Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Топтун Василь Григорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

05.05.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

16500, Чернiгiвська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, 160

4. Код за ЄДРПОУ

24843341

5. Міжміський код та телефон, факс

+380(4635) 5-31-57 +380(4635) 5-31-57

6. Електронна поштова адреса

bahmach@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

05.05.2015

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

bahmach.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

05.05.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.04.2015

припинено повноваження

голова Наглядової ради

Харченко Василь Андрiйович

СМ 367568
01.08.2001 Згурiвське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.

9.50414

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП», якi вiдбулись 29.04.2015 року, прийнято рiшення припинити повноваження з 29.04.2015 р. голови Наглядової ради ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» Харченка Василя Андрiйовича. Повноваження особи припинено у зв’язку iз обранням нового складу Наглядової ради. Харченко Василь Андрiйович перебував на посадi голови Наглядової ради ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» з 07.09.2012 року. Володiє 229810 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 9.5% вiд їх загальної кiлькостi. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

29.04.2015

припинено повноваження

член Наглядової ради

Москаленко Антонiна Йосипiвна

СК 244238
17.10.1996 Згурiвське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.

9.50414

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП», якi вiдбулись 29.04.2015 року, прийнято рiшення припинити повноваження з 29.04.2015 р. члена Наглядової ради ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» Москаленко Антонiни Йосипiвни. Повноваження особи припинено у зв’язку iз обранням нового складу Наглядової ради. Москаленко Антонiна Йосипiвна перебувала на посадi члена Наглядової ради ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» з 07.09.2012 року. Володiє 229810 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 9.5% вiд їх загальної кiлькостi. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

29.04.2015

припинено повноваження

член Наглядової ради

Ткаченко Надiя Василiвна

СК 244277
17.10.1996 Згурiвське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.

9.50414

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП», якi вiдбулись 29.04.2015 року, прийнято рiшення припинити повноваження з 29.04.2015 р. члена Наглядової ради ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» Ткаченко Надiї Василiвни. Повноваження особи припинено у зв’язку iз обранням нового складу Наглядової ради. Ткаченко Надiя Василiвна перебувала на посадi члена Наглядової ради ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» з 07.09.2012 року. Володiє 229810 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 9.5% вiд їх загальної кiлькостi. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

29.04.2015

обрано

Член Наглядової ради

Харченко Василь Андрiйович

СМ 367568
01.08.2001 Згурiвське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.

9.50414

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП», якi вiдбулись 29.04.2015 року, прийнято рiшення обрати з 29.04.2015 р. на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» Харченка Василя Андрiйовича. Особу обрано у зв’язку iз заявою посадової особи. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 11.12.2006 р. - 18.04.2011 р. - ТОВ "КРАЄВИД", директор; 19.04.2011 р. - теперiшнiй час - ТОВ "КРАЄВИД", директор з виробництва. Володiє 229810 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 9.5% вiд їх загальної кiлькостi. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

29.04.2015

обрано

член Наглядової ради

Москаленко Антонiна Йосипiвна

СК 244238
17.10.1996 Згурiвське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.

9.50414

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП», якi вiдбулись 29.04.2015 року, прийнято рiшення обрати з 29.04.2015 р. на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» Москаленко Антонiну Йосипiвну. Особу обрано у зв’язку iз заявою посадової особи. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 11.05.2010 р. – 04.01.2011 р. - ТОВ «КРАЄВИД», начальник сировинної лабораторiї; 11.05.2011 р. – 20.12.2011 р. - ТОВ «КРАЄВИД», начальник сировинної лабораторiї; 15.05.2012 р. – теперiшнiй час - ТОВ «КРАЄВИД», начальник сировинної лабораторiї. Володiє 229810 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 9.5% вiд їх загальної кiлькостi. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

29.04.2015

обрано

член Наглядової ради

Ткаченко Надiя Василiвна

СК 244277
17.10.1996 Згурiвське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.

9.50414

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП», якi вiдбулись 29.04.2015 року, прийнято рiшення обрати з 29.04.2015 р. на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» Ткаченко Надiю Василiвну. Особу обрано у зв’язку iз заявою посадової особи. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: ТОВ "КРАЄВИД", заступник директора по сировинi. Володiє 229810 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 9.5% вiд їх загальної кiлькостi. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

29.04.2015

припинено повноваження

Ревiзор

Корнiєнко Вiталiй Юрiйович

СН 226540
23.07.1996 Мiнське РУ ГУ МВС України в м. Києвi

9.50414

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП», якi вiдбулись 29.04.2015 року, прийнято рiшення припинити повноваження з 29.04.2015 р. Ревiзора ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» Корнiєнка Вiталiя Юрiйовича. Повноваження особи припинено у зв’язку iз iз обранням нового Ревiзора. Корнiєнко Вiталiй Юрiйович перебував на посадi Ревiзора ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» з 07.09.2012 року. Володiє 229810 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 9.5% вiд їх загальної кiлькостi. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

29.04.2015

обрано

Ревiзор

Корнiєнко Вiталiй Юрiйович

СН 226540
23.07.1996 Мiнське РУ ГУ МВС України в м. Києвi

9.50414

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП», якi вiдбулись 29.04.2015 року, прийнято рiшення обрати з 29.04.2015 р. на посаду Ревiзора ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» Корнiєнка Вiталiя Юрiйовича. Особу обрано у зв’язку iз заявою посадової особи. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi:01.05.2002 р. - теперiшнiй час - ТОВ "КРАЄВИД", заступник директора.Володiє 229810 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 9.5% вiд їх загальної кiлькостi. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

29.04.2015

обрано

Голова Наглядової ради

Харченко Василь Андрiйович

СМ 367568
01.08.2001 Згурiвське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.

9.50414

Зміст інформації:

Засiданням Наглядової ради ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП», яке вiдбулось 29.04.2015 року (протокол №1 вiд 29.04.2015р.), прийнято рiшення обрати з 29.04.2015 р. на посаду голови Наглядової ради ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» Харченка Василя Андрiйовича. Особу обрано у зв’язку iз заявою посадової особи. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 11.12.2006 р. - 18.04.2011 р. - ТОВ "КРАЄВИД", директор; 19.04.2011 р. - теперiшнiй час - ТОВ "КРАЄВИД", директор з виробництва. Володiє 229810 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 9.5% вiд їх загальної кiлькостi. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.