Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Протокол №1

річних Загальних зборів акціонерів

приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

(код за ЄДРПОУ 24843341)

які відбулись 08 квітня 2013 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: 16500, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Конотопська, буд. 160, кабінет директора

 

Річні Загальні збори акціонерів розпочинають свою роботу о 13 годині 00 хвилин.

Відкриває Загальні збори акціонерів директор Товариства Топтун В. Г.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №2013/02 від 11.02.2013 року) приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки простих поштових повідомлень 27.02.2013 року, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №38 (1542) від 25.02.2013 року із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів, а також інших відомостей, публікація яких вимагається чинним законодавством. Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» проводяться 08 квітня 2013 року о 13 год. 00 хв. за адресою: 16500, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Конотопська, буд. 160, кабінет директора.

Для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, та на виконання рішення Наглядової ради Товариства (протокол №2013/02 від 11.02.2013 року), директором Товариства був укладений договір №ІК-101/13 від 21 лютого 2013 року зі зберігачем – товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ», ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року (ТОВ «ГРАД-ЦП»), про передачу останньому повноважень із здійснення функцій реєстраційної комісії.

Відповідно до вимог абзацу четвертого частини третьої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №2013/02 від 11.02.2013 року), було створено реєстраційну комісію у складі 3-х осіб – представників зберігача: Єфремов Всеволод Юрійович (голова Комісії), Мокляк Катерина Богданівна, Салімова Лєйля Талятівна (члени Комісії).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 02 квітня 2013 року.

Товариство є емітентом 2 418 000 (двох мільйонів чотирьохста вісімнадцяти тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп. кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 02 квітня 2013 року є 30 (тридцять) акціонерів.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові Реєстраційної комісії Єфремову Всеволоду Юрійовичу.

Голова Реєстраційної комісії Єфремов В. Ю.: Для участі у Загальних зборах зареєстровано 12 (дванадцять) акціонерів та їх представників, яким сукупно належить 1 651 013 (один мільйон шістсот п’ятдесят одна тисяча тринадцять) простих іменних акцій Товариства і, відповідно, 1 651 013 (один мільйон шістсот п’ятдесят одна тисяча тринадцять) голосів на Зборах, що складає 68,2801 (шістдесят вісім цілих дві тисячі вісімсот одна десятитисячних) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії Єфремов В. Ю.: відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №2013/02 від 11.02.2013 року) та умов договору №ІК-101/13 від 21 лютого 2013 року, реєстраційній комісії доручено вести підрахунок голосів акціонерів при голосуванні на Зборах до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов’язків Лічильна комісія.

Річні Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» оголошуються відкритими.

Директор Товариства Топтун В. Г.: Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів запропонувала до розгляду наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Загальних зборів приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», призначених на 08 квітня 2013 року

1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору зі зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

2. Про обрання лічильної комісії.

3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік та план розподілу прибутку на 2013 рік.

Інших пропозицій від акціонерів щодо внесення додаткових питань до порядку денного не надійшло. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

1. СЛУХАЛИ: Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору зі зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

Директор Товариства Топтун В. Г. запропонував прийняти таке рішення:

Передати повноваження лічильної комісії зберігачу – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року). Затвердити договір №ІК-102/13 від 21 лютого 2013 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з ТОВ «ГРАД-ЦП».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 651 013 (один мільйон шістсот п’ятдесят одна тисяча тринадцять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

1. ВИРІШИЛИ:

Передати повноваження лічильної комісії зберігачу – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року). Затвердити договір №ІК-102/13 від 21 лютого 2013 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з ТОВ «ГРАД-ЦП».

(Протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

2. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Представник ТОВ «ГРАД-ЦП» Єфремов В. Ю. запропонував обрати лічильну комісію у складі представників зберігача – Єфремова Всеволода Юрійовича (голова лічильної комісії), Мокляк Катерини Богданівни, Салімової Лєйлі Талятівни (члени лічильної комісії).

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 651 013 (один мільйон шістсот п’ятдесят одна тисяча тринадцять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

2. ВИРІШИЛИ:

2. Обрати лічильну комісію у складі представників зберігача – товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ», а саме: Єфремова Всеволода Юрійовича (голова лічильної комісії), Мокляк Катерини Богданівни, Салімової Лєйлі Талятівни (члени лічильної комісії).

(Протокол Реєстраційної комісії №3 додається).

3. СЛУХАЛИ: Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Директор Товариства Топтун В. Г. запропонував обрати головою Зборів Саада Шаді Мухамеда, секретарем Зборів – Єфремова Всеволода Юрійовича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 651 013 (один мільйон шістсот п’ятдесят одна тисяча тринадцять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3. ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Зборів Саада Шаді Мухамеда, секретарем Зборів – Єфремова Всеволода Юрійовича.

(Протокол про підсумки голосування додається)

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів Саад Ш. М. запропонував затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1) голосування по всім питанням порядку денного проводити іменними бюлетенями для голосування, форма та текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства;

2) основна доповідь – до 10 хвилин;

3) співдоповідь – до 5 хвилин;

4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

6) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

7) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 651 013 (один мільйон шістсот п’ятдесят одна тисяча тринадцять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного проводити іменними бюлетенями для голосування, форма та текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства;

2) основна доповідь – до 10 хвилин;

3) співдоповідь – до 5 хвилин;

4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

6) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

7) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

(Протокол про підсумки голосування додається).

5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Виступив директор Товариства Топтун В. Г., який доповів наступне:

Шановні акціонери!

Основним видом діяльності Товариства у 2012 році було надання послуг з приймання, зберігання та відвантаження цукрових буряків ТОВ «Краєвид».

На кінець 2012 року чисельність трудового колективу Товариства – 11 працівників, з них жінок – 5, чоловіків – 6. За звітний період було звільнено 38, прийнято – 40 працівників.

Фонд заробітної плати у 2012 році складає 546200 грн. За звітний період до Пенсійного фонду Товариством нараховано та сплачено єдиний соціальний внесок у сумі 202800 грн., крім того утримано із заробітної плати працівників та сплачено єдиний соціальний внесок у сумі 19500 тис. грн., податок з доходів фізичних осіб – 69800 грн.

Інші операційні витрати становили 61162 грн. Для розширення діяльності підприємства, зростання обсягу реалізації продукції підприємством кошти не витрачалися.

Матеріальні витрати становлять 277638 грн., що складає 14,1 % від обсягу реалізації. Це значною мірою пов’язано з тим, що основні засоби мають високий ступінь зносу, застаріли фізично і морально, потребують значних матеріальних витрат на проведення поточних та капітальних ремонтів.

Для поліпшення фінансового стану проводиться робота по погашенню дебіторської заборгованості. Станом на 01.01.2013р. дебіторська заборгованість становила 169500 грн., кредиторська заборгованість становила 347300 грн.

Основні напрями роботи на 2013 рік.

У 2013 році основним напрямком роботи повинні бути вдосконалення та розвиток діяльності Товариства через підвищення рівня конкурентоспроможності, поліпшення якості послуг, розширення видів та обсягу послуг.

Також планується проведення щорічних заходів для підтримання виробництва у належному санітарно-технічному стані та підготовку до весняно-літнього та осінньо-зимового періодів.

Дякую всім акціонерам та трудовому колективу Товариства за сприяння та підтримку в роботі, та висловлюю сподівання на подальшу плідну співпрацю та зростання економічних результатів діяльності Товариства у 2013 році.

Голова Зборів Саад Ш. М. запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 651 013 (один мільйон шістсот п’ятдесят одна тисяча тринадцять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.
5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Виступив голова Наглядової ради Товариства Харченко В. А., який доповів наступне.

Шановні акціонери!

Наглядова рада Товариства була обрана Загальними зборами акціонерів 07 вересня 2012 року. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства та захист прав акціонерів Товариства. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів акціонерів, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

У своїй діяльності Наглядова рада Товариства в 2012 році керувалась законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належали:

  • затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
  • підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
  • прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів;
  • визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів;
  • визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту;
  • вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Наглядовою радою Товариства виконувались всі покладені на неї обов’язки відповідно до чинної редакції Статуту Товариства.

Голова Зборів Саад Ш. М. запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 651 013 (один мільйон шістсот п’ятдесят одна тисяча тринадцять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

6. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

7. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Слово надається Ревізору Товариства Корнієнку Віталію Юрійовичу.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та повноважень, визначених Статутом Товариства, Ревізором Товариства була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» за 2012 рік.

Відповідальність за фінансово-господарську діяльність та достовірність фінансової звітності Товариства покладена на директора та головного бухгалтера Товариства, які надали у повному обсязі всю необхідну для перевірки інформацію та документацію. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється відповідно до чинних принципів обліку та нормативних вимог законодавства щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

Інформаційними джерелами для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства були договори, первинні бухгалтерські документи та фінансова звітність Товариства за 2012 рік. Надана для перевірки документація вивчалась на вибірковій основі для підтвердження сум та відомостей, які розкриті у фінансовому звіті Товариства.

Під час перевірки аналітичних даних бухгалтерської документації помилок не виявлено. Бухгалтерський облік Товариства протягом 2012 року здійснювався у відповідності до чинних принципів обліку та нормативних вимог законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Фінансовий звіт станом на 31 грудня 2012 року складено у відповідності до чинних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Результатом фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік є чистий прибуток у сумі 221.9 тис. грн. Товариство мало збитки, що у підсумку результатів фінансово-господарської діяльності за 2012 рік складають 293 тис. грн.

Перевірка фінансової звітності Товариства за 2012 рік дає змогу стверджувати про відповідність даних аналітичного та синтетичного обліку підприємства. Фінансова звітність за 2012 рік є достовірної та відповідає нормативним принципам та вимогам чинного законодавства України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Голова Зборів Саад Ш. М. запропонував затвердити звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 651 013 (один мільйон шістсот п’ятдесят одна тисяча тринадцять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

7. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

8. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Виступив директор Товариства Топтун В. Г., який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік на основі відомостей, викладених у звітах виконавчого органу Товариства та Ревізора Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 651 013 (один мільйон шістсот п’ятдесят одна тисяча тринадцять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

8. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

9. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік та план розподілу прибутку на 2013 рік.

Виступив директор Товариства Топтун В. Г., який доповів наступне:

По результатам діяльності Товариства на кінець 2012 року Товариство отримало збиток у сумі 293 700 грн., причиною чого було зменшення обсягу поставки виробниками цукрових буряків на 26000 т. у порівнянні з 2011 роком. Тому Зборам пропонується дивіденди за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати у зв’язку з відсутністю прибутку.

Крім того, у зв’язку з необхідністю подальшого розвитку Товариства Зборам пропонується затвердити наступний порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік :

1. Дивіденди за 2012 рік не виплачувати.

2. Частину чистого прибутку, що залишилася у розпорядженні Товариства після покриття збитків (нерозподілений прибуток), скерувати на розширення та оновлення необоротних коштів та поповнення обігових коштів Товариства.

Затвердити наступні нормативи розподілу прибутку Товариства на 2013 рік: чистий прибуток розподілити на наступних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 651 013 (один мільйон шістсот п’ятдесят одна тисяча тринадцять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

9. ВИРІШИЛИ:

Розподілити прибуток і збитки Товариства за 2012 рік наступним чином:

1. Дивіденди за 2012 рік не виплачувати.

2. Частину чистого прибутку, що залишилася у розпорядженні Товариства після покриття збитків (нерозподілений прибуток), скерувати на розширення та оновлення необоротних коштів та поповнення обігових коштів Товариства.

Затвердити наступні нормативи розподілу прибутку Товариства на 2013 рік: чистий прибуток розподілити на наступних річних Загальних зборах акціонерів Товариства

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 08 квітня 2013 року о 13:30.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» оголошуються закритими.

 

Голова Зборів                                                                                                                      Саад Ш. М.

 

Секретар Зборів                                                                                                      Єфремов В. Ю.