:

ВАТ «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

24843341

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (серія; номер свідоцтва; дата проведення державної реєстрації; орган, що видав свідоцтво)

Серія А00 №100092, дата проведення державної реєстрації – 31.12.2003 року, орган, що видав свідоцтво – БАХМАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами:

16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, 160

Адреса для поштових повідомлень:

16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, 160

Телефон:

+380(4635) 5-31-57

Факс:

+380(4635) 5-31-57

Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення:

Голова Правління Сенчик Олександр Олександрович

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію

Вид і тип цінних паперів:

Акції прості іменні

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації; орган, що видав свідоцтво; реєстраційний номер випуску):

18.02.2004 р., Чернiгiвське ТУ ДКЦПФР, №4/24/1/04

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений для випуску акцій у документарній формі існування:

UA 4000036206

Номінальна вартість акції даного випуску:

0 (нуль) грн. 25 копійок

Кількість випущених акцій даного випуску:

2 418 000 (два мільйони чотириста вісімнадцять тисяч)

Загальна номінальна вартість акцій даного випуску:

604 500 (шістсот чотири тисячі п’ятсот) гривень 00 коп.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

10. ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

Реквізити Товариства

Повне найменування:

відкрите акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Скорочене найменування:

ВАТ «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

24843341

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (серія; номер свідоцтва; дата проведення державної реєстрації; орган, що видав свідоцтво)

Серія А00 №100092, дата проведення державної реєстрації – 31.12.2003 року, орган, що видав свідоцтво – БАХМАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами:

16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, 160

Адреса для поштових повідомлень:

16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, 160

Телефон:

+380(4635) 5-31-57

Факс:

+380(4635) 5-31-57

Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення:

Голова Правління Сенчик Олександр Олександрович

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію

Вид і тип цінних паперів:

Акції прості іменні

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації; орган, що видав свідоцтво; реєстраційний номер випуску):

18.02.2004 р., Чернiгiвське ТУ ДКЦПФР, №4/24/1/04

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений для випуску акцій у документарній формі існування:

UA 4000036206

Номінальна вартість акції даного випуску:

0 (нуль) грн. 25 копійок

Кількість випущених акцій даного випуску:

2 418 000 (два мільйони чотириста вісімнадцять тисяч)

Загальна номінальна вартість акцій даного випуску:

604 500 (шістсот чотири тисячі п’ятсот) гривень

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

11. СЛУХАЛИ: Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором – товариством з обмеженою відповідальністю «НІЖИНСЬКИЙ РЕЄСТРАТОР» (код ЄДРПОУ 32353750).

Голова Зборів: Пропонується припинити дію договору на ведення реєстру №40-Р від 19.02.2004 р., укладеного з реєстратором ТОВ «НІЖИНСЬКИЙ РЕЄСТРАТОР», у зв'язку з переведенням випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

11. ВИРІШИЛИ:

Припинити дію договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів №40-P від 19.02.2004 р. з реєстратором – товариством з обмеженою відповідальністю «НІЖИНСЬКИЙ РЕЄСТРАТОР» (код ЄДРПОУ 32353750).

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

12. СЛУХАЛИ: Визначення дати припинення ведення реєстру.

Голова Зборів Саад Ш. М.: Пропонується припинити обслуговування випуску цінних паперів у документарній формі існування у реєстроутримувача в системі реєстру власників іменних цінних паперів протягом десяти робочих днів з дня публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру визначити дату припинення ведення реєстру. Також пропонується надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначити конкретну дату припинення ведення реєстру з урахуванням вимог даного рішення Зборів.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

12. ВИРІШИЛИ:

Припинити ведення реєстру протягом десяти робочих днів з дня публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначити конкретну дату припинення ведення реєстру з урахуванням вимог даного рішення Зборів.

 

13. СЛУХАЛИ: Визначення депозитарію для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної на бездокументарну форму існування.

Голова Зборів: Пропонується визначити депозитарієм для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної на бездокументарну форму існування, публічне акціонерне товариство «НАЦІОНАЛЬНИЙ депозитарій УКРАЇНИ».

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій,

щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію

Найменування:

Публічне акціонерне товариство «НАЦІОНАЛЬНИЙ депозитарій УКРАЇНИ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

30370711

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:

·         серія, номер свідоцтва

·         номер запису

·         дата проведення державної реєстрації

·         орган, що видав свідоцтво

 

 

А01 №795373

1 074 105 0016 010655

17.05.1999 р.

Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація

Місцезнаходження:

01001, м. Київ, вул. Грінченка, буд. 3

Телефони контактної особи:

+380 (44) 279-65-40, 279-13-25

факс +380 (44) 279-13-22

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:

·         номер ліцензії

·         дата видачі

·         орган, що видав ліцензію

 

·         строк дії ліцензії

 

 

 

 

серія АВ №581322

видана 25.05.2011 р.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України

строк дії: 19.09.2006 р. - 19.09.2016 р.

 

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

13. ВИРІШИЛИ:

13.1. Визначити публічне акціонерне товариство «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» депозитарієм для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну форму існування.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій,

щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію

Найменування:

Публічне акціонерне товариство «НАЦІОНАЛЬНИЙ депозитарій УКРАЇНИ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

30370711

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:

·         серія, номер свідоцтва

·         номер запису

·         дата проведення державної реєстрації

·         орган, що видав свідоцтво

 

 

А01 №795373

1 074 105 0016 010655

17.05.1999 р.

Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація

Місцезнаходження:

01001, м. Київ, вул. Грінченка, буд. 3

Телефони контактної особи:

+380 (44) 279-65-40, 279-13-25

факс +380 (44) 279-13-22

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:

·         номер ліцензії

·         дата видачі

·         орган, що видав ліцензію

 

·         строк дії ліцензії

 

 

 

 

серія АВ №581322

видана 25.05.2011 р.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України

строк дії: 19.09.2006 р. - 19.09.2016 р.

 

13.2. Доручити виконавчому органу Товариства підписати договір із депозитарієм – публічним акціонерним товариством «НАЦІОНАЛЬНИЙ депозитарій УКРАЇНИ» – про обслуговування емісії.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

14. СЛУХАЛИ: Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

Голова Правління Сенчик О. О.: Пропоную визначити товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» зберігачем, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники до дати припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію.

Реквізити зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники до дати припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію

Найменування:

товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ»

Місцезнаходження:

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, під'їзд 3, поверх 7

Телефони контактної особи:

+380(44) 585-61-20

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

37045775

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:

·         серія, номер свідоцтва

·         номер запису

·         дата проведення державної реєстрації

·         орган, що видав свідоцтво

 

 

А01 №648498;

1 070 102 0000 039456;

07.04.2010 р.;

Печерська районна у м. Києві державна адміністрація

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:

·         номер ліцензії

·         дата видачі

·         орган, що видав ліцензію

 

·         строк дії ліцензії

 

 

 

 

серія АВ №533951

видана 20.05.2010 р.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України

строк дії: 20.05.2010 р. - 20.05.2015 р.

 

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

14. ВИРІШИЛИ:

14.1. Визначити товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» зберігачем, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.

Реквізити зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники до дати припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію

Найменування:

товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ»

Місцезнаходження:

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, під'їзд 3, поверх 7

Телефони контактної особи:

+380(44) 585-61-20

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

37045775

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:

·         серія, номер свідоцтва

·         номер запису

·         дата проведення державної реєстрації

·         орган, що видав свідоцтво

 

 

А01 №648498;

1 070 102 0000 039456;

07.04.2010 р.;

Печерська районна у м. Києві державна адміністрація

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:

·         номер ліцензії

·         дата видачі

·         орган, що видав ліцензію

 

·         строк дії ліцензії

 

 

 

 

серія АВ №533951

видана 20.05.2010 р.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України

строк дії: 20.05.2010 р. - 20.05.2015 р.

 

14.2. Доручити виконавчому органу Товариства підписати договір із зберігачем – товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» – про відкриття рахунків у цінних паперах.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

15. СЛУХАЛИ: Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій.

Голова Зборів Саад Ш. М. запропонував затвердити такий порядок вилучення сертифікатів акцій:

·         з дня прийняття рішення про дематеріалізацію акціонери зобов’язані здати сертифікати акцій виконавчому органу Товариства для їх подальшого знищення відповідно до вимог Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №98 від 30.06.2000 року;

·         акціонери здають сертифікати акцій виконавчому органу Товариства особисто за місцезнаходженням Товариства: 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160, в робочі дні з 09:00 до 17:00, або шляхом направлення сертифікатів акцій за адресою місцезнаходження Товариства поштовим листом;

·         строк здачі сертифікатів акцій не обмежується;

·         обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування глобального сертифіката не допускається;

·         облік вилучених сертифікатів здійснюється в журналі обліку вилучених сертифікатів акцій, який зобов’язана вести відповідальна особа;

·         вилучені сертифікати не підлягають поверненню особам, що їх передали, та/або акціонерам Товариства;

·         зберігання вилучених сертифікатів здійснюється відповідальною особою до моменту їх знищення;

·         знищення сертифікатів, погашених реєстроутримувачем сертифікатів цінних паперів, зіпсованих та/або невикористаних бланків сертифікатів цінних паперів здійснюється шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів (бланків сертифікатів) цінних паперів, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (бланків сертифікатів) (серії, номера, наскрізного номера). Знищення сертифікатів (бланків сертифікатів) цінних паперів здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується Наглядовою радою або виконавчим органом Товариства протягом двох робочих днів з дня прийняття цього рішення про дематеріалізацію;

·         вилучення сертифікатів здійснюється безоплатно;

  • вилучення сертифікатів не призводить до переходу права власності на належні акціонеру акції до Товариства та/або особи, відповідальної за їх вилучення та знищення.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №15.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

15. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок вилучення та знищення сертифікатів акцій:

·         з дня прийняття рішення про дематеріалізацію акціонери зобов’язані здати сертифікати акцій виконавчому органу Товариства для їх подальшого знищення відповідно до вимог Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №98 від 30.06.2000 року;

·         акціонери здають сертифікати акцій виконавчому органу Товариства особисто за місцезнаходженням Товариства: 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160, в робочі дні з 09:00 до 17:00, або шляхом направлення сертифікатів акцій за адресою місцезнаходження Товариства поштовим листом;

·         строк здачі сертифікатів акцій не обмежується;

·         обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування глобального сертифіката не допускається;

·         облік вилучених сертифікатів здійснюється в журналі обліку вилучених сертифікатів акцій, який зобов’язана вести відповідальна особа;

·         вилучені сертифікати не підлягають поверненню особам, що їх передали, та/або акціонерам Товариства;

·         зберігання вилучених сертифікатів здійснюється відповідальною особою до моменту їх знищення;

·         знищення сертифікатів, погашених реєстроутримувачем сертифікатів цінних паперів, зіпсованих та/або невикористаних бланків сертифікатів цінних паперів здійснюється шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів (бланків сертифікатів) цінних паперів, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (бланків сертифікатів) (серії, номера, наскрізного номера). Знищення сертифікатів (бланків сертифікатів) цінних паперів здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується Наглядовою радою або виконавчим органом Товариства протягом двох робочих днів з дня прийняття цього рішення про дематеріалізацію;

·         вилучення сертифікатів здійснюється безоплатно;

  • вилучення сертифікатів не призводить до переходу права власності на належні акціонеру акції до Товариства та/або особи, відповідальної за їх вилучення та знищення.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

16. СЛУХАЛИ: Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про прийняте Загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію акцій Товариства.

Голова Зборів Саад. Ш. М. запропонував здійснити персональне повідомлення акціонерів про прийняття Загальними зборами рішення про дематеріалізацію акцій Товариства простими поштовими листами.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №16.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

16. ВИРІШИЛИ:

Здійснити персональне повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму шляхом розсилання простих поштових листів протягом десяти календарних днів з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення про дематеріалізацію.

 

17. СЛУХАЛИ: Затвердження протоколу рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (протоколу рішення про дематеріалізацію).

Голова Зборів Саад Ш. М. запропонував прийняті Зборами рішення щодо переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування, викласти в окремому документі – протоколі рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (протокол рішення про дематеріалізацію), що є додатком до протоколу Загальних зборів.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №17.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

17. ВИРІШИЛИ:

Затвердити протокол рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (протокол рішення про дематеріалізацію).

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення у офіційному друкованому виданні НКЦПФР та персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів.

Голова Зборів Саад Ш. М.: Пропоную затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення у офіційному друкованому виданні НКЦПФР та персонального повідомлення акціонерів (додається до протоколу).

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №18.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

18. ВИРІШИЛИ:

18.1. Затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення у офіційному друкованому виданні НКЦПФР та персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів.

18.2. Доручити виконавчому органу Товариства опублікувати повідомлення про дематеріалізацію в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дня прийняття рішення про дематеріалізацію.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

19. СЛУХАЛИ: Зміна найменування Товариства та внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Голова Зборів: Відповідно до вимог «Перехідних положень» Закону України «Про акціонерні товариства» пропоную змінити найменування Товариства на приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (скорочено ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП»), а також внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Рішення приймається більшістю у ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися на Зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №19.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

19. ВИРІШИЛИ:

19.1. Відповідно до вимог «Перехідних положень» Закону України «Про акціонерні товариства» змінити найменування Товариства та затвердити наступне найменування Товариства:

  • повна назва:

українською мовою: приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»;

російською мовою: частное акционерное общество «БАХМАЧСКОЕ СВЕКЛОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»;

  • скорочена назва:

українською мовою: ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП»;

російською мовою: ЧАО «БАХМАЧСКОЕ СПП »;

19.2. Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

19.3. Доручити голові та секретарю Зборів підписати нову редакцію статуту Товариства від імені акціонерів Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

20. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з дематеріалізацією акцій і зміною найменування Товариства, державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Голова Зборів: пропоную повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних з дематеріалізацією акцій і зміною найменування Товариства, державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, надати виконавчому органу Товариства, в тому числі, доручити виконавчому органу Товариства здійснити відповідні дії, пов'язані з дематеріалізацією акцій, зміною найменування Товариства, проведенням державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в державних органах влади у визначений строк.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №20.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

20. ВИРІШИЛИ:

Доручити та надати повноваження виконавчому органу Товариства здійснити всі дії, пов'язані з дематеріалізацією акцій, зміною найменування Товариства, державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в державних органах влади.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

21. СЛУХАЛИ: Про відкликання членів Наглядової ради.

Голова Зборів Саад Ш. М.: У зв’язку з тим, що створення Наглядової ради у Товаристві не передбачене чинною на сьогоднішній день редакцією Статуту, пропонується не відкликати Наглядову раду Товариства у зв’язку з її відсутністю.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №21.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

21. ВИРІШИЛИ:

У зв’язку з відсутністю в Товаристві Наглядової ради не відкликати Наглядову раду Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

22. СЛУХАЛИ: Про обрання членів Наглядової ради.

Голова Зборів Саад Ш. М.: У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» голосуємо за обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

До Товариства у встановленому законодавством порядку та у встановлені строки надійшли три заяви щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради Товариства, а саме: Харченко Василь Андрійович, Москаленко Антоніна Йосипівна, Ткаченко Надія Василівна.

Враховуючи положення нової редакції Статуту Товариства, якою встановлений кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб, пропонується проголосувати за обрання її членів.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №22.

Результати голосування:

За кандидатуру Харченка Василя Андрійовича:

«ЗА» - 2 083 123 голоси.

За кандидатуру Москаленко Антонини Йосипівни:

«ЗА» - 1 979 523 голоси.

За кандидатуру Ткаченко Надії Василівни:

«ЗА» - 1 963 652 голоси.

До Наглядової ради Товариства обрані наступні особи:

Харченко Василь Андрійович.

Москаленко Антоніна Йосипівна.

Ткаченко Надія Василівна.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

23. СЛУХАЛИ: Про відкликання членів Ревізійної комісії.

Голова Зборів: У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства та приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», пропонується відкликати Ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» у повному складі, а саме: Міщенко Іван Михайлович (голова Ревізійної комісії), Москаленко Валентина Григорівна (член Ревізійної комісії), Звєрєвич Юрій Віталійович (член Ревізійної комісії).

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №23.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

23. ВИРІШИЛИ:

У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі, а саме: Міщенко Іван Михайлович (голова Ревізійної комісії), Москаленко Валентина Григорівна (член Ревізійної комісії), Звєрєвич Юрій Віталійович (член Ревізійної комісії).

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

24. СЛУХАЛИ: Про обрання Ревізора.

Голова Зборів: У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» Зборам необхідно обрати Ревізора Товариства.

До Товариства у встановленому законодавством порядку та у встановлені строки надійшла одна заява щодо кандидатур на посаду Ревізора, а саме: Корнієнко Віталій Юрійович.

Враховуючи положення нової редакції Статуту Товариства, пропонується проголосувати за обрання Ревізора Товариства у складі однієї особи.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №24.

Результати голосування:

За кандидатуру Корнієнка Віталія Юрійовича:

«ЗА» - 2 008 766 голосів.

Ревізором Товариства обрано Корнієнка Віталія Юрійовича.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

25. СЛУХАЛИ: Відкликання Правління Товариства.

Голова Зборів: У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства та приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується відкликати Правління Товариства у повному складі, а саме: Сенчик Олександр Олександрович (голова Правління), Топтун Василь Григорович (член Правління), Ігнатенко Ганна Іванівна (член Правління).

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №25.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

25. ВИРІШИЛИ:

У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» відкликати Правління Товариства у повному складі, а саме: – Сенчик Олександр Олександрович (голова Правління), Топтун Василь Григорович (член Правління), Ігнатенко Ганна Іванівна (член Правління).

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

26. СЛУХАЛИ: Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Голова Зборів доповів Зборам про необхідність затвердження внутрішніх положень Товариства, і запропонував Зборам затвердити положення про Загальні збори, Наглядову раду, директора та Ревізора Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №26.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 008 766 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало або визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

26. ВИРІШИЛИ:

Затвердити положення про Загальні збори, Наглядову раду, директора та Ревізора Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

 

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 07 вересня 2012 року о 14 год. 32 хв.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

 

Загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» оголошуються закритими.

 

 

 

Голова Зборів                                                                                              Ш. М. Саад

 

 

 

Секретар Зборів                                                                              В. Ю. Єфремов