Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


Особлива інформація, завірена ЕЦП  знаходиться ТУТ

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

 

20.06.2019

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

93

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Голова комiсiї з припинення

 

 

 

Корнiєнко Вiталiй Юрiйович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

16500, Київська обл., м. Бахмач, вул. Конотопська, 160

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

24843341

5. Міжміський код та телефон, факс

(4635) 5-31-57 (4635) 5-31-57

6. Адреса електронної пошти

bahmach@emitent.org.ua

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://bahmach.emitent.org.ua/admin.php?page=home_page&file=47

 

20.06.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.05.2019

обрано

Директор

Шевченко Анатолiй Миколайович

н/д

0

Зміст інформації:

27.05.2019 р. рiшенням Наглядової ради (Протокол №4) Приватного акцiонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (далi - «Товариство») обрано на посаду Директора Шевченка Анатолiя Миколайовича з 28.05.2019 р. строком до прийняття рiшення про припинення його повноважень. Iнформацiя про посадову особу:не є акцiонером Товариства , непогашена судимiсть – вiдсутня, згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Iнформацiя стосовно посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: регiональний менеджер з продажу насiння ТОВ"АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ". Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi виробничою необхiднiстю.