Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», код за ЄДРПОУ 24843341, місцезнаходження: 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, буд. 160 (далі – Товариство)

 

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (протокол №2013/02 від 11.02.2013 року), 08 квітня 2013 року о 13 год. 00 хв. за адресою: 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160, кабінет директора, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори), з наведеним нижче порядком денним:

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

річних Загальних зборів приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», призначених на 08 квітня 2013 року

1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору зі зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

2. Про обрання лічильної комісії.

3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік та план розподілу прибутку на 2013 рік.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 02 квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 12 год. 00 хв., закінчення – о 12 год. 50 хв.

Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160), кабінет директора:

·         до дня проведення Зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;

·         у день проведення Зборів – за місцем їх проведення (16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160, кабінет директора).

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – директор Товариства Топтун Василь Григорович, телефон (4635) 5-31-57, адреса: 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160, кабінет директора.

Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше ніж за 10 днів до дня проведення Зборів в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

Довідки за телефоном (4635) 5-31-57.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

747,8

1010,1

Основні засоби

478,9

430,5

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

18,6

17,1

Сумарна дебіторська заборгованість

161,7

521,1

Грошові кошти та їх еквіваленти

81,9

38,9

Нерозподілений прибуток

-

-

Власний капітал

633,7

937,4

Статутний капітал

604,5

604,5

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

114,1

72,7

Чистий прибуток (збиток)

(293,7)

(221,9)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 418 000

2 418 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

17

19

Повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів розміщено у бюлетені «Відомості НКЦПФР» №38(1542) від 25.02.2013 р.

 

Директор

ПрАТ «Бахмацьке БПП»                                                                                                                   В. Г. ТОПТУН