Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

(код за ЄДРПОУ 24843341, місцезнаходження: 16500, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Конотопська, буд. 160) , надалі – Товариство

Повідомляємо, що «26» квітня 2018р. о 15.00 годині за адресою: 16500, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Конотопська, буд. 160, кабінет директора, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства з наступним проектом порядку денного.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: «Обрати Лічильну комісію на цих Зборах у складі: Саада Шаді Мухамеда - голова Лічильної комісії, Мозгової Олени Олександрівни - член Лічильної комісії».

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати головою Зборів Саада Шаді Мухамеда, секретарем Зборів – Мозгову Олену Олександрівну»

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного;

2) голосування по всім питанням порядку денного, крім обрання членів Наглядової ради,  проводяться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос;

3)Голосування по питанню обрання членів Наглядової ради, проводиться іменними бюлетенями для кумулятивного голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за кумулятивним принципом;

4) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

5) основна доповідь – до 10 хвилин;

6) співдоповідь – до 5 хвилин;

7) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

8) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

9) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

10) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора - за 2017 рік.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу та звіт Ревізора за 2017 рік.»

5. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.»

6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: «Розподілити прибуток і збитки Товариства за 2017 рік наступним чином: 1) дивіденди не виплачувати; 2) непокриті збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у минулих роках, покрити за рахунок прибутку, отриманого в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в 2018 році.».

7. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше ніж одного року з дати прийняття рішення, в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов’язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень».

8. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов’язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень»

9. Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода.

Проект рішення: «Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів»

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. Голови Наглядової ради, а саме:

 • Харченко Василь Андрійович – Голова Наглядової ради;
 • Москаленко Антоніна Йосипівна – член Наглядової ради;
 • Ткаченко Надія Василівна – член Наглядової ради.

11. Про обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення не надається відповідно до п.5 ч.3. ст 35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів  з членами наглядової ради.

Проект рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову комісії з припинення Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори (контракти) є безоплатними.»

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

1599,6

1551,2

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2527

2439,1

Запаси

1432,1

1342,3

Сумарна дебіторська заборгованість

4,6

6,6

Гроші та їх еквіваленти

40

76,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-216,7

-238,2

Власний капітал

400,5

422,2

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

604,5

604,5

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

599,9

530,5

Поточні зобов'язання і забезпечення

55,9

59,1

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

21,5

20,4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 418 000

2 418 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

-

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації акціонерів: 14:30 год., закінчення реєстрації: 14:55 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 20.04.2018 року.

Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова комісії з припинення Корнієнко В.Ю. Телефон для довідок: (4635) 5-31-57.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мають право:

 1. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, до дати проведення Зборів здійснюється за місцезнаходженням Товариства (кабінет директора) за письмовою заявою на ім’я Голови комісії з припинення Корнієнко В.Ю. у робочі дні з 10-00 до 15-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціонер має надіслати заяву цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити:

 • П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера.
 • Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій
 • Перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до загальних зборів.

До заяви обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви.

 1. Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства, який повинен містити:

 • П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера.
 • Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій
 • Запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

До запиту обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запиту.

 1. Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишаться в матеріалах Зборів.

Довіреність на право участі на голосуванні на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 2 418 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 534651  штук.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.bahmach.emitent.org.ua

Наглядова рада Товариства