Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


Протокол №1

річних Загальних зборів акціонерів

приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»,

(код за ЄДРПОУ 24843341),

29 квітня 2015 року, 13 год. 00 хв. за адресою: Україна, 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160, кабінет директора

 

Річні Загальні збори акціонерів розпочинають свою роботу о 13 годині 00 хвилин.

Відкриває Загальні збори акціонерів директор Товариства Топтун Василь Григорович.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №2015/01 від 06.03.2015 року) приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки простих поштових листів 27.03.2015 року, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №58 (2062) від 26.03.2015 року із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів та інших відомостей, публікація яких вимагається чинним законодавством. Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» проводяться 29 квітня 2015 року о 13 год. 00 хв. за адресою: Україна, 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160, кабінет директора.

Відповідно до вимог абзацу четвертого частини третьої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №2015/01 від 06.03.2015 року), було призначено Реєстраційну комісію у складі 2-х осіб – Саада Шаді Мухамеда та Микитюк Тетяни Петрівни. До початку проведення реєстрації акціонерів, які прибули на Збори, простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії головою Реєстраційної комісії було обрано Саада Шаді Мухамеда.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 23 квітня 2015 року.

Товариство є емітентом 2 418 000 (двох мільйонів чотирьохста вісімнадцяти тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп. кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 23 квітня 2015 року є 30 (тридцять) акціонерів.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 23 квітня 2015 року, загальна кількість голосуючих акцій становить 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) шт.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові реєстраційної комісії Сааду Шаді Мухамеду.

Голова Реєстраційної комісії Саад Ш. М.: Для участі у Загальних зборах зареєстрований 1 акціонер, якому належить 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосуючих акцій, що складає 100 % (сто) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, окрім питань, голосування за якими відбувається за кумулятивним принципом (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії Саад Ш. М.: відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №2015/01 від 06.03.2015 року), Реєстраційній комісії доручено вести підрахунок голосів акціонерів при голосуванні на Зборах до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов’язків Лічильна комісія.

 

Річні Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» оголошуються відкритими.

Директор Товариства Топтун В. Г.: Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів запропонувала до розгляду наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

річних Загальних зборів приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», призначених на 29 квітня 2015 року

1. Про обрання лічильної комісії;

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів;

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік;

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік;

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2014 рік;

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік;

8. Про розподіл прибутку і збитків  товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»;

9. Про попереднє схвалення значних правочинів;

10. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

12. Про обрання членів Наглядової ради;

13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора;

15. Про обрання Ревізора;

16. Про затвердження  умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Ревізором.

Інших пропозицій від акціонерів щодо внесення додаткових питань до порядку денного не надійшло. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

 

1. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Директор Товариства Топтун В. Г. запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Саад Шаді Мухамед (голова Лічильної комісії) та Микитюк Тетяна Петрівна (член Лічильної комісії).

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

1. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Саад Шаді Мухамед (голова Лічильної комісії) та Микитюк Тетяна Петрівна (член Лічильної комісії).

(Протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Директор Товариства Топтун В. Г. запропонував обрати Головою Зборів - Топтуна Василя Григоровича, секретарем Зборів - Саада Шаді Мухамеда.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Результати відкритого голосування:

«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

2. ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Зборів - Топтуна Василя Григоровича, секретарем Зборів - Саада Шаді Мухамеда.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

3. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів Топтун В. Г. запропонував затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради та Ревізора, проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої Правлінням Товариства форми;

2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізора проводити відкрито бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Правлінням Товариства форми;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Результати відкритого голосування:

«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради та Ревізора, проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої Правлінням Товариства форми;

2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізора проводити відкрито бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Правлінням Товариства форми;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

(Протокол про підсумки голосування додається)

 

4. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

Виступив директор  Товариства  Топтун В. Г., який доповів наступне:

Шановні акціонери!

Основним видом діяльності Товариства  є надання послуг  з приймання, зберігання та відвантаження цукрових буряків.

За 2014 рік середньооблікова  чисельність трудового колективу Товариства -19 працівників, Фонд заробітної плати  у 2014 році складає 619 834  грн. За звітний період до Пенсійного фонду  Товариством   сплачено єдиний соціальний внесок у сумі  230 950  грн., податок з доходу фізичних осіб – 77 249,00 грн.

Для розширення діяльності підприємства, зростання обсягу реалізації  продукції підприємством кошти не витрачалися. В 2014 році був  зроблений ремонт адмін. приміщення  та лабораторії. Основні засоби мають високий ступінь зносу, потребують значних матеріальних затрат на проведення  поточних та капітальних ремонтів, але не зважаючи на це, було своєчасно проведено ремонт наявної техніки, вагової, та РЮПРО, що дало змогу без особливих перебоїв прийняти та відвантажити  48 799 т цукрових буряків в заліковій вазі.

Станом на 01.01.2014 року  кредиторська заборгованість становить 829000,00грн.

Основні напрямки роботи на 2015 рік.

У 2015 році основним напрямком роботи повинні бути вдосконалення та розвиток діяльності Товариства через підвищення рівня конкурентоспроможності, поліпшення якості послуг,розширення видів та обсягу послуг.

Також планується проведення щорічних заходів для підтримання  підприємства  у належному  санітарно- технічному стані та підготовку до літнього та осінньо-зимового періодів.

Дякую всім акціонерам та трудовому колективу Товариства за сприяння та підтримку в роботі, та висловлюю сподівання на подальшу плідну співпрацю та зростання економічних результатів діяльності Товариства у 2015 році.

Голова Зборів Топтун В. Г. запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Виступив Голова Наглядової ради Харченко В. А., який доповів наступне.

Шановні акціонери!

Наглядова рада Товариства була обрана Загальними зборами акціонерів 07 вересня 2012 року. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства та захист прав акціонерів Товариства. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів акціонерів, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

У своїй діяльності Наглядова рада Товариства в 2014 році керувалась законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належать:

•           затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

•           підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;

•           прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів;

•           визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів;

•           визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту;

•           вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Наглядовою радою Товариства виконувались всі покладені на неї обов’язки відповідно до чинної редакції Статуту Товариства.

Голова Зборів Товариства Топтун В. Г. запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2014 рік.

Слово надається Ревізору Товариства Корнієнку Віталію Юрійовичу.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та повноважень, визначених Статутом Товариства, Ревізором Товариства була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» за 2014 рік.

Відповідальність за фінансово-господарську діяльність та достовірність фінансової звітності Товариства покладена на директора та головного бухгалтера Товариства, які надали у повному обсязі всю необхідну для перевірки інформацію та документацію. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється відповідно до чинних принципів обліку та нормативних вимог законодавства щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

Інформаційними джерелами для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства були договори, первинні бухгалтерські документи та фінансова звітність Товариства за 2014 рік. Надана для перевірки документація вивчалась на вибірковій основі для підтвердження сум та відомостей, які розкриті у фінансовому звіті Товариства.

Під час перевірки аналітичних даних бухгалтерської документації помилок не виявлено. Бухгалтерський облік Товариства протягом 2014 року здійснювався у відповідності до чинних принципів обліку та нормативних вимог законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Фінансовий звіт станом на 31 грудня 2014 року складено у відповідності до чинних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Результатом фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік є прибуток у сумі 41,1 тис. грн.

Перевірка фінансової звітності Товариства за 2014 рік дає змогу стверджувати про відповідність даних аналітичного та синтетичного обліку підприємства. Фінансова звітність за 2014 рік є достовірної та відповідає нормативним принципам та вимогам чинного законодавства України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Голова Зборів Топтун В.Г. запропонував затвердити звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Результати відкритого голосування:

«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

6. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

7. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

Виступив директор Товариства Топтун В. Г., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік на основі даних, викладених у звітах органів Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Результати відкритого голосування:

«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

7. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

8. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку і збитків  товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

Директор Товариства Топтун В. Г. запропонував прийняти наступне рішення: прибуток за 2014 рік  у розмірі 41,1 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати відкритого голосування:

«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

8. ВИРІШИЛИ:

Прибуток за 2014 рік  у розмірі 41,1 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

9. СЛУХАЛИ: Про попереднє схвалення значних правочинів.

Голова Зборів Топтун В. Г.: Пропонується попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством на протязі періоду з 29.04.2015 р. по 28.04.2016 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини пов’язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

Результати відкритого голосування:

«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

9. ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством на протязі періоду з 29.04.2015 р. по 28.04.2016 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини пов’язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) гривень.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

10. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

Голова Зборів Топтун В. Г.: пропонується надати директору Товариства Топтуну Василю Григоровичу або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

Результати відкритого голосування:

«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

10. ВИРІШИЛИ:

Надати директору Товариства Топтуну Василю Григоровичу або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

11. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

            Голова Зборів Топтун В. Г.: пропонується припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме:

•           Харченко Василь Андрійович – голова Наглядової ради;

•           Москаленко Антоніна Йосипівна – член Наглядової ради;

•           Ткаченко Надія Василівна – член Наглядової ради.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Результати відкритого голосування:

«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

11. ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме:

•           Харченко Василь Андрійович – голова Наглядової ради;

•           Москаленко Антоніна Йосипівна – член Наглядової ради;

•           Ткаченко Надія Василівна – член Наглядової ради.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

12. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради.

Голова Зборів Топтун В. Г.: До Товариства у визначені Законом України «Про акціонерні товариства» строки надійшли заяви про обрання до Наглядової ради від наступних кандидатів:

•           Харченко Василь Андрійович – член Наглядової ради;

•           Москаленко Антоніна Йосипівна – член Наглядової ради;

•           Ткаченко Надія Василівна – член Наглядової ради.

У зв’язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства пропонується обрати нових членів Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №12.

Результати голосування:

За кандидатуру Харченка Василя Андрійовича:

«ЗА» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів.

За кандидатуру Москаленко Антоніна Йосипівни:

«ЗА» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів.

За кандидатуру Ткаченко Надії Василівни:

«ЗА» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Наглядову раду Товариства обрано у наступному складі:

•           Харченко Василь Андрійович – член Наглядової ради;

•           Москаленко Антоніна Йосипівна – член Наглядової ради;

•           Ткаченко Надія Василівна – член Наглядової ради.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Голова Зборів Топтун В. Г.: пропонується не затверджувати умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, не встановлювати розмір їх винагороди.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.

Результати відкритого голосування:

«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

13. ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, не встановлювати розмір їх винагороди.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

14. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.

Голова Зборів Топтун В. Г.: пропонується припинити повноваження Ревізора Товариства Корнієнка Віталія Юрійовича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.

Результати відкритого голосування:

«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

14. ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Корнієнка Віталія Юрійовича.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

15. СЛУХАЛИ: Про обрання Ревізора.

Голова Зборів Топтун В. Г.: До Товариства у визначені Законом України «Про акціонерні товариства» строки надійшла заява про обрання на посаду Ревізора Товариства від Корнієнка Віталія Юрійовича.

У зв’язку з припиненням повноважень Ревізора Товариства пропонується обрати нового Ревізора Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №15.

Результати голосування:

За кандидатуру Корнієнка Віталія Юрійовича:

«ЗА» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Ревізором Товариства обрано Корнієнка Віталія Юрійовича.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження  умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Ревізором.

Голова Зборів Топтун В. Г.: пропонується не затверджувати умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Ревізором, не встановлювати розмір їх винагороди.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №16.

Результати відкритого голосування:

«за» - 229810 (двісті двадцять дев’ять тисяч вісімсот десять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

16. ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Ревізором, не встановлювати розмір їх винагороди.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

 

 

Порядок денний вичерпаний. Річні Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 29 квітня 2015 року о 13:25.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Річні Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» оголошуються закритими.

 

 

              Голова Зборів

В. Г. Топтун

 

 

 

              Секретар Зборів

Ш. М. Саад