Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік завірена ЕЦП ТУТ

 

Титульний аркуш

 

27.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 65

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Голова комiсiї з припинення

 

 

 

Корнiєнко Вiталiй Юрiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

           

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24843341

4. Місцезнаходження: 16500, Україна, Чернігівська обл., Бахмацький р-н р-н, м. Бахмач, вул. Конотопська, буд. 160

5. Міжміський код, телефон та факс: (4635) 5-31-57, (4635) 5-31-57

6. Адреса електронної пошти: bahmach@emitent.org.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.04.2019, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2018р.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

bahmach.emitent.org.ua

27.04.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

X

7. Судові справи емітента

X

8. Штрафні санкції емітента

X

9. Опис бізнесу

 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

X

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

X

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

X

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

X

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

X

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

1. Товариство не приймало участi у створеннi iнших юридичних осiб. Iнформацiя по даному роздiлу вiдсутня.

 

2. Опис бiзнесу не заповнюється.

 

3.Облiгацiї Товариством не випускались.

 

4. Iншi цiннi папери Товариством не випускались.

 

5. Викуп власних акцiй Товариством не вiдбувався.

 

6. Похiднi цiннi папери Товариством не випускались.

 

7. Придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не здiйснювалось.

 

8. Дивiденди за 2018 р. не виплачувались.

 

8. У зв'язку з тим, що поля "дата" не передбачають вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, цi поля заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1899.

 

9. Незаповненi графи Звiту вважати такими, що мають "нульове" значення або свiдчать про вiдсутнiсть подiї.

 

10.Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню не зазначається.

 

11. "Н/д" означає "немає даних".

 

12. 27 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства <БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО> (протокол №1 вiд 27 квiтня 2017 року) прийняте рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства <БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО> шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО>. Причина прийняття рiшення про припинення шляхом перетворення: зменшення видаткiв ПрАТ <БАХМАЦЬКЕ БПП> внаслiдок зникнення необхiдностi погашення витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми як приватне акцiонерне товариство. Товариство знаходиться з 04.05.2017 року в станi припинення.

 

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            АА №990082

3. Дата проведення державної реєстрації

            31.12.2003

4. Територія (область)

            Чернігівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            604500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            23

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            46.11 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами

            01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур

            0 - н/д

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ТВБВ №10024/0250 фiлiя Чернiгiвського облуправлiння АТ "Ощадбанк"

2) МФО банку

            353553

3) Поточний рахунок

            26002300251770

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            н/д

5) МФО банку

            н/д

6) Поточний рахунок

            н/д

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

1) Найменування

            -

2) Місцезнаходження

            Країна невизначена, -, - р-н, -, -

3) Опис

            Вiдсутнi

 

 

 

16. Судові справи емітента

 

№ з/п

Номер справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду справи

1

0

-

-

-

-

Вiдсутнi

-

Примітки:

Н/д

 

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п

Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію

 Орган, який наклав штрафну санкцію

Вид стягнення

Інформація про виконання

1

-, 15.01.2018

Мiнiстерство податкiв та зборiв України

штрафна санкцiя

Сплачено.

Примітки:

ПДВ.

2

-, 02.02.2018

Мiнiстерство податкiв та зборiв України

штрафна санкцiя

Сплачено

Примітки:

Екологiчний податок.

3

-, 31.03.2018

Мiнiстерство податкiв та зборiв України

штрафна санкцiя

Сплачено.

Примітки:

Податок на прибуток.

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Наглядова рада

Голова та члени наглядової ради

Ткаченко Надiя Василiвна

 

Харченко Василь Андрiйович

 

Москаленко Антонiна Йосипiвна

 

 

Виконавчий орган

Директор

Топтун Василь Григорович

Ревiзор

Одноосiбний

Корнiєнко Вiталiй Iванович

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Харченко Василь Андрiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            н/д

4) Рік народження

            1961

5) Освіта

            Українська ордена Трудового Червоного Прапора сiльськогосподарська академiя, <ветеринарiя>, ветеринарний лiкар

6) Стаж роботи (років)

            40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ <КРАЄВИД>, -, директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            26.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

            Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.

Голова Наглядової ради працює на безоплатнiй основi.

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

19.04.2011 р. - теперiшнiй час - ТОВ <КРАЄВИД>, директор з виробництва.

 

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Москаленко Антонiна Йосипiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            н/д

4) Рік народження

            1959

5) Освіта

            Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, <технологiя цукристих речовин>, iнженер-технолог

6) Стаж роботи (років)

            36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ <КРАЄВИД>, -, начальник сировинної лабораторiї.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            26.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

            Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.

Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi.

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

15.05.2012 р. - теперiшнiй час - ТОВ <КРАЄВИД>, начальник сировинної лабораторiї.

 

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Ткаченко Надiя Василiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            н/д

4) Рік народження

            1959

5) Освіта

            Березоворудський радгосп-технiкум МСГ УРСР, <захист рослин>, агроном по захисту рослин

6) Стаж роботи (років)

            35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ <КРАЄВИД>, -, заступник директора по сировинi.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            26.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

            Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.

Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi.

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

01.07.2002 р. - теперiшнiй час - ТОВ <КРАЄВИД>, заступник директора по сировинi.

 

 

1) Посада

            Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Корнiєнко Вiталiй Iванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            н/д

4) Рік народження

            1976

5) Освіта

            Київський нацiональний економiчний унiверситет,  <Облiк i аудит>, облiк i аудит в управлiннi пiдприємницькою дiяльнiстю

6) Стаж роботи (років)

            23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ <КРАЄВИД>, -, заступник директора.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            29.04.2015, обрано 3 роки

9) Опис

            Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.

Ревiзор працює на безоплатнiй основi.

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

ТОВ <КРАЄВИД>, заступник директора.

 

 

1) Посада

            Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Топтун Василь Григорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            н/д

4) Рік народження

            1947

5) Освіта

            Українська сiльськогосподарська академiя, агроном

6) Стаж роботи (років)

            56

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ВАТ "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО", -, Член Правлiння, виконавчий директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            10.09.2012, обрано 5 рокiв

9) Опис

            Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.

Оплата працi згiдно iз штатним розписом.

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

 

 

1) Посада

            Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Домашенко Наталiя Iванiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            н/д

4) Рік народження

            1964

5) Освіта

            Вища, Нiжинський педагогiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

            28

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ВАТ "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО", -, бухгалтер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            05.04.2011, обрано безстроково

9) Опис

            Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi внутрiшнiми документами Товариства.

Оплата працi згiдно iз штатним розписом.

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

 

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

1

2

3

4

5

6

7

Голова Наглядової ради

Харченко Василь Андрiйович

Н/д

229 810

9,5042

229 810

0

Член Наглядової ради

Москаленко Антонiна Йосипiвна

Н/д

229 810

9,5042

229 810

0

Член Наглядової ради

Ткаченко Надiя Василiвна

Н/д

229 810

9,5041

229 810

0

Ревiзор

Корнiєнко Вiталiй Юрiйович

Н/д

229 810

9,5041

229 810

0

Директор

Топтун Василь Григорович

Н/д

1 099

0,0454

1 099

0

Головний бухгалтер

Домашенко Наталiя Iванiвна

Н/д

0

0

0

0

Усього

920 339

38,062

920 339

0

 

 

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам в разi їх звiльнення вiдсутня.

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

-

0

-, -, - р-н, -, -

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

Усього

0

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть товариства вiдповiдно за основними видами дiяльностi.

 

Для подальшого розвитку Товариству необхiдно здiйснювати оновлення, модернiзацiю обладнання та основних засобiв, розширити базу платоспроможних клiєнтiв, пiдвищити конкурентоздатнiсть тiєї продукцiї, що виробляє емiтент. Подальший розвиток Товариства прямо залежить вiд цiн на енергоносiї та сировину, вiд розмiру податкiв, вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати тощо. При їх збiльшенi у Товариства збiльшуються витрати. Товариство планує пiдвищити свою конкурентоздатнiсть за рахунок здiйснення контролю якостi сировини, зменшення та оптимiзацiя витрат товариства, розширення клiєнтської бази емiтента тощо. Пiдприємство планує в майбутньому розширити ринки збуту, перелiк послуг, та покращити їх якiсть пiд вимоги засновникiв для бiльш повного їх задоволення, модернiзувати iснуючу продукцiю пiд вимоги засновникiв для бiльш повного iї задоволення та розширення об'єму збуту.

 

 

 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента

Пiдприємство займається дiяльнiстю посередникiв у торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами, а також вирощуванням зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур.

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента Протягом звiтного перiоду Товариством такi правочини та деривативи не укладались i тому впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента немає.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування. Основнi ризики в в дiяльностi пiдприємства: - дiловий ризик, пов'язаний з макроекономiчними змiнами, зокрема змiни структури попиту на продукцiю; - ринковий ризик, пов'язаний з можливими змiнами ситуацiї на товарному i фiнансових ринках. Основними заходами щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi є виготовлення продукцiї пiсля пiдтвердження її оплати та акредитиву.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв Дiяльнiсть Товариства прямо залежить вiд збiльшення податкiв та нарахувань, використання застарiлого обладнання, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та сировину та iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну послуг, якi надає Товариство. Товариство схильне до ризикiв грошових потокiв, як i всi пiдприємства, так як при здiйсненi господарської дiяльностi у Товариства виникає необхiднiсть в управлiннi та збалансуваннi грошових потокiв для забезпечення фiнансової рiвноваги емiтента.

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.

 

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

 

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про застосування кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння. Акцiї ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БПП" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб, у зв'язку з чим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом вiдсутнi. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не має, у зв'язку з тим, що  емiтент не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

26.04.2018

 

Кворум зборів

93,38128

 

Опис

З питання № 1 порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї.".

 

ВИРIШИЛИ: Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi:

 

-           голова Лiчильної комiсiї - Саад Шадi Мухамед;

 

-           член Лiчильної комiсiї - Мозгова Олена Олександрiвна.

 

З питання № 2 порядку денного: "Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв."

 

ВИРIШИЛИ: Обрати головою Зборiв Саада Шадi Мухамеда, секретарем Зборiв - Мозгову Олену Олександрiвну.

 

З питання № 3 порядку денного: "Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв."

 

ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний порядок проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв:

 

1) розгляд питань проводити у черговостi, визначенiй вiдповiдно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного;

 

2) голосування по всiм питанням порядку денного, крiм обрання членiв Наглядової ради,  проводяться iменними бюлетенями для голосування, форму i текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування вiдбувається за принципом 1 голосуюча акцiя - 1 голос;

 

3) голосування по питанню обрання членiв Наглядової ради, проводиться iменними бюлетенями для кумулятивного голосування, форму i текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування вiдбувається за кумулятивним принципом;

 

4) голосування проводити бюлетенями, засвiдченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

 

5) основна доповiдь - до 10 хвилин;

 

6) спiвдоповiдь - до 5 хвилин;

 

7) виступи в дебатах - до 5 хвилин;

 

8) вiдповiдi на запитання - до 3-х хвилин;

 

9) запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв ставляться в письмовiй формi. Питання повиннi бути сформульованi коротко, чiтко та не мiстити оцiнки доповiдi або доповiдача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

 

10) акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється.

 

З питання № 4 порядку денного:  "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзора - за 2017 рiк."

 

ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової ради, звiт Виконавчого органу та звiт Ревiзора -  за 2017 рiк.

 

З питання № 5 порядку денного: "Затвердження рiчного звiту товариства за 2017 рiк."

 

ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт товариства за 2017 рiк.

 

З питання № 6 порядку денного: "Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2017 рiк, з урахуванням вимог, передбачених законом."

 

ВИРIШИЛИ: Розподiлити прибуток i збитки Товариства за 2017 рiк наступним чином:

 

1) дивiденди не виплачувати;

 

2) непокритi збитки, отриманi за пiдсумками дiяльностi Товариства у минулих роках, покрити за рахунок прибутку, отриманого в результатi ведення Товариством фiнансово-господарської дiяльностi в 2018 роцi.        

 

З питання № 7 порядку денного: "Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв."

 

ВИРIШИЛИ: Припинити повноваження : Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльше нiж одного року з дати прийняття рiшення, в тому числi правочини, пов'язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду, договорiв оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних дiлянок), договорiв зберiгання, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, цiнних паперiв, послуг тощо, правочинiв пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартiстю не бiльш нiж 25 000 000 (двадцять п'ять мiльйонiв) гривень.

 

З питання № 8 порядку денного: "Про надання попередньої згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю."

 

ВИРIШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю, пов'язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду, договорiв оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних дiлянок), договорiв зберiгання, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, цiнних паперiв, послуг тощо, правочинiв пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартiстю не бiльш нiж 25 000 000 (двадцять п'ять мiльйонiв) гривень.

 

З питання № 9 порядку денного: "Про надання повноважень на укладання значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю на вчинення яких надана попередня згода."

 

ВИРIШИЛИ: Надати повноваження Наглядовiй радi Товариства визначати та затверджувати конкретнi умови значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю на якi надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинiв.

 

З питання № 10 порядку денного: "Про припинення повноважень членiв Наглядової ради."

 

ВИРIШИЛИ:  Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства, в т.ч. голови Наглядової ради, а саме:

 

-           голови Наглядової ради - Харченка Василя Андрiйовича;

 

-           члена Наглядової ради - Москаленко Антонiни Йосипiвни;

 

-           члена Наглядової ради - Ткаченко Надiї Василiвни.

 

З питання № 11 порядку денного: "Про обрання членiв Наглядової ради Товариства у новому складi."

 

ВИРIШИЛИ: Обрати членiв Наглядової ради у наступному складi:

 

-           Харченко Василь Андрiйович,

 

-           Москаленко Антонiна Йосипiвна,

 

-           Ткаченко Надiя Василiвна.

 

З питання № 12 порядку денного: "Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв  з членами Наглядової ради."

 

ВИРIШИЛИ: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову комiсiї з припинення Товариства протягом одного мiсяця з дати прийняття цього рiшення пiдписати вiд iменi Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Встановити, що такi договори (контракти) є безоплатними.

 

 

 
       

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

Н/д

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

Бюлетенями (вiдкрите голосування).

       

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

За звiтний перiод позачерговi збори не скликалися.

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Н/д

Інше (зазначити)

Н/д

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: За звiтний перiод усi черговi загальнi збори, якi були скликанi - проводилися.

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: За звiтний перiод позачерговi збори не скликалися.

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)?

 

Кількість осіб

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

З питань аудиту

 

X

З питань призначень

 

X

З винагород

 

X

Інше (зазначити)

Н/д

       

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Оцiнка не проводилась.

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети не створювались.

 

Персональний склад наглядової ради

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так

Ні

Харченко Василь Андрiйович

Голова Наглядової ради

 

X

Опис:

 

Москаленко Антонiна Йосипiвна

Член Наглядової ради

 

X

Опис:

 

Ткаченко Надiя Василiвна

Член Наглядової ради

 

X

Опис:

н/д

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

Н/д

 

X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

Н/д

       

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

1. Обрати головуючим на засiданнях Наглядової ради -  Голову Наглядової ради Харченка Василя Андрiйовича, секретарем - члена Наглядової ради Ткаченко Надiю Василiвну.

 

2.1. Провести рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства "26" квiтня 2018 року 15 год. 00 хв. за адресою: Чернiгiвська обл., м. Бахмач, вул. Конотопська, буд. 160, кабiнет директора, пiдготувати наступний перелiк питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного) та проекти рiшень для голосування на Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО":

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1. Обрання лiчильної комiсiї.

 

Проект рiшення: "Обрати Лiчильну комiсiю на цих Зборах у складi: Саада Шадi Мухамеда - голова Лiчильної комiсiї, Мозгової Олени Олександрiвни - член Лiчильної комiсiї".

 

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.

 

Проект рiшення: "Обрати головою Зборiв Саада Шадi Мухамеда, секретарем Зборiв - Мозгову Олену Олександрiвну"

 

3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв.

 

Проект рiшення: "Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв:

 

1) розгляд питань проводити у черговостi, визначенiй вiдповiдно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного;

 

2) голосування по всiм питанням порядку денного, крiм обрання членiв Наглядової ради,  проводяться iменними бюлетенями для голосування, форму i текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування вiдбувається за принципом 1 голосуюча акцiя - 1 голос;

 

3)Голосування по питанню обрання членiв Наглядової ради, проводиться iменними бюлетенями для кумулятивного голосування, форму i текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування вiдбувається за кумулятивним принципом;

 

4) голосування проводити бюлетенями, засвiдченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

 

5) основна доповiдь - до 10 хвилин;

 

6) спiвдоповiдь - до 5 хвилин;

 

7) виступи в дебатах - до 5 хвилин;

 

8) вiдповiдi на запитання - до 3-х хвилин;

 

9) запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв ставляться в письмовiй формi. Питання повиннi бути сформульованi коротко, чiтко та не мiстити оцiнки доповiдi або доповiдача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

 

10) акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється."

 

4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзора - за 2017 рiк.

 

Проект рiшення: "Затвердити звiт Наглядової ради, звiт виконавчого органу та звiт Ревiзора за 2017 рiк."

 

5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2017 рiк.

 

Проект рiшення: "Затвердити рiчний звiт товариства за 2017 рiк."

 

6. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2017 рiк, з урахуванням вимог, передбачених законом.

 

Проект рiшення: "Розподiлити прибуток i збитки Товариства за 2017 рiк наступним чином: 1) дивiденди не виплачувати; 2) непокритi збитки, отриманi за пiдсумками дiяльностi Товариства у минулих роках, покрити за рахунок прибутку, отриманого в результатi ведення Товариством фiнансово-господарської дiяльностi в 2018 роцi.".

 

7. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв.

 

Проект рiшення: "Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльше нiж одного року з дати прийняття рiшення, в тому числi правочини, пов'язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду, договорiв оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних дiлянок), договорiв зберiгання, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, цiнних паперiв, послуг тощо, правочинiв пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартiстю не бiльш нiж 25 000 000 (двадцять п'ять мiльйонiв) гривень".

 

8. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю.

 

Проект рiшення: "Надати попередню згоду на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю, пов'язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду, договорiв оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних дiлянок), договорiв зберiгання, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, цiнних паперiв, послуг тощо, правочинiв пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартiстю не бiльш нiж 25 000 000 (двадцять п'ять мiльйонiв) гривень"

 

9. Про надання повноважень на укладання значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю на вчинення яких надана попередня згода.

 

Проект рiшення: "Надати повноваження Наглядовiй радi Товариства визначати та затверджувати конкретнi умови значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю на якi надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинiв"

 

10. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.

 

Проект рiшення: "Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства, в т.ч. Голови Наглядової ради, а саме:

 

-           Харченко Василь Андрiйович - Голова Наглядової ради;

 

-           Москаленко Антонiна Йосипiвна - член Наглядової ради;

 

-           Ткаченко Надiя Василiвна - член Наглядової ради.

 

11. Про обрання членiв Наглядової ради.

 

Проект рiшення не надається вiдповiдно до п.5 ч.3. ст 35 ЗУ "Про акцiонернi товариства".

 

12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв  з членами наглядової ради.

 

Проект рiшення:

 

"Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову комiсiї з припинення Товариства протягом одного мiсяця з дати прийняття цього рiшення пiдписати вiд iменi Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Встановити, що такi договори (контракти) є безоплатними."

 

2.2. Здiйснити ознайомлення акцiонерiв з матерiалами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, з якими акцiонери можуть ознайомитися пiд час пiдготовки до загальних зборiв до дати проведення Зборiв за мiсцезнаходженням Товариства (кабiнет директора) за письмовою заявою на iм'я Голови комiсiї з припинення Корнiєнка В.Ю. у робочi днi з 10-00 до 15-00 год., а також в день проведення зборiв у мiсцi їх проведення. Посадова особа, вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами - Голова комiсiї з припинення Корнiєнко В.Ю. Телефон для довiдок: (4635) 5-31-57.

 

2.3. Провести реєстрацiю акцiонерiв (їхнiх представникiв) для участi у Загальних зборах у день проведення Зборiв за мiсцем їх проведення. Початок реєстрацiї акцiонерiв: 14:30 год., закiнчення реєстрацiї: 14:55 год. Для реєстрацiї та участi у Зборах акцiонерам необхiдно мати документ, що посвiдчує особу, а представникам акцiонерiв - довiренiсть, засвiдчену згiдно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвiдчує особу.

 

 3. -      визначити 21.03.2018 року - датою складання Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься повiдомлення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерного Товариства;

 

-           доручити уповноваженому представнику емiтента Мозговiй О.О. замовити у ПАТ "НДУ" станом на 21.03.2018 р.  Перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься повiдомлення про проведення  рiчних Загальних зборiв акцiонерного Товариства;

 

-           до 27.03.2018р. опублiкувати в офiцiйному друкованому виданнi органу НКЦПФР повiдомлення про проведення рiчних Загальних зборiв;

 

-           до 27.03.2018р. повiдомити всiх акцiонерiв Товариства про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв шляхом направлення повiдомлень через депозитарну систему вiдповiдно до Статуту Товариства.

 

-           до 27.03.2018р. розмiстити повiдомлення про проведення рiчних Загальних зборiв у загальнодоступнiй базi НКЦПФР про ринок цiнних паперiв та на власному web-сайтi Товариства у мережi Iнтернет.

 

4. -       визначити дату складання Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах- 24.00 годину "20" квiтня 2018 року.

 

-           доручити уповноваженому представнику емiтента Мозговiй О.О. замовити у ПАТ "НДУ" Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерного товариства, станом на 24.00 годину "20" квiтня 2018 року.

 

5. Призначити  Реєстрацiйну комiсiю у складi двох осiб, а саме:

 

-           члена Реєстрацiйної комiсiї - Саад Шадi Мухамед,

 

-           члена Реєстрацiйної комiсiї - Мозгова Олена Олександрiвна.

 

Доручити Реєстрацiйнiй комiсiї:

 

-           здiйснити реєстрацiю акцiонерiв та уповноважених акцiонерами осiб, що приймають участь у Зборах, та визначити кiлькiсть голосiв, якими голосує кожний учасник Зборiв;

 

-           видати учасникам Зборiв належним чином оформленi бюлетенi для голосування, також бюлетенi для кумулятивного голосування;

 

-           засвiдчити бюлетенi для голосування та бюлетенi для кумулятивного голосування на рiчних Загальних зборiв акцiонерiв пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї при реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах, пiсля затвердження Наглядовою радою їх форми та тексту;

 

-           скласти протокол щодо кiлькостi учасникiв Зборiв з кiлькiстю належних їм голосiв, визначенням наявностi кворуму тощо, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".

 

6. Сформувати тимчасову лiчильну комiсiю у складi двох осiб, а саме:

 

- голова тимчасової лiчильної комiсiї - Саад Шадi Мухамед,

 

  - член тимчасової лiчильної комiсiї - Мозгова Олена Олександрiвна.

 

Доручити тимчасовiй лiчильнiй комiсiї до обрання лiчильної комiсiї на Загальних зборах "26" квiтня 2018 р. здiйснити пiдрахунок голосiв, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

 

7. До моменту обрання голови (головуючого) на рiчних Загальних зборах уповноважити Саада Шадi Мухамеда вiдкрити рiчнi Загальнi збори.  

 

1. -       затвердити текст повiдомлення акцiонерiв про проведення рiчних Загальних зборiв (додаток№1 до цього Протоколу). Повiдомлення надiслати акцiонерами згiдно перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та оприлюднити на власному веб-сайтi Товариства;

 

-           затвердити текст публiкацiї повiдомлення про проведення рiчних Загальних зборiв (додаток№2 до цього Протоколу). Повiдомлення про проведення рiчних Загальних зборiв  опублiкувати в офiцiйному друкованому виданi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

 

1. Затвердити порядок денний рiчних Загальних зборiв акцiонерiв та проекти рiшень по питанням, включеним до порядку денного рiчних Загальних зборiв, призначених на 26.04.2018р.:

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї.

 

Проект рiшення по питанню 1:  "Обрати Лiчильну комiсiю на цих Зборах у складi: Саада Шадi Мухамеда - голова Лiчильної комiсiї,

 

Мозгової Олени Олександрiвни - член Лiчильної комiсiї".

 

Питання 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.

 

Проект рiшення по питанню 2: "Обрати головою Зборiв Саада Шадi Мухамеда, секретарем Зборiв - Мозгову Олену Олександрiвну"

 

Питання 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв.

 

Проект рiшення по питанню 3: "Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв:

 

1) розгляд питань проводити у черговостi, визначенiй вiдповiдно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного;

 

2) голосування по всiм питанням порядку денного, крiм обрання членiв Наглядової ради,  проводяться iменними бюлетенями для голосування, форму i текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування вiдбувається за принципом 1 голосуюча акцiя - 1 голос;

 

3)Голосування по питанню обрання членiв Наглядової ради, проводиться iменними бюлетенями для кумулятивного голосування, форму i текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування вiдбувається за кумулятивним принципом;

 

4) голосування проводити бюлетенями, засвiдченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

 

5) основна доповiдь - до 10 хвилин;

 

6) спiвдоповiдь - до 5 хвилин;

 

7) виступи в дебатах - до 5 хвилин;

 

8) вiдповiдi на запитання - до 3-х хвилин;

 

9) запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв ставляться в письмовiй формi. Питання повиннi бути сформульованi коротко, чiтко та не мiстити оцiнки доповiдi або доповiдача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

 

10) акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється."

 

Питання 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзора - за 2017 рiк.

 

Проект рiшення по питанню 4: "Затвердити звiт Наглядової ради, звiт виконавчого органу та звiт Ревiзора за 2017 рiк."

 

Питання 5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2017 рiк.

 

Проект рiшення по питанню 5: "Затвердити рiчний звiт товариства за 2017 рiк."

 

Питання 6. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2017 рiк, з урахуванням вимог, передбачених законом.

 

Проект рiшення по питанню 6: "Розподiлити прибуток i збитки Товариства за 2017 рiк наступним чином: 1) дивiденди не виплачувати; 2) непокритi збитки, отриманi за пiдсумками дiяльностi Товариства у минулих роках, покрити за рахунок прибутку, отриманого в результатi ведення Товариством фiнансово-господарської дiяльностi в 2018 роцi.".

 

Питання 7. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв.

 

Проект рiшення по питанню 7: "Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльше нiж одного року з дати прийняття рiшення, в тому числi правочини, пов'язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду, договорiв оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних дiлянок), договорiв зберiгання, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, цiнних паперiв, послуг тощо, правочинiв пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартiстю не бiльш нiж 25 000 000 (двадцять п'ять мiльйонiв) гривень".

 

Питання 8. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю.

 

Проект рiшення по питанню 8: "Надати попередню згоду на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю, пов'язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду, договорiв оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних дiлянок), договорiв зберiгання, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, цiнних паперiв, послуг тощо, правочинiв пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартiстю не бiльш нiж 25 000 000 (двадцять п'ять мiльйонiв) гривень"

 

Питання 9. Про надання повноважень на укладання значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю на вчинення яких надана попередня згода.

 

Проект рiшення по питанню 9: "Надати повноваження Наглядовiй радi Товариства визначати та затверджувати конкретнi умови значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю на якi надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинiв"

 

Питання 10. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.

 

Проект рiшення по питанню 10: "Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства, в т.ч. Голови Наглядової ради, а саме:

 

-           Харченко Василь Андрiйович - Голова Наглядової ради;

 

-           Москаленко Антонiна Йосипiвна - член Наглядової ради;

 

-           Ткаченко Надiя Василiвна - член Наглядової ради.

 

Питання 11. Про обрання членiв Наглядової ради.

 

Проект рiшення не надається вiдповiдно до п.5 ч.3. ст 35 ЗУ "Про акцiонернi товариства".

 

Питання 12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв  з членами наглядової ради.

 

Проект рiшення по питанню 12: "Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову комiсiї з припинення Товариства протягом одного мiсяця з дати прийняття цього рiшення пiдписати вiд iменi Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Встановити, що такi договори (контракти) є безоплатними."

 

 2. Затвердити форму та текст бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв, призначених на 26.04..2018р., по питанням 1 - 10 та 12 порядку денного вiдповiдно до Додатку №1 до цього Протоколу.

 

1. Затвердити перелiк кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства для обрання їх на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства, призначених на 26 квiтня 2018 року:

 

№ з/п  П. I. Б. кандидата     Дата надходження (реєстрацiї) заяви        Ким висувається      В який орган управлiння (на яку посаду) висувається кандидат          Наяв-

 

нiсть згоди канди-дата (так/

 

нi)

 

1.         Харченко Василь Андрiйович       18.04.2018р.   Акцiонер ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО" Корнiєнко Вiталiй Юрiйович           у члени Наглядової ради            так

 

2.         Ткаченко Надiя Василiвна  18.04.2018р.   Акцiонер ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

 

Корнiєнко Вiталiй Юрiйович         у члени Наглядової ради     так

 

3.         Москаленко Антонiна Йосипiвна 18.04.2018р.   Акцiонер ПрАТ "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

 

Корнiєнко Вiталiй Юрiйович         у члени Наглядової ради     так

 

2.Затвердити форму та текст бюлетенiв для кумулятивного голосування по питанню 11 порядку денного на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства, призначених на 26 квiтня 2018р., вiдповiдно до Додатку №1 до цього Протоколу.

 

 

 

1. Обрати головою Наглядової ради Харченка Василя Андрiйовича.

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Н/д

       

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Директор

Директор безпосередньо пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Один раз на рiк, не пiзнiше двох мiсяцiв пiсля закiнчення календарного року, директор подає вищому органу Товариства на затвердження зведений рiчний звiт.

 

До компетенцiї директора належить вирiшення усiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.

 

До компетенцiї директора належить:

 

а) розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв для їх виконання;

 

б) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Директор отримує iнформацiю вiд фiлiй, представництв в обсязi та порядку, що визначенi положеннями про вiдповiднi фiлiї, представництва i внутрiшнiми документами;

 

в) визначення складу i обсягу вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства, та вжиття заходiв щодо забезпечення захисту iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю;

 

г) розробка колективного договору;

 

?) використання коштiв цiльових фондiв Товариства;

 

д) розробка бюджету;

 

е) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства (у т. ч. фiлiями, представництвами та їх керiвниками) наступних договорiв:

 

o          будь-якого договору, незалежно вiд суми, згiдно з яким Товариство виступає гарантом або поручителем за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб;

 

o          будь-якого договору застави, передачi прав заставодержателя на майно, доходи або активи Товариства;

 

o          будь-якого договору про партнерство, розподiл прибутку, лiцензiйної угоди або iнших подiбних домовленостей, за якими прибуток Товариства буде або може подiлятися з iншою юридичною або фiзичною особою;

 

o          будь-якого договору про надання позики, кредитного договору або будь-якого iншого, пов'язаного з ними договору, у випадку, якщо сума такого договору перевищує еквiвалент 200 000 (двiстi тисяч) гривень на день укладення;

 

            є) прийняття рiшень з питань, що пов'язанi з оперативним управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства.

 

            Компетенцiя директора Товариства може бути змiнена шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами акцiонерiв або Наглядовою радою Товариства.

 

 

Опис

н/д

 

Примітки

н/д

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  2

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

ні

так

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

ні

ні

так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (зазначити)

Н/д

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

 

X

Інше (зазначити)

Н/д

       

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Харченко Василь Андрiйович

н/д

9,504135

2

Москаленко Антонiна Йосипiвна

н/д

9,504135

3

Ткаченко Надiя Василiвна

н/д

9,504135

4

Корнiєнко Вiталiй Юрiйович

н/д

9,504135

5

Галанзовський Сергiй Дмитрович

н/д

9,5

6

Голубенко Юрiй Володимирович

н/д

9,5

7

Маклаков Юрiй Борисович

н/д

9,5

8

Єнджиєвський Геннадiй Леонiдович

н/д

9,504135

9

Хомич Вiктор Iванович

н/д

5,827998

10

Жук Василь Анатолiйович

н/д

5,295409

11

Кучер Валентина Григорiвна

н/д

5,295409

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

534 651

0

Обмеження вiдсутнi

30.12.1899

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згiдно з п.15 ст.2 ЗУ "Про акцiонернi товариства"  посадовi особи органiв акцiонерного товариства - фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревiзiйної комiсiї, ревiзор акцiонерного товариства, а також голова та члени iншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства

 

Вiдповiдно до п. 10.2. Статуту Товариства, Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства може бути змiнений Загальними зборами акцiонерiв з урахуванням вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Членом Наглядової ради Товариства може бути виключно акцiонер Товариства (його представник), проте вiн не може одночасно бути директором або Ревiзором Товариства. Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Загальнi збори Товариства можуть встановити залежнiсть членства у Наглядовiй радi вiд кiлькостi акцiй, якими володiє акцiонер. Член Наглядової ради, який є представником акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження iншiй особi.

 

Члени Наглядової ради Товариства обираються термiном на 3 (три) роки. Черговi вибори Наглядової ради Товариства проводяться у повному складi, незалежно вiд часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з числа її членiв простою бiльшiстю голосiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрано Наглядову раду, Загальними зборами акцiонерiв з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради.

 

Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кiлькiсть разiв.

 

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

 

- у разi одностороннього складання iз себе повноважень члена Наглядової ради;

 

- у разi втрати членом Наглядової ради статусу акцiонера (представника акцiонера) Товариства;

 

- у разi виникнення обставин, що вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язкiв члена Наглядової ради;

 

- прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про вiдкликання члена Наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв;

 

- в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

У вищезазначених випадках, член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днiв у письмовiй формi повiдомити директора та Наглядову раду про настання цих обставин.

 

У разi, якщо у процесi роботи Наглядової ради кiлькiсть її членiв стає меншою 2/3 вiд загальної кiлькостi, члени Наглядової ради, якi залишилися у її складi, зобов'язанi протягом 3 днiв з дати, коли про це стало вiдомо, скликати позачерговi Загальнi збори з метою обрання нового складу Наглядової ради.

 

Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дiя договору з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень.

 

Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами та можуть отримувати за виконуванi ними функцiональнi обов'язки грошову винагороду. Розмiр та умови виплати такої винагороди визначаються Загальними зборами акцiонерiв.

 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi членам Наглядової ради в разi їх звiльнення вiдсутня.

 

Вiдповiдно до Статуту Товариства, одноособовим виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є директор.

 

Директор Товариства обирається Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства.

 

Повноваження директора припиняються достроково:

 

-у разi одностороннього складання з себе повноважень директора;

 

-у разi виникнення обставин, що вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язкiв директора;

 

- прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про вiдкликання директора за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

 

- в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

У зазначених випадках, директор зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Наглядову раду про настання цих обставин.

 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi Директору в разi його звiльнення вiдсутня.

 

Вiдповiдно до п.12 Статуту Товариства, рiшення про обрання Ревiзора ухвалюють Загальнi збори акцiонерiв на пiдставi чинного законодавства. Ревiзор обирається Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзором не може бути член Наглядової ради Товариства, директор, iншi особи, визначенi чинним законодавством України. Термiн повноважень Ревiзора становить три роки. Ревiзором можуть бути лише акцiонери (їх представники), якi мають вiдповiднi знання для участi у роботi в якостi Ревiзора.

 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi Ревiзору в разi його звiльнення вiдсутня.

 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Вiдповiдно до п. 10. Статуту Товариства та п.4. Положення про наглядову раду, до повноважень Наглядової ради належить:

 

            1) затвердження у межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

 

            2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

 

            3) прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю директора;

 

            4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

 

            5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

 

            6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

 

            7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

 

            8) обрання та вiдкликання директора Товариства;

 

            9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з директором, встановлення розмiру його винагороди;

 

            10) прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора;

 

            11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

 

            12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України;

 

            13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

 

            14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

 

            15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства України;

 

            16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

 

            17) вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у тому разi, якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй Товариства i приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

 

            18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

 

            19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

 

            20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

 

            21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

 

            22) надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до чинного законодавства України;

 

            23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом Товариства;

 

Наглядова рада Товариства вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень (крiм виключної компетенцiї) iншим органам управлiння Товариством чи окремим посадових особам Товариства.

 

Компетенцiя Наглядової ради Товариства може бути змiнена шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

 

Вiдповiдно до п.11. Статуту Товариства та п.3. Положення про Виконавчий орган, до компетенцiї Директора належить:

 

            а) розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв для їх виконання;

 

            б) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Директор отримує iнформацiю вiд фiлiй, представництв в обсязi та порядку, що визначенi положеннями про вiдповiднi фiлiї, представництва i внутрiшнiми документами;

 

            в) визначення складу i обсягу вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства, та вжиття заходiв щодо забезпечення захисту iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю;

 

            г) розробка колективного договору;

 

            ?) використання коштiв цiльових фондiв Товариства;

 

д) розробка бюджету;

 

е) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства (у т. ч. фiлiями, представництвами та їх керiвниками) наступних договорiв:

 

o          будь-якого договору, незалежно вiд суми, згiдно з яким Товариство виступає гарантом або поручителем за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб;

 

o          будь-якого договору застави, передачi прав заставодержателя на майно, доходи або активи Товариства;

 

o          будь-якого договору про партнерство, розподiл прибутку, лiцензiйної угоди або iнших подiбних домовленостей, за якими прибуток Товариства буде або може подiлятися з iншою юридичною або фiзичною особою;

 

o          будь-якого договору про надання позики, кредитного договору або будь-якого iншого, пов'язаного з ними договору, у випадку, якщо сума такого договору перевищує еквiвалент 200 000 (двiстi тисяч) гривень на день укладення;

 

            є) прийняття рiшень з питань, що пов'язанi з оперативним управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства.

 

            Компетенцiя директора Товариства може бути змiнена шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами акцiонерiв або Наглядовою радою Товариства.

 

Вiдповiдно до п.12. Статуту Товариства та до п.3. Положення про ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить:

 

o          здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю директора Товариства;

 

o          пiдготовка та iнформування Загальних зборiв акцiонерiв про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

 

o          складання та подання на розгляд i затвердження Загальних зборiв акцiонерiв висновку з детальним аналiзом та коментарем рiчних звiтiв i балансiв Товариства;

 

o          надсилання письмової вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осiб Товариства;

 

o          вирiшення iнших питань, що вiднесенi до її компетенцiї чинним законодавством.

 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТI

 

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА - ТОВ "СМАРТ АУДИТ"

 

щодо достовiрностi та повноти iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО" складеного на 31 грудня 2018 року

 

 

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

 

Акцiонерам та Правлiнню Приватного акцiонерного товариства "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

 

 

 

Основнi вiдомостi про юридичну особу:

 

     ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

 

     Iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань України: 24843341

 

     Мiсцезнаходження: 16500, Чернiгiвська обл., м. Бахмач, вул. Конотопська, 160

 

     Дата державної реєстрацiї: 31.12.2003 р.

 

     Основний вид дiяльностi: 46.11 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами

 

 

 

 

 

Iнформацiя про предмет перевiрки та критерiї

 

Ми провели перевiрку повноти та достовiрностi iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння (далi - Звiт) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО" (надалi - Товариство, емiтент), який додається. Перевiрцi пiдлягали: iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння; вiдхилення вiд положень кодексу корпоративного управлiння; iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв; персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi) та проведенi засiдання органiв управлiння Товариством протягом 2018 року; системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; iнформацiя про осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; iнформацiя про права та обмеження в голосуваннi на загальних зборах емiтента; повноваження посадових осiб емiтента та порядок їх призначення i звiльнення.

 

Критерiєм оцiнювання перевiрених даних є вимоги Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23 лютого 2006 року зi змiнами та доповненнями, Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" № 2210-VIII вiд 16 листопада 2017 року, Закону України "Про господарськi товариства" № 1576-XII вiд 19 вересня 1991 року, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV 16 липня 1999 року, та iнших нормативних актiв, щодо дiяльностi пiдприємств, якi є емiтентами цiнних паперiв.

 

 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та аудитора

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення Звiту про корпоративне управлiння у вiдповiдностi до нормативних актiв України, що регламентують порядок дiяльностi пiдприємств, якi є емiтентами цiнних паперiв. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових та нефiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

 

Нашою вiдповiдальнiстю є перевiрка iнформацiї, яка наведена у Звiтi про корпоративне управлiння: про кодекс корпоративного управлiння; вiдхилення вiд положень кодексу корпоративного управлiння; iнформацiї про загальнi збори акцiонерiв; персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi) та проведенi засiдання органiв управлiння Товариством протягом 2018 року; та висловлення думки щодо системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; iнформацiя про осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; iнформацiя про права та обмеження в голосуваннi на загальних зборах емiтента; повноваження посадових осiб емiтента та порядок їх призначення i звiльнення.

 

Ми виконали завдання згiдно з вимогами Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21 грудня 2017 року, Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї".

 

Опис виконаної роботи

 

У вiдповiдностi до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненостi, що Звiт про корпоративне управлiння не мiстить суттєвих викривлень.

 

Виконання завдання передбачає здiйснення аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень даних у Звiтi про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосується пiдготовки та достовiрного представлення Звiту, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Виконана робота включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом.

 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки.

 

Стосовно iнформацiї, яка розкривається в Звiтi про корпоративне управлiння:

 

-           Ми не мали змоги ознайомитися з кодексом корпоративної етики, оскiльки Компанiя не має власного кодексу корпоративного управлiння. Практика корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до принципiв та в рамках, визначених законодавством, Статутом та внутрiшнiми положеннями Компанiї;

 

-           Вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння немає, у зв'язку з тим, що емiтент не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй;

 

-           Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах рiшень розкритi в Звiтi в повному обсязi;

 

-           Iнформацiя вiдносно персонального складу Наглядової Ради, виконавчого органу - директора наведена у Звiтi вiрно. Iнформацiя про проведенi засiдання Наглядової Ради та загальний опис прийнятих на них рiшень, що наведена у Звiтi, зазначена на пiдставi протоколiв засiдань Наглядової Ради. Комiтетiв наглядової ради та колегiального виконавчого органу Компанiї не створено;

 

-           Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

 

1)         бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

 

2)         бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

 

3)         аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

 

-           Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента, розкрито в Звiтi та пiдтверджується випискою з реєстром акцiонерiв;

 

-           Обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає;

 

-           Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Компанiї встановлюється Статутом та внутрiшнiми положеннями. Порядок та процедури обрання та призначення нових посадових осiб до складу вищезазначених органiв управлiння Компанiї вiдповiдає положенням Статуту та внутрiшнiм положенням;

 

-           Повноваження посадових осiб Товариства зазначенi у Звiтi про корпоративне управлiння регулюються Статутом, Положенням про наглядову раду та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

 

На нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння складений вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23 лютого 2006 року зi змiнами та доповненнями, прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння є достатньою та вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

 

 

 

 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

 

 

 

Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СМАРТ АУДИТ";

 

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 34780301

 

Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi Роздiл "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI": № 4587

 

Мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 47

 

Телефон (факс) юридичної особи: 050-344-55-78

 

Дата i номер договору про надання аудиторських послуг з виконання завдання з надання впевненостi: 15.04.2019 р. № 1-15/04

 

Дата початку та дата закiнчення виконання завдання з надання впевненостi: 15.04.2019 р. - 26.04.2019 р.

 

 

 

Аудитор                                                              

 

Генеральний директор ТОВ "СМАРТ АУДИТ"   _______________ Глигало Р.I.

 

                                                                         Сертифiкат аудитора № 006162 вiд 19.01.2007 р.

 

                                                                           Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: № 100371

 

МП

 

 

 

Дата висновку з надання впевненостi: 26.04.2019 р.

 

 

 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

н/д

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

КУЧЕР Валентина Григорiвна

128 043

5,295409

128 043

0

ЖУК Василь Анатолiйович

128 043

5,295409

128 043

0

ХОМИЧ Вiктор Iванович

140 921

5,827998

140 921

0

Єнджиєвський Геннадiй Леонiдович

229 810

9,504135

229 810

0

МОСКАЛЕНКО Антонiна Йосипiвна

229 810

9,504135

229 810

0

ТКАЧЕНКО Надiя Василiвна

229 810

9,504135

229 810

0

ХАРЧЕНКО Василь Андрiйович

229 810

9,504135

229 810

0

МАКЛАКОВ Юрiй Борисович

229 710

9,5

229 710

0

ГОЛУБЕНКО Юрiй Володимирович

229 710

9,5

229 710

0

ГАЛАНЗОВСЬКИЙ Сергiй Дмитрович

229 710

9,5

229 710

0

Корнiєнко Вiталiй Юрiйович

229 810

9,504135

229 810

0

Усього

2 235 187

92,439491

2 235 187

0

 

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Простi iменнi

2 418 000

0,25

Права акцiонерiв.

 

Кожна проста акцiя надає акцiонеру - її власнику однакову сукупнiсть прав, включаючи право:

 

1) брати участь в управлiннi Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представникiв);

 

2) отримання дивiдендiв;

 

3) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;

 

4) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi пропорцiйно до кiлькостi належних їм акцiй;

 

5) переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства, за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з них;

 

6) переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.

 

Переважне право надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi приватного розмiщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством.

 

                Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.

 

Акцiонер має право виходу з Товариства шляхом вiдчуження акцiй, що засвiдчують участь у Товариствi, у порядку, встановленому законодавством України. При цьому iншi акцiонери мають переважне право на придбання таких акцiй пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй.

 

 

 

Акцiонери Товариства зобов'язанi:

 

1) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;

 

2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;

 

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;

 

4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства;

 

5) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;

 

6) утримуватися вiд дiй, що можуть завдати шкоди iнтересам Товариства;

 

7) нести вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству їх дiями або бездiяльнiстю.

 

 

Нi

Примітки:

н/д

 

 

 

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18.02.2004

4/24/1/04

Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000148654

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

2 418 000

604 500

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї чи дострокового погашення цiнних паперiв не було.

 

 

7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Тип цінних паперів

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)

1

2

3

4

-

Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний

0

0

Усього

Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний

0

0

 

 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

-

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

 

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

Дата випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Вид цінних паперів

Міжнародний ідентифікаційний номер

Найменування органу, що наклав обмеження

Характеристика обмеження

Строк обмеження

1

2

3

4

5

6

7

30.12.1899

-

Акція проста бездокументарна іменна

UA0000000000

-

Вiдсутнi

-

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

30.12.1899

-

UA0000000000

0

0

0

0

0

Опис:

Вiдсутнi.

 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

228,904

228,904

6 811,59

6 811,59

7 040,494

7 040,494

  будівлі та споруди

100,132

100,132

0

0

100,132

100,132

  машини та обладнання

123,234

123,234

0

0

123,234

123,234

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

6 811,59

6 811,59

6 811,59

6 811,59

  інші

5,538

5,538

0

0

5,538

5,538

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

228,904

228,904

6 811,59

6 811,59

7 040,494

7 040,494

Опис

н/д

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

193,2

193,2

Статутний капітал (тис.грн)

604 500

604 500

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

604 500

604 500

Опис

н/д

Висновок

н/д

       

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

0

30.12.1899

0

0

30.12.1899

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

0

30.12.1899

0

0

30.12.1899

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

0

30.12.1899

0

0

30.12.1899

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

0

30.12.1899

0

0

30.12.1899

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

0

30.12.1899

0

0

30.12.1899

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

0

30.12.1899

0

X

30.12.1899

Податкові зобов'язання

X

217,5

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

1 410

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

1 627,5

X

X

Опис

Кредитами банкiв i iнвестицiями товариство не користується.

 

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основні види продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

 у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Послуги приймання та зберiгання цукрових бурякiвПослуги приймання та зберiгання цукрових бурякiв

послугапослуга

14076

100

послуга

14076

100

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Амортизацiя

0,79

2

Виробничi запаси

11,9

3

МШП

0,1

4

Заробiтна плата

13,85

5

Розрахунки з податковими органами

3,12

6

Розрахунки з вiтчизняними постачальниками

70,24

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

2019.01.01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

за ЄДРПОУ

24843341

Територія

Чернігівська область, м.Бахмач

за КОАТУУ

7420310100

Організаційно-правова форма господарювання

Відкрите акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

за КВЕД

46.11

Середня кількість працівників, осіб: 23

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 16500, Чернігівська обл., Бахмацький р-н р-н, м. Бахмач, вул. Конотопська, буд. 160, (4635) 5-31-57

 

1. Баланс

на 01.01.2018 p.

Форма №1-м

 

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

325,7

228,9

    первісна вартість

1011

2647,4

2647,4

    знос

1012

(2321,7)

(2418,5)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

13,7

13,7

Усього за розділом I

1095

339,4

242,6

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

1615,2

1549,9

    у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

189,5

235,6

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

16,5

29,5

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

41,9

3,1

Витрати майбутніх періодів

1170

2,2

2,6

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

1865,3

1820,7

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

2204,7

2063,3

           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

604,5

604,5

Додатковий капітал

1410

34,2

34,2

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-216,4

-202,9

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

422,3

435,8

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

1669,8

1381,9

    розрахунками з бюджетом

1620

104,3

217,5

    у тому числі з податку на прибуток

1621

4,7

3

    розрахунками зі страхування

1625

0

0

    розрахунками з оплати праці

1630

8,3

28,1

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

0

0

Усього за розділом III

1695

1782,4

1627,5

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

2204,7

2063,3

Примітки: Н/д

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.

Форма №2-м

 

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

117300

5258,6

Інші операційні доходи

2120

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

11730

5258,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(10892,6)

(4371)

Інші операційні витрати

2180

(814,3)

(860,1)

Інші витрати

2270

(6,6)

(1)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(11713,5)

(5232,1)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

16,5

26,5

Податок на прибуток

2300

(3)

(4,8)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

13,5

21,7

           

Примітки: Н/д

 

Керівник                                           

 

Головний бухгалтер                         Домашенко Н. I.

 

 

 

XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору

Дата укладення договору та дата набрання чинності ним

Предмет договору

Строк дії договору

Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення

Кількість простих акцій (часток) товариства, що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах товариства, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення

-

Дата укладення договору:30.12.1899Дата набрання чинності договором:30.12.1899

Вiдсутнi

0

0

0

Опис:

Вiдсутнi

 

XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору та/або правочину

Дата укладення договору та дата набрання чинності ним та/або дата вчинення правочину

Предмет договору та/або правочину

Ціна договору та/або правочину

Строк дії договору та/або правочину

-

Дата укладення договору:30.12.1899Дата набрання чинності договором:30.12.1899Дата вчинення правочину:30.12.1899

Вiдсутнi

0

0

Опис:

Вiдсутнi

 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

26.04.2018

27.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

26.04.2018

27.04.2018

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів