Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Топтун Василь Григорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

24843341

4. Місцезнаходження

Чернігівська , Бахмацький р-н, 16500, м. Бахмач, вул. Конотопська, буд. 160

5. Міжміський код, телефон та факс

(4635) 5-31-57 (4635) 5-31-57

6. Електронна поштова адреса

bahmach@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" №81(2834)

 

27.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

bahmach.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

27.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
1. У звiтному перiодi Товариство не користувалося послугами рейтингового агенства. Iнформацiя за Роздiлом 5: "Iнформацiя про рейтингове агентство" вiдсутня.
2. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв); iнформацiя про дивiденди; iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент; опис бiзнесу; iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, текст аудиторського висновку (звiту) не надаються. Вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
3. Товариство не приймало участi у створеннi iнших юридичних осiб. Iнформацiя по даному роздiлу вiдсутня.
4. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається. Зазначенi таблицi можуть не заповнювати емiтенти, у яких дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн грн.
5. Облiгацiї Товариством не випускались.
6. Iншi цiннi папери Товариством не випускались.
7. Похiднi цiннi папери вiдсутнi.
8. Викуп власних акцiй Товариством не вiдбувався.
9. Борговi цiннi папери Товариством не випускались.
10. Iпотечнi облiгацiї Товариством не випускались. Iнформацiя за Роздiлом19: "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" вiдсутня.
11. Iнформацiя за Роздiлом 20: "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не заповнюється у зв'язку iз вiдсутнiстю iпотечних цiнних паперiв.
12. Iпотечнi сертифiкати Товариством не випускались.
13. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня.
14. Сертифiкати ФОН Товариством не випускались. Iнформацiя за роздiлами 23: "Основнi вiдомостi про ФОН"; 24: "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН"; 25: "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН"; 26: "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН"; 27: "Правила ФОН" вiдсутня.
15. Емiсiя цiльових облiгацiй пiдприємств не здiйснювалась. Iнформацiя за Роздiлом 32: "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" вiдсутня.
16. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
17. У зв'язку з тим, що поля "дата" не передбачають вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, цi поля заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1900.
18. Незаповненi графи Звiту вважати такими, що мають "нульове" значення або свiдчать про вiдсутнiсть подiї.
19. "Н/д" означає "немає даних".
20. Товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. Iнформацiя по даному роздiлу вiдсутня.
21. Товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Iнформацiя по даному роздiлу вiдсутня.
22. 27 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (протокол №1 вiд 27 квiтня 2017 року) прийняте рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО». Причина прийняття рiшення про припинення шляхом перетворення: зменшення видаткiв ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» внаслiдок зникнення необхiдностi погашення витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми як приватне акцiонерне товариство. Товариство знаходиться з 04.05.2017 року в станi припинення.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АА №990082

3. Дата проведення державної реєстрації

31.12.2003

4. Територія (область)

Чернігівська

5. Статутний капітал (грн)

604500.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

23

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.11 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами

01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур

0 н/д

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ТВБВ №10024/0250 фiлiя Чернiгiвського облуправлiння АТ "Ощадбанк"

2) МФО банку

353553

3) поточний рахунок

26002300251770

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

н/д

5) МФО банку

н/д

6) поточний рахунок

н/д

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря

1

2

3

4

01.01.1900

01.01.1900

н/д

н/д, н/д

Опис

Посада корпоративного секретаря вiдсутня.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Харченко Василь Андрiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Українська ордена Трудового Червоного Прапора сiльськогосподарська академiя, «ветеринарiя», ветеринарний лiкар

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «КРАЄВИД», директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Голова Наглядової ради працює на безоплатнiй основi.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
19.04.2011 р. – теперiшнiй час - ТОВ «КРАЄВИД», директор з виробництва.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Москаленко Антонiна Йосипiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, «технологiя цукристих речовин», iнженер-технолог

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «КРАЄВИД», начальник сировинної лабораторiї.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
15.05.2012 р. – теперiшнiй час - ТОВ «КРАЄВИД», начальник сировинної лабораторiї.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ткаченко Надiя Василiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Березоворудський радгосп-технiкум МСГ УРСР, «захист рослин», агроном по захисту рослин

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «КРАЄВИД», заступник директора по сировинi.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
01.07.2002 р. – теперiшнiй час - ТОВ «КРАЄВИД», заступник директора по сировинi.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Корнiєнко Вiталiй Iванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Київський нацiональний економiчний унiверситет, «Облiк i аудит», облiк i аудит в управлiннi пiдприємницькою дiяльнiстю

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «КРАЄВИД», заступник директора.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Ревiзор працює на безоплатнiй основi.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
ТОВ «КРАЄВИД», заступник директора.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Топтун Василь Григорович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1947

5) освіта**

Українська сiльськогосподарська академiя, агроном

6) стаж роботи (років)**

55

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Правлiння, виконавчий директор ВАТ "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.09.2012 5 рокiв

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Оплата працi згiдно iз штатним розписом.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Домашенко Наталiя Iванiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища, Нiжинський педагогiчний iнститут

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО", бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.04.2011 безстроково

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi внутрiшнiми документами Товариства.
Оплата працi згiдно iз штатним розписом.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Наглядової ради

Харченко Василь Андрiйович

Н/д

229810

9.5042

229810

0

0

0

Член Наглядової ради

Москаленко Антонiна Йосипiвна

Н/д

229810

9.5042

229810

0

0

0

Член Наглядової ради

Ткаченко Надiя Василiвна

Н/д

229810

9.5041

229810

0

0

0

Ревiзор

Корнiєнко Вiталiй Юрiйович

Н/д

229810

9.5041

229810

0

0

0

Директор

Топтун Василь Григорович

Н/д

1099

0.0454

1099

0

0

0

Головний бухгалтер

Домашенко Наталiя Iванiвна

Н/д

0

0

0

0

0

0

Усього

920339

38.062

920339

0

0

0

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Н/д

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

27.04.2017

Кворум зборів**

100

Опис

Порядок денний:
1. Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. Затвердження рiшення Наглядової ради.
2. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв.
4. Про затвердження порядку проведення Загальних зборiв.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства за 2016 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
9. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства».
10. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
11. Про надання повноважень на укладання значних правочинiв, в т.ч. значних правочинiв, на вчинення яких надана попередня згода.
12. Про припинення Товариства шляхом перетворення.
13. Про припинення повноважень виконавчого органу Товариства.
14. Про призначення комiсiї з припинення Товариства.
15. Про затвердження порядку та умов здiйснення перетворення Товариства.
16. Про порядок обмiну акцiй Товариства на частки товариства-правонаступника.
17. Про затвердження плану перетворення Товариства.
18. Про встановлення порядку i строкiв заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.
Рiшення про проведення Загальних зборiв прийняте Наглядовою радою Товариства у визначений законом строк.
По питаннях №1-9, 11, 13-18 порядку денного рiшення були прийнятi простою бiльшiстю голосiв.
По питанню №10 порядку денного рiшення було прийнято бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
По питанню №12 порядку денного рiшення прийнято бiльш як 3/4 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Пропозицiй до порядку денного не надходило.
Зауважень щодо проведення зборiв та заперечень щодо прийнятих зборами рiшень не надходило.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

07.09.2017

Кворум зборів**

0

Опис

Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», Наглядовою радою (протокол №4 вiд 21.07.2017 року) Приватного акцiонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» було прийнято рiшення про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Для участi у Загальних зборах зареєстровано 0 (нуль) акцiонерiв та їх представникiв, яким сукупно належить 0 (нуль) голосуючих акцiй на Зборах, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України «Про акцiонернi товариства», кворум для проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства не досягнуто, Збори не правомочнi приймати рiшення з усiх питань порядку денного.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18.02.2004

4/24/1/04

Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000148654

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

2418000

604500.00

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї чи дострокового погашення цiнних паперiв не було.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

299.4

194.9

0

0

299.4

194.9

будівлі та споруди

67.2

60.8

0

0

67.2

60.8

машини та обладнання

230.4

132.9

0

0

230.4

132.9

транспортні засоби

1.8

1.2

0

0

1.8

1.2

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0.7

0

0

0

0.7

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

299.4

194.9

0

0

299.4

194.9

Опис

ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» використовує основнi засоби у повному обсязi. Термiни використання визначаються пiдприємством керуючись статтею 145.1 «Класифiкацiя груп основних засобiв та iнших необоротних активiв i мiнiмально допустимих строкiв їх амортизацiї» Податкового кодексу України. Орендованих основних засобiв немає. Основних засобiв, переданих пiд заставу, немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-6199.6

-6771.7

Статутний капітал (тис. грн.)

604500

604500

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

604500

604500

Опис

Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2017 р. складає -6199.6 тис. грн. Вартiсть чистих активiв менша вiд розмiру статутного капiталу, тобто таке становище не вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

246.3

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

9255.7

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

9502.0

X

X

Опис:

Кредитами банкiв i iнвестицiями товариство не користується.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

27.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв

25000

2446.8

1021.74

Укладення та/або пролонгацiя кредитних договорiв та/або внесення змiн до умов кредитних договорiв, укладених Товариством, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, укладення договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорiв продажу товарiв, робiт послуг тощо, правочини пов’язанi з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

02.05.2017

http://bahmach.emitent.org.ua

Опис:

27.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, у тому числi правочинiв, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю кредитних договорiв та/або внесенням змiн до умов кредитних договорiв, укладених Товариством, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, укладення договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорiв продажу товарiв, робiт послуг тощо, правочини пов’язанi з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть граничною сукупною вартiстю не бiльш нiж 25 000 000 гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2446,8 тис. грн.; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -1021,74%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 534 651 (п’ятсот тридцять чотири тисячi шiстсот п’ятдесят одна) шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 534 651 (п’ятсот тридцять чотири тисячi шiстсот п’ятдесят одна) шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 499 264 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч двiстi шiстдесят чотири) шт., «проти» - 35 387 (тридцять п’ять тисяч триста вiсiмдесят сiм) шт.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

27.04.2017

02.05.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

27.04.2017

02.05.2017

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СМАРТ АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

38779546

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04071, м. Київ, вул. Оболонська, буд. 47

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№4587 26.09.2013

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

н/д н/д н/д н/д

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

№0460
27.03.2014

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Н/д

Номер та дата договору на проведення аудиту

№ 1-10/04
10.04.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

10.04.2018
25.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

25.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

8500

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

2

1

2

2016

1

0

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Н/д

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Бюлетенями (вiдкрите голосування).

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Затвердження звiту комiсiї з припинення Товариства; Затвердження передавального акту Товариства; Про надання повноважень на пiдписання статуту Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО».

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Н/д

Інше (зазначити)

Н/д

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», Наглядовою радою (протокол №4 вiд 21.07.2017 року) Приватного акцiонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» було прийнято рiшення про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Для участi у Загальних зборах зареєстровано 0 (нуль) акцiонерiв та їх представникiв, яким сукупно належить 0 (нуль) голосуючих акцiй на Зборах, що складає 0 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Вiдповiдно до ст. 41 Закону України «Про акцiонернi товариства», кворум для проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства не досягнуто, Збори не правомочнi приймати рiшення з усiх питань порядку денного.

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Н/д

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

Самооцiнка не проводилась.

 

Самооцiнка не проводилась.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

Н/д

 

Оцiнка не проводилась.

Комiтети не створювались.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Н/д

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Н/д

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Так

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Вiдсутнi Положення про виконавчий орган, Положення про акцiї акцiонерного товариства, Положення про порядок розподiлу прибутку.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Залучення iнвестицiй не планується.

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Н/д

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Н/д 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

за ЄДРПОУ

24843341

Територія

Чернігівська обл..

за КОАТУУ

7420310100

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами

за КВЕД

46.11

Середня кількість працівників

23

 

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

 

Адреса, телефон

16500, Чернiгiвська обл., м. Бахмач, вул. Конотопська, 160, (4635) 5-31-57

 

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 01.01.2018 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

2.5

94.9

Основні засоби:

1010

299.4

194.9

- первісна вартість

1011

3098.3

3098.3

- знос

1012

( 2798.9 )

( 2903.4 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

301.9

289.8

II. Оборотні активи

Запаси

1100

1483.0

1611.5

- у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

1.0

2.8

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

38.5

46.9

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

528.2

1309.3

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

76.8

42.1

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

17.4

0

Усього за розділом II

1195

2144.9

3012.6

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

2446.8

3302.4

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

604.5

604.5

Додатковий капітал

1410

34.2

34.2

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-7410.4

-6838.3

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

-6771.7

-6199.6

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

2761.2

3444.4

розрахунками з бюджетом

1620

91.6

246.3

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

- зі страхування

1625

0

0

- з оплати праці

1630

19.1

17.2

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

6346.6

5794.1

Усього за розділом IІІ

1695

9218.5

9502.0

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

2446.8

3302.4

 

 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

5256.6

0

Інші операційні доходи

2120

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

5256.6

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -3931.5 )

( 5126.1 )

Інші операційні витрати

2180

( 753.0 )

( 674.7 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 4684.5 )

( 5800.8 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

572.1

5800.8

Податок на прибуток

2300

( 0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

572.1

-5800.8

 

Примітки до балансу

Н/д

Примітки до звіту про фінансові результати

Н/д

Керівник

Топтун В. Г.

Головний бухгалтер

Домашенко Н. I.