Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», код за ЄДРПОУ 24843341, місцезнаходження: 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, буд. 160 
(далі – Товариство)
Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», 29 квітня 2015 року о 13 год. 00 хв. за адресою: 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160, кабінет директора, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори), з наведеним нижче порядком денним:
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ)
1. Про обрання лічильної комісії;
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів;
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2014 рік;
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік;
8. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
9. Про попереднє схвалення значних правочинів;
10. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
12. Про обрання членів Наглядової ради;
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора;
15. Про обрання Ревізора;
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Ревізором.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 
приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 964,2 758,7
Основні засоби 448,3 391,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 24,5 8,3
Сумарна дебіторська заборгованість 102,7 1,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 96,3 60,3
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 396,0 638,7
Статутний капітал 604,5 604,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 367,3 383,9
Чистий прибуток (збиток) 41,1 (429,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 418 000 2 418 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 19 6
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 23 квітня 2015 року.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 12 год. 00 хв., закінчення – о 12 год. 50 хв.
Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160), кабінет директора:
• до дня проведення Зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;
• у день проведення Зборів – за місцем їх проведення (16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160, кабінет директора).
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – директор Товариства Топтун Василь Григорович, телефон (4635) 5-31-57, адреса: 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160, кабінет директора.
Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».
Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше ніж за 10 днів до дня проведення Зборів в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».
Довідки за телефоном (4635) 5-31-57.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені "Відомості НКЦПФР" №58(2062) від 26.03.2015р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Топтун Василь Григорович