Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор       Топтун Василь Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   27.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
16500, м. Бахмач, вул. Конотопська, 160
4. Код за ЄДРПОУ
24843341
5. Міжміський код та телефон, факс
(4635) 5-31-57 (4635) 5-31-57
6. Електронна поштова адреса
bahmach@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 83(2836) Бюлетень "Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 02.05.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://bahmach.emitent.org.ua в мережі Інтернет 27.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Харченко Василь Андрiйович н/нд н/нд
н/нд
9.50413
Зміст інформації:
26.04.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (далi - «Товариство») припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства Харченка Василя Андрiйовича. Строк протягом якого Харченко В.А. перебував на вказанiй посадi: з 29.04.2015 по 26.04.2018. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 9,50413 % акцiй, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не надано. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi закiнченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради.
26.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Москаленко Антонiна Йосипiвна н/нд н/нд
н/нд
9.50413
Зміст інформації:
26.04.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (далi - «Товариство») припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Москаленко Антонiни Йосипiвни. Строк, протягом якого Москаленко А.Й. перебувала на вказанiй посадi: з 29.04.2015 по 26.04.2018. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 9,50413 % акцiй, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не надано. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi закiнченням повноважень членiв Наглядової ради.
26.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Ткаченко Надiя Василiвна н/нд н/нд
н/нд
9.50413
Зміст інформації:
26.04.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (далi - «Товариство») припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Ткаченко Надiї Василiвни. Строк, протягом якого Ткаченко Н.В. перебувала на вказанiй посадi: з 29.04.2015 по 26.04.2018. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 9,50413 % акцiй, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не надано. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi закiнченням строку повноважень членiв Наглядової ради.
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради Харченко Василь Андрiйович н/нд н/нд
н/нд
9.50413
Зміст інформації:
26.04.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (далi - «Товариство») обрано на посаду члена Наглядової ради строком на три роки Харченка Василя Андрiйовича. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 9,50413 % акцiй, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Iнформацiя стосовно посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2013 р. - ТОВ «КРАЄВИД», з квiтня 2015 р. по 26.04.2018 – голова Наглядової ради ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО». Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради Москаленко Антонiна Йосипiвна н/нд н/нд
н/нд
9.50413
Зміст інформації:
26.04.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (далi - «Товариство») обрано на посаду члена Наглядової ради Москаленко Антонiну Йосипiвну строком на три роки. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 9,50413 % акцiй, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Iнформацiя стосовно посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2013 р. - ТОВ «КРАЄВИД», з квiтня 2015 р. по 26.04.2018 –член Наглядової ради ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО». Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.
26.04.2018 обрано Член Наглядової ради Ткаченко Надiя Василiвна н/нд н/нд
н/нд
9.50413
Зміст інформації:
26.04.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (далi - «Товариство») обрано на посаду члена Наглядової ради Ткаченко Надiю Василiвну строком на три роки. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 9,50413% акцiй, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Iнформацiя стосовно посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2013 р. - ТОВ «КРАЄВИД», з квiтня 2015 р. по 26.04.2018 – член Наглядової ради ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО». Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.
26.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Харченко Василь Андрiйович н/нд н/нд
н/нд
9.50413
Зміст інформації:
26.04.2018 рiшенням Наглядової ради приватного акцiонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (далi - «Товариство») обрано Харченка Василя Андрiйовича на посаду голови Наглядової ради строком на три роки. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 9,50413 % акцiй, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Iнформацiя стосовно посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2013 р. - ТОВ «КРАЄВИД», з квiтня 2015 р. по 26.04.2018 – голова Наглядової ради ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО». Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi обранням нового складу Наглядової ради.
26.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Харченко Василь Андрiйович н/нд н/нд
н/нд
9.50413
Зміст інформації:

26.04.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (далi - «Товариство») припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Харченка Василя Андрiйовича. Строк протягом якого Харченко В.А. перебував на вказанiй посадi: з 29.04.2015 по 26.04.2018. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером Товариства та власником 9,50413 % акцiй, непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не надано. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi закiнченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради.