Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення 06.08.2012
Дата публікації 06.08.2012 09:09:46
Найменування емітента* Відкрите Акціонерне Товариство "Бахмацьке бурякоприймальне підприємство"
Юридична адреса* 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, 160
Керівник* Сенчик Олександр Олександрович - Голова правління. Тел: 0463553157
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»,
код за ЄДРПОУ 24843341, місцезнаходження: 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, 160 (далі – Товариство)
Повідомляємо, що згідно з рішенням Правління відкритого акціонерного товариства «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (протокол №1 від 24 липня 2012 року), 07 вересня 2012 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160, кабінет голови Правління, відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства з наведеним нижче порядком денним:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Загальних зборів відкритого акціонерного товариства
«БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору з зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік та план розподілу прибутку на 2012 рік.
10. Затвердження рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
11. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором - товариством з обмеженою відповідальністю «НІЖИНСЬКИЙ РЕЄСТРАТОР» (код ЄДРПОУ 32353750).
12. Визначення дати припинення ведення реєстру.
13. Визначення депозитарію для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної на бездокументарну форму існування.
14. Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.
15. Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій.
16. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про прийняте Загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію акцій Товариства.
17. Затвердження протоколу рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (протоколу рішення про дематеріалізацію).
18. Про затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення у офіційному друкованому виданні НКЦПФР та персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів.
19. Зміна найменування Товариства та внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
20. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з дематеріалізацією акцій і зміною найменування Товариства, державною реєстрацією нової редакції Статуту.
21. Про відкликання членів Наглядової ради.
22. Про обрання членів Наглядової ради.
23. Про відкликання членів Ревізійної комісії.
24. Про обрання Ревізора.
25. Відкликання Правління Товариства.
26. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності відкритого акціонерного товариства
«БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 10110,1 785,4
Основні засоби 430,5 501,3
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 17,1 10,0
Сумарна дебіторська заборгованість 521,1 104,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 38,6 169,9
Нерозподілений прибуток 298,7 76,8
Власний капітал 937,4 715,5
Статутний капітал 604,5 604,5
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 72,7 69,9
Чистий прибуток (збиток) 221,9 119,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2418000 2418000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 11
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – на 24 год. 00 хв. 03 вересня 2012 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 12 год. 00 хв., закінчення – о 12 год. 50 хв.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160, кабінет голови Правління):
• до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;
• у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення (16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, будинок 160, кабінет голови правління).
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – виконавчий директор Топтун Василь Григорович, телефон (4635) 5-31-57, адреса: 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, 160. Довідки за телефоном (4635) 5-31-57.
Голова Правління
ВАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» О. О. Сенчик