Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


Протокол №1

річних Загальних зборів акціонерів

приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»,

(код за ЄДРПОУ 24843341),

16 квітня 2014 року, 13 год. 00 хв. за адресою: Україна, 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160, кабінет директора

 

Річні Загальні збори акціонерів розпочинають свою роботу о 13 годині 00 хвилин.

Відкриває Загальні збори акціонерів директор Товариства Топтун Василь Григорович.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №2014/01 від 05.03.2014 року) публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки простих поштових листів 14.03.2014 року, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №51 (1804) від 17.03.2014 року із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів та інших відомостей, публікація яких вимагається чинним законодавством. Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» проводяться 16 квітня 2014 року о 13 год. 00 хв. за адресою: Україна, 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160, кабінет директора.

Для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, та на виконання рішення Наглядової ради Товариства (протокол №2014/01 від 05.03.2014 року), директором Товариства був укладений договір №РК-30/14 від 21 березня 2014 року з Депозитарною установою – товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ», ліцензія серії АЕ №286546, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.10.2013р., строк дії з 12.10.2013р. необмежений (ТОВ «ГРАД-ЦП»), про передачу останньому повноважень із здійснення функцій Реєстраційної комісії.

Відповідно до вимог абзацу четвертого частини третьої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №2014/01 від 05.03.2014 року), було призначено Реєстраційну комісію у складі 2-х осіб – представників Депозитарної установи: Саад Шаді Мухамед (голова Комісії) та Руденко Катерина Богданівна (член Комісії).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 10 квітня 2014 року.

Товариство є емітентом 2 418 000 (двох мільйонів чотирьохста вісімнадцяти тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп. кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 10 квітня 2014 року є 30 (тридцять) акціонерів.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові реєстраційної комісії Сааду Шаді Мухамеду.

Голова Реєстраційної комісії Саад Ш. М.: Для участі у Загальних зборах зареєстровано 12 (дванадцять) акціонерів та їх представників, яким сукупно належить 1 650 913 (один мільйон шістсот п’ятдесят тисяч дев’ятсот тринадцять) простих іменних акцій Товариства і, відповідно, 1 650 913 (один мільйон шістсот п’ятдесят тисяч дев’ятсот тринадцять) голосів на Зборах, що складає 68,28 (шістдесят вісім цілих двадцять вісім сотих) відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії Саад Ш. М.: відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №2014/01 від 05.03.2014 року) та умов договору №РК-30/14 від 21 березня 2014 року, Реєстраційній комісії доручено вести підрахунок голосів акціонерів при голосуванні на Зборах до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов’язків Лічильна комісія.

 

Річні Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» оголошуються відкритими.

Директор Товариства Топтун В. Г.: Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів запропонувала до розгляду наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Загальних зборів приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», призначених на 16 квітня 2014 року

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, затвердження договору з депозитарною установою про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах;

2. Про обрання лічильної комісії;

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2013 рік;

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік;

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2013 рік;

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік;

9. Про розподіл прибутку і збитків  товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених  ЗУ «Про акціонерні товариства»;

10. Про попереднє схвалення значних правочинів;

11. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

Інших пропозицій від акціонерів щодо внесення додаткових питань до порядку денного не надійшло. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

 

1. СЛУХАЛИ: Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, затвердження договору з депозитарною установою про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

Директор Товариства Топтун В. Г. запропонував прийняти таке рішення:

Передати повноваження лічильної комісії Депозитарній установі – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АЕ №286546, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.10.2013р., строк дії з 12.10.2013р. необмежений). Затвердити договір №ЛК-31/14 від 21 березня 2014 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з ТОВ «ГРАД-ЦП».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 650 913 (один мільйон шістсот п’ятдесят тисяч дев’ятсот тринадцять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

1. ВИРІШИЛИ:

Передати повноваження лічильної комісії Депозитарній установі – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АЕ №286546, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.10.2013р., строк дії з 12.10.2013р. необмежений). Затвердити договір №ЛК-31/14 від 21 березня 2014 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з ТОВ «ГРАД-ЦП».

(Протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Представник ТОВ «ГРАД-ЦП» Саад Шаді Мухамед запропонував обрати Лічильну комісію у складі представників Депозитарної установи – Саада Шаді Мухамеда (голова Лічильної комісії) та Руденко Катерини Богданівни (член Лічильної комісії).

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 650 913 (один мільйон шістсот п’ятдесят тисяч дев’ятсот тринадцять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

2. ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію у складі представників Депозитарної установи – Саада Шаді Мухамеда (голова Лічильної комісії) та Руденко Катерини Богданівни (член Лічильної комісії).

(Протокол Реєстраційної комісії №3 додається).

 

3. СЛУХАЛИ: Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Директор Товариства Топтун В. Г. запропонував обрати Головою Зборів Топтуна Василя Григоровича, Секретарем Зборів Саада Шаді Мухамеда.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 650 913 (один мільйон шістсот п’ятдесят тисяч дев’ятсот тринадцять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3. ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Зборів Топтуна Василя Григоровича, Секретарем Зборів Саада Шаді Мухамеда.

(Протокол про підсумки голосування додається)

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів Топтун В. Г. запропонував затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) основна доповідь – до 10 хвилин;

3) співдоповідь – до 5 хвилин;

4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

6) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

7) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 650 913 (один мільйон шістсот п’ятдесят тисяч дев’ятсот тринадцять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) основна доповідь – до 10 хвилин;

3) співдоповідь – до 5 хвилин;

4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

6) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

7) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2013 рік.

Виступив директор Товариства Топтун В. Г., який доповів наступне:

Шановні акціонери!

Основним видом діяльності Товариства є надання послуг з приймання, зберігання та відвантаження цукрових буряків.

За 2013 рік середньооблікова чисельність трудового колективу Товариства – 6 працівників, з них жінок – 2, чоловіків – 4. За звітний період Товариство не надавало послуги з приймання цукрових буряків у зв’язку із відсутністю посіву сільськогосподарським виробникам цукрових буряків.

Фонд заробітної плати у 2013 році складає 185 553 грн. За звітний період до Пенсійного фонду Товариством утримано, нараховано та сплачено єдиний соціальний внесок у сумі 75 434 грн., податок з доходу фізичних осіб – 23 169 грн.

Інші операційні витрати становлять 23 325 грн. Для розширення діяльності підприємства, зростання обсягу реалізації продукції підприємством кошти не витрачалися.

Матеріальні витрати становлять 8 461 грн. Основні засоби мають високий ступінь зносу, потребують значних матеріальних витрат на проведення поточних та капітальних ремонтів.

Станом на 01.01.2014 р. кредиторська заборгованість становить 347 300 грн.

Основні напрями роботи на 2014 рік.

У 2014 році основним напрямком роботи повинні бути вдосконалення та розвиток діяльності Товариства через підвищення рівня конкурентоспроможності, поліпшення якості послуг, розширення видів та обсягу послуг.

Також планується проведення щорічних заходів для підтримання виробництва у належному санітарно-технічному стані та підготовку до весняно-літнього та осінньо-зимового періодів.

Дякую всім акціонерам та трудовому колективу Товариства за сприяння та підтримку в роботі, та висловлюю сподівання на подальшу плідну співпрацю та зростання економічних результатів діяльності Товариства у 2014 році.

Голова Зборів Топтун В. Г. запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 650 913 (один мільйон шістсот п’ятдесят тисяч дев’ятсот тринадцять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2013 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Виступив Голова Наглядової ради Харченко В. А., який доповів наступне.

Шановні акціонери!

Наглядова рада Товариства була обрана Загальними зборами акціонерів 07 вересня 2012 року. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства та захист прав акціонерів Товариства. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів акціонерів, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

У своїй діяльності Наглядова рада Товариства в 2013 році керувалась законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належать:

•           затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

•           підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;

•           прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів;

•           визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів;

•           визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту;

•           вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Наглядовою радою Товариства виконувались всі покладені на неї обов’язки відповідно до чинної редакції Статуту Товариства.

Голова Зборів Товариства Топтун В. Г. запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 650 913 (один мільйон шістсот п’ятдесят тисяч дев’ятсот тринадцять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

6. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

7. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2013 рік.

Слово надається Ревізору Товариства Корнієнку Віталію Юрійовичу.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та повноважень, визначених Статутом Товариства, Ревізором Товариства була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» за 2013 рік.

Відповідальність за фінансово-господарську діяльність та достовірність фінансової звітності Товариства покладена на директора та головного бухгалтера Товариства, які надали у повному обсязі всю необхідну для перевірки інформацію та документацію. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється відповідно до чинних принципів обліку та нормативних вимог законодавства щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

Інформаційними джерелами для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства були договори, первинні бухгалтерські документи та фінансова звітність Товариства за 2013 рік. Надана для перевірки документація вивчалась на вибірковій основі для підтвердження сум та відомостей, які розкриті у фінансовому звіті Товариства.

Під час перевірки аналітичних даних бухгалтерської документації помилок не виявлено. Бухгалтерський облік Товариства протягом 2013 року здійснювався у відповідності до чинних принципів обліку та нормативних вимог законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Фінансовий звіт станом на 31 грудня 2013 року складено у відповідності до чинних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Результатом фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік є збиток у сумі 213,9 тис. грн.

Перевірка фінансової звітності Товариства за 2013 рік дає змогу стверджувати про відповідність даних аналітичного та синтетичного обліку підприємства. Фінансова звітність за 2013 рік є достовірної та відповідає нормативним принципам та вимогам чинного законодавства України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 650 913 (один мільйон шістсот п’ятдесят тисяч дев’ятсот тринадцять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

7. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

8. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

Виступив директор Товариства Топтун В. Г., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік на основі даних, викладених у звітах органів Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 650 913 (один мільйон шістсот п’ятдесят тисяч дев’ятсот тринадцять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

8. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

9. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку і збитків  товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених  ЗУ «Про акціонерні товариства».

Директор Товариства Топтун В. Г. запропонував прийняти наступне рішення: у зв’язку із наявністю збитків у сумі 213,9 тис. грн. дивіденди за 2013 рік не виплачувати.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 650 913 (один мільйон шістсот п’ятдесят тисяч дев’ятсот тринадцять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

9. ВИРІШИЛИ:

У зв’язку із наявністю збитків у сумі 213,9 тис. грн. дивіденди за 2013 рік не виплачувати.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

10. СЛУХАЛИ: Про попереднє схвалення значних правочинів.

Голова Зборів Топтун В. Г.: Пропонується попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством на протязі періоду з 16.04.2014 р. по 16.04.2015 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини пов’язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 650 913 (один мільйон шістсот п’ятдесят тисяч дев’ятсот тринадцять) голосів акціонерів, що становить 68,28% голосів акціонерів від їх загальної кількості.;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10. ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством на протязі періоду з 16.04.2014 р. по 16.04.2015 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини пов’язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) гривень.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

11. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

Голова Зборів Топтун В. Г.: пропонується надати директору Товариства Топтуну Василю Григоровичу або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 650 913 (один мільйон шістсот п’ятдесят тисяч дев’ятсот тринадцять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

11. ВИРІШИЛИ:

Надати директору Товариства Топтуну Василю Григоровичу або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

 

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 16 квітня 2014 року о 13:20.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» оголошуються закритими.

 

 

              Голова Зборів

В. Г. Топтун

 

 

 

              Секретар Зборів

Ш. М. Саад