Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


Повідомлення про інформацію завірене ЕЦП ТУТ

 

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

26.04.2019

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

52

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Директор

 

 

 

Мельник Олександр Володимирович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Iрпiньмаш»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

08200, Київська обл., Iрпiнь, Садова, 94

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00240135

5. Міжміський код та телефон, факс

(04597)55110 (04597)55110

6. Адреса електронної пошти

ir_mash@ukr.net

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.imash.com.ua/

 

26.04.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

25.04.2019

5000000

16793.2

2972

Зміст інформації:

25.04.2019 рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Iрпiньмаш» (далi зазначено як «Товариство») було надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом перiоду з 25.04.2019р. по 24.04.2020 р., в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: договорiв про реалiзацiю проектiв будiвництва - граничною сукупною вартiстю 500 000 000 (п'ятсот мiльйонiв) гривень.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 16793,2 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 2972 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 2 307 192 (два мiльйона триста сiм тисяч сто дев’яносто двi) штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2 297 103 (два мiльйони двiстi дев’яносто сiм тисяч сто три) штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 2 297 103 (два мiльйони двiстi дев’яносто сiм тисяч сто три) штук, «проти» - 0 (нуль ) штук.