Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства

«БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»,

код за ЄДРПОУ 24843341, місцезнаходження: 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, буд. 160 (далі – Товариство)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», 27 квітня 2017 року о 16 год. 00 хв. за адресою: 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160, кабінет директора, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори» або «Збори»), з наведеним нижче проектом порядку денного:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати Лічильну комісію у складі: Саада Шаді Мухамеда - голова Лічильної комісії, Мозгової Олени Олександрівни - член Лічильної комісії».

2.Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження рішення Наглядової ради.

Проект рішення: «Посвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснювати шляхом вчинення підпису на бюлетені для голосування головою Реєстраційної комісії при проведенні реєстрації акціонера для участі у Загальних зборах. Затвердити п.2.4. рішення Наглядової ради, оформленого протоколом № 1 від 02 березня 2017року».

3.Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати головою Зборів Саада Шаді Мухамеда, секретарем Зборів – Мозгову Олену Олександрівну».

4.Затвердження порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: 1) Загальні збори провести згідно із порядком денним та відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 02 березня 2017 року; 2) основна доповідь по питанню порядку денного – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин. Запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться у письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється; 3) голосування по всім питанням порядку денного Зборів проводити відкрито, за принципом «одна акція – один голос», іменними бюлетенями для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного; 4) голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хвилин, перерва для підведення підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хвилин, оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хвилин.»

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: «Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік».

6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік».

8.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:«Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік».

9.Затвердження річного звіту та балансу Товариства. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: «Розподілити прибуток і збитки Товариства за 2016 рік наступним чином: 1) дивіденди не виплачувати; 2) збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у минулих роках, покрити за рахунок прибутку, отриманого в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в 2016 році.»

10.  Про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення: «Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення Загальних зборів, у тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини пов’язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.»

11.  Про надання повноважень на укладання значних правочинів, в т.ч. значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода.

Проект рішення: «Надати голові виконавчого органу Товариства, голові комісії з припинення Товариства або уповноваженим ними особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.»

12.  Про припинення Товариства шляхом перетворення.

Проект рішення: «Припинити Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (місцезнаходження: 16500, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Конотопська, буд. 160) шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», (місцезнаходження: 16500, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Конотопська, буд. 160).»

13.  Про припинення повноважень виконавчого органу Товариства.

Проект рішення: «У зв`язку з прийняттям рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю припинити повноваження виконавчого органу – директора Товариства Топтуна Василя Григоровича з дати внесення запису до ЄДР про прийняте Загальними зборами рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.»

14.  Про призначення комісії з припинення Товариства.

Проект рішення: «Призначити комісію з припинення Товариства у наступному складі: голова комісії з припинення - Корнiєнко Вiталiй Юрiйович (паспорт серiя СН №226540, виданий 23.07.1996р. Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Лайоша Гавро, буд.5-А, кв.119, ідентифікаційний номер 2793003590); член комісії з припинення - Онощенко Наталiя Iгорiвна (паспорт серiя КК №651824, виданий 18.07.2001р. Бiлгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області, зареєстрована за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський вул. Лесi Українки, буд.1, корпус А, ідентифікаційний номер 2853410363), член комісії з припинення - Єнджиєвський Геннадiй Леонiдович (паспорт серiя ВМ №578641, виданий 19.06.1998р. Бердичiвським МРВ УМВС України у Житомирській області, зареєстрований за адресою: Житомирська область, м. Бердичiв, вул. Котовського, буд.62, кв.79, ідентифікаційний номер 2294713257). Встановити, що комісії з припинення Товариства надаються усі повноваження, передбачені законодавством та Статутом Товариства, на здійснення необхідних заходів для забезпечення припинення Товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Комісії з припинення Товариства приступити до виконання обов’язків з дати внесення запису до ЄДР про прийняте Зборами рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

Голові комісії з припинення надати повноваження діяти без довіреності від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, вчиняти інші дії щодо управління справами Товариства на період проведення процедури припинення Товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.»

15.  Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення Товариства.

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок та умови перетворення Товариства: 1) комісія з припинення Товариства протягом трьох робочих днів з дня прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте Зборами рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей, у порядку, встановленому законодавством; 2) комісія з припинення Товариства протягом не більш як п’яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, рекомендованими листами повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій; кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; загальної вартості у разі викупу акцій Товариством; строку укладення Товариством договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій); 3) комісія з припинення Товариства протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій Товариства; 4) комісія з припинення Товариства проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства; 5) комісія з припинення Товариства письмово повідомляє його кредиторів про прийняте Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення товариства, а також опублікувати в офіційному друкованому органі відповідне повідомлення про ухвалене рішення; 6) після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія з припинення проводить розрахунки з кредиторами та складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами; 7) проведення викупу акцій Товариства у акціонерів, які вимагають цього; 8) скликання та проведення Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких внесено питання про затвердження передавального акту, згідно якого відбуватиметься передача майна, а також перехід прав та обов’язків до правонаступника Товариства; 9) у визначені законодавством та цим рішення порядку та строки комісія з припинення проводить обмін акцій на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника; 10) скликання та проведення установчих зборів товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника Товариства, рішенням яких затверджується статут товариства-правонаступника та обираються його органи управління; 11) комісія з припинення Товариства протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта подає документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку з припиненням Товариства шляхом перетворення; 12) після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій Товариства та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства, особа, уповноважена Загальними зборами Товариства, подає державному реєстратору документи для внесення до ЄДР запису про припинення Товариства.»

16.  Про порядок обміну акцій Товариства на частки товариства-правонаступника.

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій Товариства на частки товариства-правонаступника: 1) під час проведення перетворення Товариства здійснюватиметься обмін акцій на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника з їх подальшим розподілом серед його учасників; 2) кожен акціонер Товариства має право обміняти належні йому акції на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника; 3) не підлягають обміну акції Товариства, викуплені ним, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до законодавства. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 4) обмін акцій Товариства здійснюватиметься пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру згідно з переліком власників акцій товариства, складеному на день прийняття установчими зборами товариства-правонаступника рішення про затвердження його установчих документів; 5) розподіл часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальність – правонаступника Товариства між його учасниками відбуватиметься із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства; 6) одна акція Товариства номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює розміру однієї частки вартістю 0,25 грн. у статутному капіталі товариства-правонаступника; 7) розмір частки учасника у статутному капіталі товариства-правонаступника дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, що належали йому у статутному капіталі Товариства до перетворення; 8) розмір статутного капіталу товариства, яке створюється внаслідок перетворення Товариства, на дату створення товариства-правонаступника має дорівнювати розміру статутного капіталу Товариства, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну; 9) можливість здійснення грошових виплат акціонерам у процесі обміну акцій на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника не передбачена».

17.  Про затвердження плану перетворення Товариства.

Проект рішення: «Затвердити запропонований план перетворення Товариства, який міститься у Додатку №1, що є невід’ємною частиною протоколу Загальних зборів Товариства від 27 квітня 2017 року №1.»

18.  Встановлення порядку і строків заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.

Проект рішення: «Встановити наступний порядок для заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства: 1. Протягом тридцяти днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства комісія з припинення Товариства письмово повідомляє про це кредиторів Товариства та публікує повідомлення про це у офіційному друкованому органі. Претензії кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення про припинення Товариства. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством  відповідної вимоги кредитора. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом двадцяти днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у вказаний строк до Товариства з відповідною письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Перетворення не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених кредиторами. 2. Вимоги до Товариства заявляються його кредиторами у письмовій формі шляхом надіслання листа на адресу місцезнаходження Товариства. У вимозі повинно міститися обґрунтування сум, що заявляються, та посилання на підстави виникнення у Товариства відповідних кредиторських зобов’язань. До вимоги кредитора повинна бути додана копія документа, на підставі якої він заявляє свою вимогу.»

Основні показники фінансово-господарської діяльності

приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

1551,2 

1458,6

Основні засоби

281,6 

399,6

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

94,1 

18,6

Сумарна дебіторська заборгованість

 50,2

93,1

Грошові кошти та їх еквіваленти

76,7 

49,1

Нерозподілений прибуток

-

Власний капітал

400,5 

380,1

Статутний капітал

604,5 

604,5

Довгострокові зобов’язання

-

Поточні зобов’язання

530,5 

484,5

Чистий прибуток (збиток)

20,4 

15,9

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2418000 

2 418 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

 23

19

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 21 квітня 2017 року.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 15 год. 00 хв., закінчення – о 15 год. 50 хв.

Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160), кабінет директора:

·  до дня проведення Зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;

·  у день проведення Зборів – за місцем їх проведення (16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160, кабінет директора).

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – директор Товариства Топтун Василь Григорович, телефон (4635) 5-31-57, адреса: 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160, кабінет директора.

Довідки за телефоном (4635) 5-31-57.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою:  http://bahmach.emitent.org.ua

                             Наглядова рада Товариства