Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів

відкритого акціонерного товариства

«БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Протокол №1

від 07 вересня 2012 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Ревізора

приватного акціонерного товариства

«БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська обл., м. Бахмач

2012 рік


 

{C}1.                  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

{C}1.1.            Положення про Ревізора приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі – Товариство).

{C}1.2.            Положення визначає правовий статус, строк повноважень, порядок обрання та організацію роботи Ревізора Товариства, а також права, обов’язки та відповідальність Ревізора.

{C}1.3.            Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

 

{C}2.                  ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗОРА

{C}2.1.            Ревізор – орган контролю Товариства, завданням якого є здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

{C}2.2.            Ревізор діє на підставі чинного законодавства, Статуту Товариства та цього Положення.

{C}2.3.            Ревізор звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті ним заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

{C}2.4.            Ревізор обирається Загальними зборами з числа акціонерів Товариства або їх представників строком на 3 (три) роки. Ревізор здійснює свої повноваження до призначення нового Ревізора.

{C}2.5.            Порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність Ревізора визначаються Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори (визначає порядок обрання Ревізора) та цим Положенням, а також договорами, що укладаються з Ревізором. Такі договори від імені Товариства підписуються головою Наглядової ради чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такі цивільно-правові договори можуть бути або оплатними або безоплатними.

 

{C}3.                  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕВІЗОРА

{C}3.1.            Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

{C}3.2.            До компетенції Ревізора входить:

3.2.1.      Контроль дотримання Товариством законодавства України.

3.2.2.      Розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам.

3.2.3.      Винесення, щонайменше раз на рік, на розгляд Загальних зборів звіту та висновку про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року.

3.2.4.      Винесення на Загальні збори або Наглядовій раді Товариства (далі – Наглядова рада) пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізора, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів Товариства.

{C}3.3.            Ревізор має право:

3.3.1.      Ревізувати і перевіряти у Товариства грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, які підтверджують надходження і витрачання грошових коштів та інших матеріальних цінностей Товариства, проводити перевірку фактичної наявності цінностей Товариства (грошових коштів, цінних паперів та інше).

3.3.2.      Отримувати від посадових осіб і співробітників Товариства, його відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств документи та інформацію, необхідні для належного виконання своїх функцій, протягом 5-ти днів з дати подання письмової вимоги про надання таких документів та інформації.

3.3.3.      Вимагати від директора Товариства, керівників відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств Товариства проведення інвентаризації основних фондів та інших товарно-матеріальних цінностей.

3.3.4.      Одержувати від керівників і матеріально відповідальних осіб Товариства, його відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств, в разі проведення ревізій або перевірок, письмові пояснення з питань, які виникають в ході перевірок.

3.3.5.      Пред’являти керівникам Товариства та його відокремленим підрозділам, що ревізуються або перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження та використання майна, що знаходиться у власності Товариства, виносити на розгляд Загальних зборів питання про здійснення заходів по усуненню виявлених недоліків та порушень в фінансово-господарській діяльності Товариства.

3.3.6.      Залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів (якщо таке залучення здійснюється на оплатній основі, воно потребує попереднього узгодження з Наглядовою радою).

3.3.7.      Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів.

3.3.8.      Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради.

3.3.9.      Подавати Наглядовій раді вимогу про скликання позачергових Загальних зборів.

{C}3.4.            Ревізор має право:

3.4.1.      Отримувати від посадових осіб і співробітників Товариства, його відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств документи та інформацію, необхідні для належного виконання своїх функцій, протягом 5-ти днів з дати подання письмової вимоги про надання таких документів та інформації.

3.4.2.      Доступу у службові приміщення Товариства для з’ясування питань, пов’язаних з ревізією або перевіркою.

3.4.3.      Бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради, присвячених питанням оцінки результатів діяльності Товариства.

{C}3.5.            Ревізор зобов’язаний:

3.5.1.      Проводити перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року та складати за підсумками перевірок звіти та висновки.

3.5.2.      Доповідати Загальним зборам і Наглядовій раді про результати проведених ревізій і перевірок та виявлені недоліки і порушення.

3.5.3.      При проведенні ревізій та перевірок не порушувати нормального режиму роботи Товариства та його філій.

3.5.4.      Зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. За розголошення такої інформації Ревізор несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

{C}3.6.            Ревізор несе персональну відповідальність перед Загальними зборами та Наглядовою радою за виконання їх рішень та результати діяльності Ревізора. На вимогу Загальних зборів Ревізор зобов’язаний надати звіт про роботу Ревізора та будь-яку іншу інформацію про результати діяльності Ревізора.

{C}3.7.            Ревізор відповідає за заподіяну ними Товариства шкоду відповідно до чинного законодавства.

 

{C}4.                  Обрання Ревізора ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОБОТИ

{C}4.1.            Ревізор обирається з числа акціонерів Товариства або їх представників виключно шляхом кумулятивного голосування. Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються Положенням про Загальні збори.

{C}4.2.            Ревізором не можуть бути:

 • член Наглядової ради;
 • директор Товариства;
 • корпоративний секретар Товариства;
 • особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

{C}4.3.            При обранні Ревізора застосовуються наступні правила:

{C}4.3.1.      Розмір пакета акцій, належного акціонеру, який вносить свої пропозиції щодо кандидатур для обрання на посаду Ревізора, не обмежується.

{C}4.3.2.      Органи управління і керівники органів управління Товариства мають право вносити пропозиції щодо кандидатур для обрання на посаду Ревізора.

{C}4.3.3.      Висування кандидатур для обрання на посаду Ревізора безпосередньо на Загальних зборах без попереднього подання відповідних пропозицій заборонено. Попереднє висування кандидатур Ревізора здійснюється органами управління, керівниками органів управління Товариства, акціонерами (їх представниками) шляхом подання відповідних письмових пропозицій Наглядовій раді Товариства на адресу місцезнаходження Товариства не менш як за 4 (чотири) календарних дні до дня проведення Загальних зборів. Наглядова рада Товариства при підготовці до Загальних зборів включає до переліку кандидатів на посаду Ревізора, за якими буде проводитись голосування, кандидатури осіб, стосовно яких надійшли письмові пропозиції.

{C}4.4.            Кандидат, який висувається для обрання на посаду Ревізора, має відповідати таким вимогам:

 • не мати непогашеної або незнятої судимості, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;
 • не бути притягнутий як обвинувачений у кримінальній справі;
 • мати вищу освіту з фінансів/економіки/юриспруденції;
 • мати знання основ бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

{C}4.5.            Пропозиція про висування кандидата для обрання на посаду Ревізора повинна містити:

 • прізвище, ім’я та по батькові або найменування особи, що її вносить;
 • прізвище, ім’я, по батькові та дату народження кандидата;
 • зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату, або акціонеру, представником якого є кандидат;
 • інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, спеціальність);
 • інформацію про місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 10 років;
 • інформацію про відповідність кандидата вимогам, які передбачені цим Положенням, зокрема, щодо бездоганної ділової репутації кандидата;
 • інформацію про згоду кандидата на обрання на посаду Ревізора Товариства.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

{C}4.6.            Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора.

Повноваження Ревізора можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням цивільно-правового договору з ним у разі:

{C}4.6.1.      Незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік.

{C}4.6.2.      Невиконання або неналежного виконання Ревізором своїх обов’язків.

{C}4.6.3.      Втрати Ревізором статусу акціонера Товариства.

{C}4.7.            Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізора з одночасним припиненням договору припиняються:

{C}4.7.1.      За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дня одержання Товариством відповідної письмової заяви.

{C}4.7.2.      У разі неможливості виконання обов’язків Ревізором за станом здоров’я – повноваження припиняються з дня одержання Товариством письмової заяви Ревізора або, у разі неможливості підписання Ревізором такої заяви, документа від медичної установи.

{C}4.7.3.      У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків Ревізора – повноваження припиняються з дня набрання законної сили вироком чи рішенням суду.

{C}4.7.4.      У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дня одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

У разі дострокового припинення повноважень Ревізора Наглядова рада протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання нового Ревізора.

{C}4.8.            Організаційними формами роботи Ревізора є перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства (чергові та позачергові).

{C}4.9.            Результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а також висновки до звітів і балансів Товариства розглядаються Ревізором.

Ревізор готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Ревізора Загальні збори не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.

Після прийняття рішення щодо затвердження зазначених результатів та/або висновків відповідні рішення Ревізора передаються:

 • Наглядовій раді, якщо перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснювалась за дорученням Наглядової ради Товариства або на вимогу акціонера (акціонерів), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків простих акцій;
 • Загальним зборам, якщо перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснювалась за дорученням Загальних зборів акціонерів.

 

{C}5.                  ОПЛАТА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

{C}5.1.            Рішенням Загальних зборів затверджуються основні умови цивільно-правових договорів з Ревізором. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним або безоплатним. Оплата діяльності Ревізора здійснюється за рахунок Товариства на підставі затвердженого Загальними зборами кошторису.

{C}5.2.            Договори з Ревізором, які передбачають оплату, мають включати такі основні умови щодо оплати:

{C}5.2.1.      Визначення основної суми винагороди, що буде виплачуватись Ревізору. Винагорода визначається у вигляді фіксованої суми, що має бути сплачена за підсумками року (при цьому виплати проводяться один раз на рік, протягом місяця після проведення річних Загальних зборів).

{C}5.2.2.      Заборону на виплату винагороди у разі, якщо Загальними зборами прийнято рішення про припинення повноважень Ревізора з підстав, визначених у п. п. 4.6.1 та 4.6.2 цього Положення.

{C}5.2.3.      В будь-якому випадку, навіть якщо договір з Ревізором є безоплатним, договір може передбачати на період виконання Ревізором своїх обов’язків компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням функцій Ревізора.

Ревізору компенсуються:

 • витрати у зв’язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України;
 • всі належним чином підтверджені витрати щодо його проїзду від місця проживання до місця розташування Товариства (квитанції, чеки, білети), які пов’язані та безпосередньо витікають із виконання ним своїх обов’язків.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Ревізор несе персональну відповідальність перед Загальними зборами за виконання їх рішень. На вимогу Загальних зборів Ревізор зобов’язаний надати звіт про свою діяльність.

6.2. Ревізор є посадовою особою Товариства та несе відповідальність в межах своїх повноважень.

6.3. Ревізор несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариства його винними діями (бездіяльністю), згідно із законом.

6.4. Товариство має право звернутися з позовом до Ревізора про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів.

6.5. Порядок притягнення Ревізора до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

6.6. Ревізор повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, що стала йому відома у зв’язку з виконанням своїх обов’язків, і несе за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.