Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО»

2. Код за ЄДРПОУ

24843341

3. Місцезнаходження

16500, м. Бахмач, вул. Конотопська, 160

4. Міжміський код, телефон та факс

(4635) 5-31-57 (4635) 5-31-57

5. Електронна поштова адреса

bahmach@emitent.org.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://bahmach.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

   

II. Текст повідомлення

27.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, у тому числi правочинiв, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю кредитних договорiв та/або внесенням змiн до умов кредитних договорiв, укладених Товариством, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, укладення договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорiв продажу товарiв, робiт послуг тощо, правочини пов’язанi з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть граничною сукупною вартiстю не бiльш нiж 25 000 000 гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2446,8 тис. грн.; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -1021,74%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 534 651 (п’ятсот тридцять чотири тисячi шiстсот п’ятдесят одна) шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 534 651 (п’ятсот тридцять чотири тисячi шiстсот п’ятдесят одна) шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 499 264 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч двiстi шiстдесят чотири) шт., «проти» - 35 387 (тридцять п’ять тисяч триста вiсiмдесят сiм) шт.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Топтун Василь Григорович

Директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

02.05.2017

(дата)