Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства

«БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»,

код за ЄДРПОУ 24843341, місцезнаходження: 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, буд. 160

 

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі – Товариство), 07 вересня 2017 року о 12 год. 00 хв. за адресою: 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160, кабінет директора, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори» або «Збори»), з наведеним нижче проектом порядку денного:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.     Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати Лічильну комісію у складі: Саада Шаді Мухамеда - голова Лічильної комісії, Пожарського Олега Костянтиновича - член Лічильної комісії».

2.     Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах здійснювати шляхом вчинення підпису на бюлетені для голосування членом Реєстраційної комісії при проведенні реєстрації акціонера для участі у Загальних зборах. Затвердити п.2.4. рішення Наглядової ради, оформленого протоколом № 4 від 21 липня 2017 року».

3.     Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати головою Зборів Саада Шаді Мухамеда, секретарем Зборів Пожарського Олега Костянтиновича».

4.     Затвердження порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: 1) Загальні збори провести згідно із затвердженим Наглядовою радою Товариства порядком денним; 2) основна доповідь по питанню порядку денного – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин. Запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться у письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється; 3) голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів проводити за принципом «одна голосуюча акція – один голос», іменними бюлетенями для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного; 4) голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хвилин, перерва для підведення підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хвилин, оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хвилин.»

5.     Затвердження звіту комісії з припинення Товариства.

Проект рішення: «Затвердити звіт комісії з припинення Товариства.»

6.     Затвердження передавального акту Товариства.

Проект рішення: «Затвердити передавальний акт Товариства.»

7.     Про надання повноважень на підписання статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Проект рішення: «Уповноважити на підписання статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» Корнiєнка Вiталiя Юрiйовича (ідентифікаційний номер 2793003590).»

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 01 вересня 2017 року.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 11 год. 30 хв., закінчення – о 11 год. 50 хв.

Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160), кабінет директора:

·  до дня проведення Зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;

·  у день проведення Зборів – за місцем їх проведення (16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160, кабінет директора).

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – Голова комісії з припинення Товариства - Корнiєнко Вiталiй Юрiйович, телефон (4635) 5-31-57, адреса: 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160, кабінет директора.

Довідки за телефоном (4635) 5-31-57.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: http://bahmach.emitent.org.ua

Наглядова рада Товариства