Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Топтун Василь Григорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2013

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Приватне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

24843341

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

16500,Чернігівська обл., Бахмацький р-н, м. Бахмач, вул. Конотопська, буд. 160

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(4635) 5-31-57, (4635) 5-31-57

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

bahmach@emitent.org.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2013

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Бюлетені «Відомості НКЦПФР» №83(1587)

 

30.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

bahmach.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

29.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

X

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

30. Примітки

1. При наявностi в роздiлах звiту дати "01.01.1900" мається на увазi, що дана подiя не вiдбувалась. Вказання даної дати викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.
2. Кiлькiсть акцiй, що належить засновникам (роздiл «Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)»), вказана станом на дату первинної державної реєстрацiї.
3. «Н/д» означає «немає даних».

     

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

16500

3.1.5. Область, район

Чернігівська обл., Бахмацький р-н

3.1.6. Населений пункт

м. Бахмач

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Конотопська, буд. 160

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

АА №990082

3.2.2. Дата державної реєстрації

31.12.2003

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Бахмацька районна державна адмiнiстрацiя Чернiгiвської областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

604500.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

604500.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ТВБВ №10024/0250 - фiлiя Чернiгiвського облуправлiння АТ "Ощадбанк"

3.3.2. МФО банку

353553

3.3.3. Поточний рахунок

26002300251770

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

Н/д

 

3.3.5. МФО банку

 

Н/д

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

Н/д

 

 

3.4. Основні види діяльності

46.11

Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами

01.11

Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Чернiгiвськiй областi

14243893

14000, Україна, м. Чернiгiв, пр-т Миру, буд. 43

100

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Чисельнiсть працiвникiв на кiнець звiтного перiоду(осiб) - 17
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 17
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 1
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (осiб) - 0
Фонд оплати працi - усього (тис. грн.) - 546.2
У 2012 роцi фонд заробiтної плати зменшився порiвняно з 2011 роком у зв'язку iз зменшенням обсягу наданих послуг.
Товариство не веде самостiйної кадрової полiтики.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Харченко Василь Андрiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

Українська ордена Трудового Червоного Прапора сiльськогосподарська академiя, 1983 рiк, «ветеринарiя», ветеринарний лiкар

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

34

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

11.12.2006 р. – 18.04.2011 р. - ТОВ «КРАЄВИД», директор.

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Голова Наглядової ради працює на безоплатнiй основi.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
19.04.2011 р. – теперiшнiй час - ТОВ «КРАЄВИД», директор з виробництва.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Москаленко Нiна Йосипiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

1959

6.1.5. Освіта**

Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, 1981 рiк, «технологiя цукристих речовин», iнженер-технолог

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

30

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

11.05.2011 р. – 20.12.2011 р. - ТОВ «КРАЄВИД», начальник сировинної лабораторiї.

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
15.05.2012 р. – теперiшнiй час - ТОВ «КРАЄВИД», начальник сировинної лабораторiї.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ткаченко Надiя Василiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

1959

6.1.5. Освіта**

Березоворудський радгосп-технiкум МСГ УРСР, 1979 рiк, «захист рослин», агроном по захисту рослин

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

30

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

01.07.2002 р. – теперiшнiй час - ТОВ «КРАЄВИД», заступник директора по сировинi.

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
01.07.2002 р. – теперiшнiй час - ТОВ «КРАЄВИД», заступник директора по сировинi

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Ревiзор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Корнiєнко Вiталiй Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

1976

6.1.5. Освіта**

Київський нацiональний економiчний унiверситет, 2001 р., «Облiк i аудит», облiк i аудит в управлiннi пiдприємницькою дiяльнiстю

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

01.05.2002 р. – теперiшнiй час - ТОВ «КРАЄВИД», заступник директора

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Ревiзор працює на безоплатнiй основi.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
ТОВ «КРАЄВИД», заступник директора.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Топтун Василь Григорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

1947

6.1.5. Освіта**

Українська сiльськогосподарська академiя, агроном

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

38

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Правлiння, виконавчий директор ВАТ "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО".

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Оплата працi згiдно iз штатним розписом.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Домашенко Наталiя Iванiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

1964

6.1.5. Освіта**

Вища, Нiжинський педагогiчний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ"БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО", бухгалтер.

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi внутрiшнiми документами Товариства.
Оплата працi згiдно iз штатним розписом.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова Наглядової ради

Харченко Василь Андрiйович

Н/д

 

229810

9.50420

229810

0

0

0

Член Наглядової ради

Москаленко Антонiна Йосипiвна

Н/д

 

229810

9.50420

229810

0

0

0

Член Наглядової ради

Ткаченко Надiя Василiвна

Н/д

 

229810

9.50410

229810

0

0

0

Ревiзор

Корнiєнко Вiталiй Юрiйович

Н/д

 

229810

9.50410

229810

0

0

0

Директор

Топтун Василь Григорович

Н/д

 

1099

0.0454

1099

0

0

0

Усього

920339

38.062

920339

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Н/д

Н/д

 

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

07.09.2012

Кворум зборів**

83.0755

Опис

Порядок денний:

1.Про передачу повноважень лiчильної комiсiї зберiгачу, затвердження договору з зберiгачем про надання послуг iз забезпечення проведення голосування на Зборах.

2.Про обрання лiчильної комiсiї.

3.Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.

4.Про затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.

5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк.

6.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. 7.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства по результатам перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.

8.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк.

9.Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2011 рiк та план розподiлу прибутку на 2012 рiк. 10.Затвердження рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.

11.Про припинення дiї договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв з реєстратором – товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «НIЖИНСЬКИЙ РЕЄСТРАТОР» (код ЄДРПОУ 32353750).

12.Визначення дати припинення ведення реєстру.

13.Визначення депозитарiю для обслуговування випуску акцiй, форма iснування яких змiнюється з документарної на бездокументарну форму iснування.

14.Визначення зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується.

15.Визначення порядку вилучення сертифiкатiв акцiй.

16.Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про прийняте Загальними зборами акцiонерiв рiшення про дематерiалiзацiю акцiй Товариства. 17.Затвердження протоколу рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (протоколу рiшення про дематерiалiзацiю).

18.Про затвердження тексту повiдомлення про дематерiалiзацiю акцiй для розмiщення у офiцiйному друкованому виданнi НКЦПФР та персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв.

19.Змiна найменування Товариства та внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.

20.Про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов'язаних з дематерiалiзацiєю акцiй i змiною найменування Товариства, державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту.

21.Про вiдкликання членiв Наглядової ради.

22.Про обрання членiв Наглядової ради.

23.Про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї.

24.Про обрання Ревiзора.

25.Вiдкликання Правлiння Товариства.

26.Затвердження внутрiшнiх положень Товариства.

По питаннях №1-18, 20, 21, 23, 25, 26 порядку денного рiшення були прийнятi простою бiльшiстю голосiв.

По питанню №22, 24 порядку денного рiшення було прийнято iз застосуванням процедури кумулятивного голосування.

По питанню №19 порядку денного рiшення було прийнято 3/4 голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.

Інаціатором проведення позачергових Загальних зборів акціонерів виступило Правління Товариства.

Пропозицій до порядку денного не надходило.

Зауважень щодо проведення зборiв та заперечень щодо прийнятих зборами рiшень не надходило.

 


9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

       

Дата виплати дивідендів

       

Опис

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» (протокол №1 вiд 08.04.2013р.), що вiдбулись 08 квiтня 2013 року, було прийнято рiшення дивiденди за 2012 рiк не виплачувати. Частину чистого прибутку, що залишилася у розпорядженнi Товариства пiсля покриття збиткiв (нерозподiлений прибуток), скерувати на розширення та оновлення необоротних коштiв та поповнення обiгових коштiв Товариства.


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37045775

Місцезнаходження

01133, Україна, м. Київ, Печерський р-н, б-р. Л. Українки, буд. 34

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №533951

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.05.2010

Міжміський код та телефон

(044)585-71-20

Факс

(044)585-71-20

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача

Опис

Мiж ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» та ТОВ "ГРАД-ЦП" укладений договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Емiтента вiд 10.10.2012р. за реєстрацiйним номером Е-5/12.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001, Україна, м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна Комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Юридична особа, що здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Мiж ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» та ПАТ "НДУ" укладений договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Лотос"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

22823802

Місцезнаходження

14005, Україна, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м. Чернiгiв, вул. Горького, буд. 84, кв. 111

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1319

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(0462) 65-18-63

Факс

(0462) 65-18-63

Вид діяльності

Юридична особа, що здiйснює дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку

Опис

Додаткової iнформацiї немає.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЗАКОН"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37814474

Місцезнаходження

01133, Україна, м. Київ, Печерський р-н, б-р. Л. Українки, буд. 34,

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Н/д

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Н/д

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.1900

Міжміський код та телефон

(044)222-78-96

Факс

(044)222-78-96

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi права

Опис

ТОВ "ГРАД-ЗАКОН" здiйснює дiяльнiсть у сферi права, яка не потребує лiцензування.

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18.02.2004

4/24/1/04

Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000148654

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

2418000

604500.00

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї чи дострокового погашення цiнних паперiв не було.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ВАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство" було засновано у 1998 роцi шляхом перетворення Малого державного Бахмацького бурякоприймального пiдприємства у Вiдкрите акцiонерне товариство "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство". Товариство було зареєстронано 31.12.2003 р за №484 Бахмацькою райдержадмiнiстрацiєю. На кiнець звiтного року державної частки в статутному фондi товариства немає. Протягом звiтного року до установчих документiв були внесенi змiни. Загальними зборами акцiонерного Товариства, що вiдбулись 07 вересня 2012 року, було прийнято рiшення по змiну найменування Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

До складу пiдприємства входять такi структурнi пiдроздiли: - склад запасних частин; - склад матерiалiв; - склад нафтопродуктiв. Протягом звiтного року змiн в органiзацiйнiй структурi товариства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї пiдприємства з боку третiх осiб протягом звiтного року не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика пiдприємства ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Фiнансова звiтнiсть вiдповiдає вимогам i надається у форматi, що визначений НП(С)БО.
Основнi засоби у звiтностi вiдображено за балансовою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Нарахування амортизацiї провадиться прямолiнiйним методом. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховувалась методом списання 50% вартостi в першому мiсяцi оприбуткування об'єкта i 50% - в останньому.
До складу запасiв включаються:
- сировина, основнi та допомiжнi матерiали;
- придбанi напiвфабрикати та комплектуючi;
- паливно-мастильнi матерiали;
- запаснi частини.
Запаси облiковуються за собiвартiстю, яка включає витрати на придбання та доставку. Вибуття запасiв облiковується за методом ФIФО.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг. Поточнi зобов'язання вiдображаються за сумою погашення.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Приватне акцiонерне товариство «Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство»
за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р.
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Акцiонерам та Правлiнню ПрАТ «Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство»
Основнi вiдомостi про емiтента:
Приватне акцiонерне товариство «Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство»
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 24843341
Мiсцезнаходження: 16500, Чернiгiвська обл., м. Бахмач, вул. Конотопська, 160
Дата державної реєстрацiї: 31.12.2003 р.
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПрАТ «Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство» (надалi – Товариство), яка включає Баланс станом на 31.12.2012 року, Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Враховуючи, що останню iнвентаризацiю активiв i зобов’язань було проведено до укладення договору з аудитором, аудитор не був присутнiй при її проведеннi, i, вiдповiдно, не мав змоги отримати достатнi i належнi аудиторськi докази щодо достовiрної оцiнки активiв i зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2012 року.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ «Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство» станом на 31 грудня 2012 року, його фiнансовi результати за 2012 рiк у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Ми висловлюємо думку щодо iншої допомiжної iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:
1. На нашу думку, iнформацiя за видами активiв, про зобов'язання та про власний капiтал розкрита у фiнансових звiтах Товариства вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України.
2. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що заявленi Товариством обсяги Статутного капiталу сплачено у встановленi законодавством термiни наведено достовiрно.
3. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку вiдображено у формi 2 "Звiт про фiнансовi результати" i вiдповiдає Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, зокрема 15 "Доходи", 16 "Витрати".
4. Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2012 р. складає 640 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 35,5 тис. грн. Вартiсть чистих активiв бiльша вiд розмiру статутного капiталу, тобто таке становище вiдповiдає частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.
5. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про повне розкриття особливої iнформацiї про емiтента - наведено достовiрно. На нашу думку твердження управлiнського персоналу про те, що iншi дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства i призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв (вiдповiдно до вимог, визначених частиною I статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок") не вiдбувались - наведено достовiрно.
6. Розкриття iнформацiї стосовно дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку для емiтентiв - акцiонерних товариств не визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
7. За результатами перевiрки фiнансової звiтностi Товариства та проведення запланованих процедур щодо аналiзу одержаної необхiдної iнформацiї вiдповiдно до МСА 570, аудитори пiдтверджують можливiсть Товариства продовжувати безперервно функцiонувати не менше одного року пiсля закiнчення звiтного перiоду, що перевiрявся. Однак, незважаючи на це, аудитори зауважують, що вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту аудиторський звiт не може сприйматись користувачами як повна й абсолютна гарантiя життєздатностi Товариства.
8. Вiдповiдно до МСА 720 зазначаємо про вiдсутнiсть суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України разом з фiнансовою звiтнiстю.
9. Аудиторами не виявлено виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
10. Зауваження щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", вiдсутнi.
11. Вiдповiдно до МСА 240 ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства оцiнено аудитором як низький.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя Столиця»
Код 37388196
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 4403 вiд 23 грудня 2010 року
Мiсцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ вул. Вербицького, 13, кв.83
Телефон (факс) юридичної особи: 044-284-93-55
Дата i номер договору на проведення аудиту: 04.04.2013 р. № 04-04-2013/02
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 04.04.2013 р. – 22.04.2013 р.
Аудитор ________________________ Глигало Р.I.
Сертифiкат аудитора № 006162,
виданий рiшенням АПУ вiд 19.01.2007 р.
Директор ТОВ “Аудиторська компанiя
Столиця” ________________________ Перерва Л. М.
Сертифiкат аудитора № 006713,
виданий рiшенням АПУ вiд 14.07.2010 р.
МП
Дата аудиторського висновку: 22.04.2013 р.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основним видом дiяльностi товариства на протязi звiтного перiоду було надання послуг по бурякозаготiвлi. Основнi клiєнти товариства ТОВ "Краєвид" Загальна сума доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала 1967.5 тис.грн. Дiяльнiсть товариства залежить вiд сезонних змiн, бо тiсно пов"язана з сiльськогосподарськи виробництвом. Найбiльший обсяг робiт припадає на весiнньо-осiннiй перiод. За наслiдками господарської дiяльностi протягом звiтного перiоду отримано прибуток (збиток) в розмiрi -293,7 тис. грн. Основнi постачальними пiдприємства: "Агро-Союз-Чернiгiв", "ДП "Бахмачпостачальник", "Бахмачрем", ПП Гайдукевич.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

В звiтному роцi придбань та вiдчужень активiв не було В 2008 роцi було придбано комп'ютер, в 2009 роцi - легковий автомобiль вартiстю 55158,0 грн. i ваговий контролер 7000,0 грн. В 2012 роцi придбань активiв не було. Пiдприємство не планує значних iнвестицiй або придбань внаслiдок недостатностi грошових коштiв.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Майновий комплекс розташовано за адресою мiсцезнаходження товариства. У звiтному перiодi значних правочинiв щодо основних засобiв емiтент не укладав. Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. На думку Емiтента, екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва у товариства немає у зв'язку з нестачею фiнансування. Удосконалення основних засобiв планується при наявностi коштiв. Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Обтяження на майно не накладалось.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Серед найбiльш iстотних проблем, що впливають на дiяльнiсть товариства, є податковий тиск (податок на прибуток, земельнi, транспортнi та iншi види податкiв), недостатня пiдтримка сiльськогосподарського виробництва з боку держави, сезонний характер виробничого процесу.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Вiдповiдно до Постанови Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1796-ЦД-1-Е вiд 06 вересня 2012 року, Товариством було сплачено штраф у сумi 17 000 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Пiдприємство працює на умовах госпрозрахунку. Кредитами банкiв не користується.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Невиконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду пiдприємство не має.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

У 2013 роцi основним напрямком роботи повиннi бути вдосконалення та розвиток дiяльностi Товариства через пiдвищення рiвня конкурентоспроможностi, полiпшення якостi послуг, розширення видiв та обсягу послуг. Також планується проведення щорiчних заходiв для пiдтримання виробництва у належному санiтарно-технiчному станi та пiдготовку до весняно-лiтнього та осiнньо-зимового перiодiв.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало самостiйних дослiджень та розробок.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судових справ протягом звiтного року не було.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi товариства, вiдсутня.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

430.5

478.9

0

0

430.5

478.9

будівлі та споруди

152.4

144.9

0

0

152.4

144.9

машини та обладнання

245.9

309.0

0

0

245.9

309.0

транспортні засоби

29.2

22.9

0

0

29.2

22.9

інші

3.0

2.1

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

3.0

2.1

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

430.5

478.9

0

0

430.5

478.9

Опис

ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» використовує основнi засоби у повному обсязi. Термiни використання визначаються пiдприємством керуючись статтею 145.1 «Класифiкацiя груп основних засобiв та iнших необоротних активiв i мiнiмально допустимих строкiв їх амортизацiї» Податкового кодексу України. Орендованих основних засобiв немає. Основних засобiв, переданих пiд заставу, немає.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

640.0

937.4

Статутний капітал (тис. грн.)

604500

604500

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

604500

604500

Опис

Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2012 р. складає 640 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 35,5 тис. грн. Вартiсть чистих активiв бiльша вiд розмiру статутного капiталу, тобто таке становище вiдповiдає частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

76.5

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

0

X

X

Усього зобов'язань

X

76.5

X

X

Опис:

Кредитами банкiв i iнвестицiями товариство не користується.

 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Надання послуг по прийманню цукрових бурякiв

30241.6

2361.0

100

30241.6

2361.0

100

 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Заробiтна плата

24

2

ПММ

9

3

Запчастини

11

4

Послуги залiзницi

40

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування особи гаранта

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта

Місцезнаходження гаранта

1

2

3

4

5

01.01.1900

0

0

0

0

Опис

Емiсiя боргових цiнних паперiв Товариством не здiйснювалась.

 


15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

03.08.2012

03.08.2012

Відомості про проведення загальних зборів

06.08.2012

06.08.2012

Спростування

06.08.2012

06.08.2012

Відомості про проведення загальних зборів

07.09.2012

10.09.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

1

2

2011

1

1

3

2010

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

 

X

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): Зберiгач ТОВ "ГРАД-ЦП", лiцензiя АВ №533951 вiд 20.05.2010р.

Так

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Бюлетенями (вiдкрите голосування).

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

X

 

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

 

Інше (запишіть): Прийняття рiшення про переведення акцiй Товариства iз документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

2

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

Н/д

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Н/д

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Н/д

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Так

Так

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): Особа, вiдповiдальна за зберiгання протоколiв - директор Товариства.

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Ні

Так

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

Положення про ревізійну комісію

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Н/д

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Ні

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Правління або директор

X

 

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Залучення iнвестицiй не планується.

X

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

 

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 07 вересня 2012 року, було прийнято рiшення про розiрвання договору з реєстратором ТОВ "НIЖИНСЬКИЙ РЕЄСТРАТОР", код ЄДРПОУ 32353750 та про укладення договору зi зберiгачем ТОВ "ГРАД-ЦП", код ЄДРПОУ 37045775.

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Н/д

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Н/д

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" не є фiнансовою установою.

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" не є фiнансовою установою.

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" не є фiнансовою установою.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" не є фiнансовою установою.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" не є фiнансовою установою.

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" не є фiнансовою установою.

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" не є фiнансовою установою.

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" не є фiнансовою установою.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" не є фiнансовою установою.

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" не є фiнансовою установою.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" не є фiнансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" не є фiнансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" не є фiнансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" не є фiнансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" не є фiнансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" не є фiнансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" не є фiнансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" не є фiнансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" не є фiнансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" не є фiнансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" не є фiнансовою установою.


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2013.01.01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

за ЄДРПОУ

24843341

Територія

Чернігівська обл., Бахмацький р-н

за КОАТУУ

7420310100

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за КОДУ

0

Вид економічної діяльності

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

за КВЕД

46.11

Середня кількість працівників

18

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

Чернiгiвська обл., м. Бахмач, вул. Конотопська, буд. 160

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

   

 

Форма № 1-м

Баланс на 01.01.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

2.5

2.5

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

430.5

478.9

- первісна вартість

031

2653.9

2787.6

- знос

032

( 2223.4 )

( 2308.7 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

433.0

481.4

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

17.1

18.5

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

0

276.3

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

518.1

169.3

- первісна вартість

161

518.1

169.3

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

2.8

21.7

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0.2

0.1

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

38.9

81.9

- у тому числі в касі

231

0.1

0.1

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

577.1

567.8

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

1010.1

1049.2

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

604.5

604.5

Додатковий вкладений капітал

320

34.2

34.2

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

298.7

1.3

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

937.4

640.0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

0

347.5

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

58.7

45.1

- зі страхування

570

8.8

8.4

- з оплати праці

580

5.2

7.1

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

0

1.2

Усього за розділом IV

620

72.7

409.2

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

1010.1

1049.2

 

Примітки

Н/д

Керівник

Топтун В. Г.

Головний бухгалтер

Домашенко Н. I.


Форма N 2-м

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 01.01.2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

за аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

2361.0

4852.7

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

-393.5

 -808.8

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

1967.5

4043.9

Інші операційні доходи

040

0.8

1.1

Інші доходи

050

0

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

1968.3

4045.0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

 -1987.1

 -3241.4

Інші операційні витрати

090

 -267.6

 -435.7

у тому числі:

091

0

0

 

092

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

100

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

 -2254.7

 -3677.1

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

-286.4

367.9

Податок на прибуток

140

 -7.3

 -146.0

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

-293.7

221.9

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0

0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Топтун В. Г.

Головний бухгалтер

Домашенко Н. I.


Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Приватне акцiонерне товариство «Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство»
за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р.

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Акцiонерам та Правлiнню ПрАТ «Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство»
Основнi вiдомостi про емiтента:
Приватне акцiонерне товариство «Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство»
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 24843341
Мiсцезнаходження: 16500, Чернiгiвська обл., м. Бахмач, вул. Конотопська, 160
Дата державної реєстрацiї: 31.12.2003 р.
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПрАТ «Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство» (надалi – Товариство), яка включає Баланс станом на 31.12.2012 року, Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Враховуючи, що останню iнвентаризацiю активiв i зобов’язань було проведено до укладення договору з аудитором, аудитор не був присутнiй при її проведеннi, i, вiдповiдно, не мав змоги отримати достатнi i належнi аудиторськi докази щодо достовiрної оцiнки активiв i зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2012 року.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ «Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство» станом на 31 грудня 2012 року, його фiнансовi результати за 2012 рiк у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Ми висловлюємо думку щодо iншої допомiжної iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:
1. На нашу думку, iнформацiя за видами активiв, про зобов'язання та про власний капiтал розкрита у фiнансових звiтах Товариства вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України.
2. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що заявленi Товариством обсяги Статутного капiталу сплачено у встановленi законодавством термiни наведено достовiрно.
3. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку вiдображено у формi 2 "Звiт про фiнансовi результати" i вiдповiдає Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, зокрема 15 "Доходи", 16 "Витрати".
4. Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2012 р. складає 640 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 35,5 тис. грн. Вартiсть чистих активiв бiльша вiд розмiру статутного капiталу, тобто таке становище вiдповiдає частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.
5. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про повне розкриття особливої iнформацiї про емiтента - наведено достовiрно. На нашу думку твердження управлiнського персоналу про те, що iншi дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства i призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв (вiдповiдно до вимог, визначених частиною I статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок") не вiдбувались - наведено достовiрно.
6. Розкриття iнформацiї стосовно дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку для емiтентiв - акцiонерних товариств не визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
7. За результатами перевiрки фiнансової звiтностi Товариства та проведення запланованих процедур щодо аналiзу одержаної необхiдної iнформацiї вiдповiдно до МСА 570, аудитори пiдтверджують можливiсть Товариства продовжувати безперервно функцiонувати не менше одного року пiсля закiнчення звiтного перiоду, що перевiрявся. Однак, незважаючи на це, аудитори зауважують, що вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту аудиторський звiт не може сприйматись користувачами як повна й абсолютна гарантiя життєздатностi Товариства.
8. Вiдповiдно до МСА 720 зазначаємо про вiдсутнiсть суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України разом з фiнансовою звiтнiстю.
9. Аудиторами не виявлено виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
10. Зауваження щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", вiдсутнi.
11. Вiдповiдно до МСА 240 ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства оцiнено аудитором як низький.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя Столиця»
Код 37388196
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 4403 вiд 23 грудня 2010 року
Мiсцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ вул. Вербицького, 13, кв.83
Телефон (факс) юридичної особи: 044-284-93-55
Дата i номер договору на проведення аудиту: 04.04.2013 р. № 04-04-2013/02
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 04.04.2013 р. – 22.04.2013 р.

Аудитор ________________________ Глигало Р.I.
Сертифiкат аудитора № 006162,
виданий рiшенням АПУ вiд 19.01.2007 р.
Директор ТОВ “Аудиторська компанiя
Столиця” ________________________ Перерва Л. М.
Сертифiкат аудитора № 006713,
виданий рiшенням АПУ вiд 14.07.2010 р.
МП
Дата аудиторського висновку: 22.04.2013 р.


Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

Емiсiя боргових цiнних паперiв Товариством не здiйснювалась.