Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Регулярна інформаціяТитульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Виконавчий директор       Топтун Василь Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2012
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство"
Організаційно-правова форма емітента
Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
24843341
Місцезнаходження емітента
Україна Чернігівська Бахмацький р-н 16500 м.Бахмач Конотопська, 160
Міжміський код, телефон та факс емітента
(04635) 5-31-57 5-31-57
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
(дата)
Річна інформація опублікована у Бюлетень Цiннi папери України    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) bakhmach-bpp.in.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності -
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств -
е) інформація про рейтингове агентство -
є) інформація про органи управління емітента -
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди -
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент -
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
г) інформація про похідні цінні папери -
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції -
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів -
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
20. Основні відомості про ФОН -
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
24. Правила ФОН -
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності -
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) -
30. Примітки Товариство не займається дiяльнiстю, яка лiцензується. Товариство не входить до будь-яких об"єднань пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агентство не включена в змiст Звiту тому, що емiтент послугами рейтингового агентства протягом звiтного року не користувався. Протягом звiтного року дивiденди не нараховувались та не сплачувались. Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, про викуп власних акцiй виключена зi змiсту Звiту внаслiдок вiдсутностi факту випуску облiгацiй та iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається у зв'язку з тим, що дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн. Iнформацiя про гарантiї третьої особи не включена в змiст Звiту внаслiдок вiдсутностi факту випуску боргових цiнних паперiв. Вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi рiчна фiнансова звiтнiсть не складалась. Товариство випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювало. Товариство випуск сертифiкатiв ФОН не здiйснювало. Випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не здiйснювався.

 

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство"
Скорочене найменування (за наявності) ВАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство"
Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
Поштовий індекс 16500
Область, район Бахмацький
Населений пункт м.Бахмач
Вулиця, будинок Конотопська, 160

 

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва АОО № 100092
Дата державної реєстрації 31.12.2003
Орган, що видав свідоцтво Бахмацька районна державна адмiнiстрацiя Чернiгiвської областi
Зареєстрований статутний капітал (грн.) 604500
Сплачений статутний капітал (грн.) 604500

 

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ЧЕРНIГIВ ОБЛУПР-Я ВАТ "ДЕРЖ.ОЩАДБАНК"
МФО банку 353553
Поточний рахунок 26002300251770
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті валютного рахунку немає
МФО банку д/н
Поточний рахунок д/н

 

Основні види діяльності

51.11.0 Посередництво в торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами
д/н д/н
д/н д/н

 

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Чернiгiвськiй областi 14243893 Україна Чернігівська Чернiгiвський 14000 м.Чернiгiв пр.Миру, 43 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н д/н д/н д/н 0
Усього 0

 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) -20 , середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) -1 , фонд оплати працi (тис.грн.) - 564,90 тис.грн. Вiдносно попереднього перiоду фонд оплати працi збiльшився на 215,40 тис.грн. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства, вiдповiдає внутрiшнiм розпорядженням товариства.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Москаленко Валентина Григорiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НМ 028783 03.04.2002 Бахмацький РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
Рік народження** 1958
Освіта** середня
Стаж керівної роботи (років)** 4
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ"Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство", робоча
Опис Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посада Член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Звєревич Юрiй Вiталiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК 948634 15.11.2001 Бахмацький РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
Рік народження** 1956
Освіта** середня
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство", охоронець
Опис Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мiщенко Iван Михайлович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК 214814 20.11.1996 Бахмацький РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл..
Рік народження** 1956
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 19
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** "IМУС", гол.бухгалтер
Опис Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посада Член правлiння, виконавчий директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Топтун Василь Григорович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК 019602 17.01.1996 Бахмацький РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
Рік народження** 1947
Освіта** вища - Укр.сiльськогосподарська академiя
Стаж керівної роботи (років)** 40
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** "Бурякоприймальне пiдприємство", директор
Опис Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iгнатенко Ганна Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК 080355 27.02.1996 Бахмацький РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
Рік народження** 1963
Освіта** вища, українська сiльськогосподарська академiя
Стаж керівної роботи (років)** 4
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ"Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство", робоча
Опис Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посада Голова правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сенчик Олександр Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК 518530 04.07.1990 Iчнянським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
Рік народження** 1976
Освіта** вища, Український аграрний ун-т
Стаж керівної роботи (років)** 9
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** "IМОС", голова правлiння
Опис Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Домашенко Наталiя Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК 770925 15.02.2000 Бахмацький РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.
Рік народження** 1964
Освіта** вища, Нiжинський педагогiчний iнститут
Стаж керівної роботи (років)** 2
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ"Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство", бухгалтер
Опис На посаду призначена Наказом № 7 вiд 01.04.2011 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
 

 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Член ревiзiйної комiсiї Москаленко Валентина Григорiвна НМ 028783 03.04.2002 Бахмацький РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 17.05.2004 400 0.01654 400 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Звєревич Юрiй Вiталiйович НК 948634 15.11.2001 Бахмацький РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 17.05.2004 200 0.00827 200 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Мiщенко Iван Михайлович НК 214814 20.11.1996 РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 03.02.2005 1 0.000040 1 0 0 0
Член правлiння, виконавчий директор Топтун Василь Григорович НК 019602 17.01.1996 Бахмацький РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 17.05.2004 1599 0.06613 1599 0 0 0
Усього 2200 0.09098 2200 0 0 0
 

 

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
МПП"IМОС" 31237296 Україна Чернігівська Iчнянський 16700 смт Парафiївка Шевченка, 123 16.11.2004 1837680 76 1837680 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Таких фiзичних осiб немає. д/н д/н д/н   0 0 0 0 0 0
Усього 1837680 76 1837680 0 0 0

 

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 18.05.2011
Кворум зборів** 83.08
Опис 1. Затвердження процедурних питань проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство". 2.Звiт голови правлiння про фiнансову та господарську дiяльнiсть ВАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство" у 2010 роцi. 3.Звiт Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансової та господарської дiяльностi ВАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство". 4.Про розподiл прибутку/збитку ВАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство". 5.Про приведення органiзацiйно-правової форми ВАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство" у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 6.Прийняття рiшення про змiну найменування ВАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство" на ПрАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство". 7.Затвердження внутрiшнiх Положень ВАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство" в новiй редакцiї, якi регламентують дiяльнiсть товариства. 8.Про змiну форми iснування акцiй ВАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство" та переведення випуску акцiй з документарної форми в бездокументарну форму. 9.Про визначення способу повiдомлення акцiонерiв ВАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство" про дематерiалiзацiю акцiй. 10.Про затвердження Депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй. 11. Про затвердження Зберiгача, у якого ВАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство" буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй. 12. Про визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. 13.Вiдкликання та обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї ВАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство". 14. Затвердження Статуту ВАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство" у новiй редакцiї у зв'язку iз приведенням його у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та переведення випуску акцiй з документарної форму в бездокументарну форму. За результатами проведених зборiв прийнятi рiшення: 1) Затвердити процедурнi питання проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство". 2)Звiт голови правлiння про фiнансову та господарську дiяльнiсть ВАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство" у 2010 роцi - затвердити. 3)Звiт Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансової та господарської дiяльностi ВАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство" - затвердити. 4)Направити прибуток на покриття збиткiв минулих рокiв та розвиток пiдприємства. 5)Про приведення органiзацiйно-правової форми ВАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство" у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" - не затвердити. 6) Зняти шосте питання з повiстки денної. 7) Зняти сьоме питання з повестки денної. 8) Восьме питання зняти з повестки денної.9)Д'вяте питання зняти з повестки денної 10)Десяте питання зняти з повестки денної 11) одиннадцяте питання зняти з повестки денної 12) Дванадцяте питання зняти з повестки денної 13)Тринадцяте питання зняти з повестки денної. 14) Чотирнадцяте питання зняти з повестки денної.

 

Регулярна інформація

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Нiжинський реєстратор"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32353750
Місцезнаходження Україна Чернігівська Нiжинський 16600 м. Нiжин вул. Подвойського ,17/3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581042
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.03.2011
Міжміський код та телефон (231) 24107
Факс (231) 24107
Вид діяльності Iнша дiяльнiсть, що пов"язана з фондовими бiржами
Опис Додаткової iнформацiї немає.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПП"Аудиторська фiрма "Лотос"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22823802
Місцезнаходження Україна Чернігівська Чернiгiвський 14005 М.Чернiгiв Горького, буд.84, кв. 111
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1319
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (0462)651863
Факс 651863
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
Опис Додаткової iнформацiї немає.

 

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18.02.2004 4/24/1/04 Чернiгiвське теруправлiння ДКЦПФР UA 4000036206 Акції Іменні прості Документарна Іменні 0.25 2418000 604500 100
Опис Протягом звiтного року товариством не здiйснювалась торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Факт лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових ринках вiдсутнiй. Додаткова емiсiя цiнних паперiв протягом звiтного року не вiдбувалась.

 

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 50
у тому числі: 
- сертифікатів акцій
50
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
  0
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 0
у тому числі: 
- сертифікатів акцій
0
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
  0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 0
у тому числі: 
- сертифікатів акцій
0
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
  0

 

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство" було засновано у 1998 роцi шляхом перетворення Малого державного Бахмацького бурякоприймального пiдприємства у Вiдкрите акцiонерне товариство "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство". Товариство було зареєстронано 31.12.2003 р за №484 Бахмацькою райдержадмiнiстрацiєю. На кiнець звiтного року державної частки в статутному фондi товариства немає. Протягом звiтного року змiни до установчих документiв не вносились.
   
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ВАТ"Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство" складається з одного пiдприємства. До складу пiдприємства входять такi структурнi пiдроздiли: - склад запасних частин; - склад матерiалiв; - склад нафтопродуктiв. Протягом звiтного року змiн в органiзацiйнiй структурi товариства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї пiдприємства з боку третiх осiб протягом звiтного року не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика ВАТ затверджена наказом про облiкову полiтику №29-а вiд 01.07.2007 р. Методи, принципи ведення бухгалтерського облiку вiдповiдають вимогам дiючих Положень(Стандартiв) бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi даних облiку та у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i П(С)БО. Фiнансова звiтнiсть, яка надається, включає: - Баланс станом на 31.12.2011 р.; - Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк; Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi - гривнi. Оцiнка та вiдображення господарських операцiй проводилась у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. При веденi бухгалтерського облiку були дотриманi основнi принципи викладенi в П(С)БО №1. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення. Класифiкацiя основних засобiв здiйснюється за групами у вiдповiдностi до п.5 П(С)БО 7 "Основнi засоби" Матераiльнi активи з термiном корисного викоритсання понад лжин рiк вартiстю до 1000 грн. вважаються талоцiнними необоротними активами (МНМА). Амортизацiя за МНМА нараховується в першому мiсяцi викоритсання обєкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. Суми доходiв вiдобаражаються вiдповiдно до П(С)Бо 15 "Дохiд". До складу доходiв вiд осноної дiяльностi вiдносяться доходи : вiд реалiзацiї продукцiї, вiд наданих послуг та виконаних робiт. Витрати вiдображаются вiдповiдно до П(С)БО 16 "Витрати".
Текст аудиторського висновку Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi ВАТ <Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство> АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО> (надалi - Замовник) за перiод з 1 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року Чернiгiв - 2012 I. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Вступний параграф Основнi вiдомостi про Замовника: Повне найменування ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО> Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України 24843341 Мiсцезнаходження 16500, Чернiгiвська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, 160 Дата державної реєстрацiї зареєстроване 31.12.2003 р за №484 Бахмацькою райдержадмiнiстрацiєю Звiт складено за результатами незалежної аудиторської перевiрки, яка була проведена приватною аудиторською фiрмою <Лотос> (свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №1319 видане Аудиторською Палатою України 26.01.2001 року) на пiдставi договору вiд 22.12.2010 року № 29 та у вiдповiдностi до: - Закону України <Про аудиторську дiяльнiсть>; - мiжнародних стандартiв аудиту; - <Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)>, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 вiд 29.09.2011 року та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 року за №1358/20096. Цей звiт мiстить результати аудиту рiчної фiнансової звiтностi Замовника, яка була пiдготовлена у вiдповiдностi до вимог концептуальної основи, яка встановлена нормами Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку щодо суб'єктiв малого пiдприємництва, i включає в себе: - "Баланс" станом на 31 грудня 2011 року, - "Звiту про фiнансовi результати" за 2011 рiк. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу У вiдповiдностi зi ст.9 Закону України <Про аудиторську дiяльнiсть> Замовник несе вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що наданi для проведення аудиту. Ця вiдповiдальнiсть стосується: - розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; - вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики та подання облiкових оцiнок. Вiдповiдальнiсть аудиторiв Вiдповiдальнiстю аудиторiв є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту, який було проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень та складена у вiдповiдностi до вимог дiючих в Українi концептуальної основи фiнансової звiтностi. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок. Оцiнка ризикiв внутрiшнього контролю здiйснювалась в аспектi процедур пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Цим звiтом (висновком) не формулюється судження щодо ефективностi внутрiшнього контролю Замовника. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом Замовника, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Пiд час аудиту було зiбрано та систематизовано достатнiй обсяг доказiв (на погляд аудитора), якi дозволяють зробити оцiнку показникiв фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до мети аудиту та виявити суттєвi помилки, допущенi при її складаннi. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Замовник формує облiковi оцiнки щодо визначення термiну корисного використання основних засобiв виходячи з фактичних технiчних характеристик об'єкту. При цьому амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Пiд час аудиту ми не отримали жодних свiдчень, що вказують на факт того, що використовуванi облiковi оцiнки є необ?рунтованими. Замовником не здiйснюється переоцiнка основних засобiв для визначення їх справедливої вартостi на звiтну дату. Проте з урахуванням фактичних умов та обставин функцiонування пiдприємства, якi можуть визнаватись суттєвими для користувачiв фiнансової звiтностi визначених цим аудиторським висновком, цей факт має обмежений вплив на оцiнку достовiрностi фiнансової звiтностi в цiлому. При застосуваннi аудиторами альтернативних процедур для пiдтвердження залишкiв виробничих запасiв було встановлено вiдхилення залишкiв у головної книзi та фактичних залишкiв на суму яка складає 3 % статтi балансу "Виробничi запаси". Проте виявленi факти не мають системного характеру й не впливають на оцiнку фiнансової звiтностi в цiлому Умовно-позитивна думка за винятком впливу обставин, про якi йдеться у параграфi <Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки>, фiнансова звiтнiсть Замовника за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року за наслiдками господарських операцiй з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року складена в усiх суттєвих аспектах у вiдповiдностi до вимог Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, дiючих в Українi Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативно-правових актiв, якi регулюють порядок складання фiнансової звiтностi в Українi II. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ, визначенi <Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)>, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року №1360 2.1. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України (стосовно акцiонерних товариств) або частинi четвертiй статтi 144 Цивiльного кодексу України (стосовно товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю) Метою виконання процедур щодо перевiрки вартостi чистих активiв було висловлення судження щодо її вiдповiдностi вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України, якою встановлено, що <якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї>. Процедури було виконано шляхом спiвставлення оцiненої суми власного капiталу Замовника станом на 31.12.2011 року, яка зазначена у балансi, iз зареєстрованою i фактично сплаченою сумою статутного капiталу Замовника на цю саму дату. Станом на 31.12.2011 року зареєстрований розмiр статутного капiталу Замовника становить 604,5 тис. грн., який повнiстю сплачений. Визначена у фiнансовiй звiтностi вартiсть чистих активiв (власного капiталу) станом на 31.12.2011 року становить 937,4 тис. грн. За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi вартостi чистих активiв Замовника вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України можна зробити висновок: розмiр чистих активiв Замовника станом на 31.12.2011 року перевищує сформований статутний фонд на 332,9 тис. грн. i вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України 2.2. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю У вiдповiдностi до <Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв>, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 року №1591, зареєстроване в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02.2007 року №97/13364 (надалi - Рiчна iнформацiя), перевiрена аудитором рiчна фiнансова звiтнiсть Замовника є складовою частиною рiчної Iнформацiї емiтента цiнних паперiв. У вiдповiдностi до МСА 720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть> метою виконання процедур було вжиття належних заходiв у разi, якщо Рiчна iнформацiя, яка мiстить перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть, i аудиторський звiт щодо неї, може поставити пiд сумнiв достовiрнiсть фiнансової звiтностi та аудиторський звiт внаслiдок iснування суттєвих невiдповiдностей або суттєвого викривлення факту у складi такої Рiчної iнформацiї. Пiд невiдповiднiстю розумiється, що iнша iнформацiя у складi Рiчної iнформацiї суперечить iнформацiї, яка мiститься у перевiренiй аудитором фiнансовiй звiтностi. Суттєва суперечнiсть може викликати сумнiви щодо аудиторських висновкiв, зроблених виходячи з ранiше одержаних аудиторських доказiв та, можливо щодо основи з аудиторської думки про фiнансову звiтнiсть; Пiд викривленням факту розумiється, що iнша iнформацiя у складi Рiчної iнформацiї, не пов'язана з питаннями розкритими в перевiренiй аудитором фiнансовiй звiтностi, викладена чи подана не правильно. Суттєве викривлення факту може зашкодити довiрi до документа, який мiстить перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за надання повного обсягу Рiчної iнформацiї для виконання необхiдних процедур перевiрки до дати аудиторського висновку. Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iснування можливих суттєвих невiдповiдностей полягає в тому, що вiн повинен визначити, чи слiд переглядати перевiрену фiнансову звiтнiсть або iншу iнформацiю. У разi, якщо пiд час розгляду iншої iнформацiї з метою iдентифiкацiї суттєвих невiдповiдностей аудитору стає вiдомо про безперечне суттєве викривлення факту, його вiдповiдальнiсть обмежується обов'язком обговорити це питання з управлiнським та найвищим управлiнським персоналом. Враховуючи те, що за результатами проведених аудиторських процедур: не було встановлено фактiв щодо iснування суттєвих невiдповiдностей мiж iншою iнформацiєю у складi Рiчної iнформацiї та iнформацiєю, яка мiститься у перевiренiй аудитором фiнансовiй звiтностi, в наслiдок чого не виникли обставини, якi потребували б внесення змiн у фiнансову звiтнiсть або iншу iнформацiю; не було iдентифiковано фактiв суттєвого викривлення iншої iнформацiї у складi Рiчної iнформацiї, якi б вимагали обов'язкового обговорення з управлiнським та найвищим управлiнським персоналом. аудиторська думка, сформульована у I роздiлi цього звiту не стосується iншої iнформацiї та аудитор не несе конкретної вiдповiдальностi вiдповiдно до вимог МСА 720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть> за визначення того, чи належно подано iншу iнформацiю у складi Рiчної iнформацiї. 2.3. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> Метою виконання процедур щодо виконання значних правочинiв вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: 1) вiдповiдностi встановлених Статутом та iншими внутрiшнiми корпоративними документами Замовника процедур укладання значних правочинiв вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства>; 2) вiдповiдностi застосовуваних протягом звiтного перiоду процедур укладання значних правочинiв вимогам Статуту та iншим внутрiшнiм корпоративним документам Замовника. Компетенцiя органiв управлiння, щодо прийняття рiшень про вчинення значних правочинiв встановлена вiдповiдними статтями Статуту Замовника: Органи управлiння Змiст повноважень згiдно Статуту Загальнi збори акцiонерiв Статут не мiстить спецiальних вимог. Наглядова рада Наглядової ради немає (Спостережної ради немає.) Виконавчий орган: Правлiння - Голова правлiння П.9.13Правлiння: - затверджує для пiдписання Головою правлiння господарськi договори, контракти, угоди на суму до 25% активiв Товариства - затверджує для пiдписання Головою правлiння договори кредиту. Та застави майна на суму до 25% активiв Товариства - затверджує для пiдписання Головою правлiння договори про вiдчуження або придбання основних засобiв на суму до 25 % активiв Товариства За результатами аналiзу операцiй, якi було здiйснено протягом 2011 року було iдентифiковано правочини, якi визначаються як значнi й потребують спецiальних процедур санкцiонування. За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi виконання значних правочинiв вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> можна зробити висновок: 1) встановленi Статутом Замовника процедури укладання значних правочинiв не вiдповiдають вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства>, 2) протягом звiтного року було iдентифiковано правочини, якi визначаються як значнi й потребують спецiальних процедур санкцiонування наглядовою радою чи загальними зборами акцiонерiв. 2.4. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: 1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> та вимогам Статуту, 2) вiдповiдного подання iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi рiчного звiту акцiонерного товариства, яка складається згiдно до вимог <Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв>, затверджених рiшенням Комiсiї вiд 30.10.2009 N 1355, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 25.01.2010 за N 80/17375. Замовником повiдомлено, що до дати надання висновку не було прийнято рiшень про внесення змiн до Статуту ВАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство" зареєстрованого 28.12.2006р. затвердженого протоколом №1 вiд 09.06.2006р. загальних зборiв ВАТ "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство", згiдно Закону України <Про акцiонернi товариства>, вiдповiдно корпоративне управлiння здiйснювалось у вiдповiдностi до дiючого Статуту. Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства (назва) здiйснюється вiдповiдно до пункту 8.1 Статуту. Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - загальнi збори акцiонерiв, - правлiння Товариства, - виконавчий директор, - ревiзiйна комiсiя. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось змiн зовнiшнього аудитора. Затвердження зовнiшнього аудитора - ПП <Аудиторська фiрма <Лотос> вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог Статуту товариства. Ревiзiйна комiсiя товариства обрана у кiлькостi 3 осiб. Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> можна зробити висновок: 1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Статуту, та не приведена у вiдповiднiсть вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> 2) , наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог <Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв>, затверджених рiшенням Комiсiї вiд 30.10.2009 N 1355, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 25.01.2010 за N 80/17375. 2.5. Результати виконання процедур iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства У вiдповiдностi до МСА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi> викривлення у фiнансовiй звiтностi можуть виникнути внаслiдок або шахрайства, або помилки. Чинник, який вiдрiзняє шахрайство вiд помилки, полягає в навмисностi або ненавмисностi основної дiї, яка призводить до викривлення фiнансової звiтностi. Навмиснi викривлення, якi розглядаються аудитором це: викривлення, якi є наслiдком неправдивої фiнансової звiтностi, та викривлення, якi є наслiдком незаконного привласнення активiв. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Замовника та вiдповiдальнiсть аудитора щодо викривлень у фiнансових звiтах внаслiдок шахрайства визначено у вiдповiдних параграфах I роздiлу цього Звiту. Iдентифiкацiя ризикiв викривлень у фiнансових звiтах Замовника в наслiдок шахрайства здiйснюється з метою планування вiдповiдних аудиторських процедур отримання доказiв щодо тверджень, якi мiстять фiнансовi звiти. Наслiдки виконаних аудиторських процедур дозволили отримати вiдповiднi аудиторськi докази, на пiдставi яких було сформовано аудиторську думку щодо вiдповiдного подання фiнансової звiтностi, яка наведена у параграфi <Умовно-позитивна думка> I роздiлу цього Звiту. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Приватне пiдприємство <Аудиторська фiрма <Лотос> Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України №1319 вiд 26.01.2001 р. Мiсцезнаходження юридичної особи 14005, м. Чернiгiв, вул. Горького 84/111 Телефон (факс) юридичної особи 0462 - 65-18 - 63 Дата i номер договору на проведення аудиту Договiр № 23 вiд 09 грудня 2011 року. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту Дата початку проведення аудиту (дата прийняття рiшення про можливiсть прийняття завдання) - 25 листопада 2011 року. Дата закiнчення проведення аудиту (дата iнформування керiвництва Замовника про важливi результати проведених процедур аудиту) - 27 лютого 2012 року. До цього додається фiнансова звiтнiсть Замовника за 2011 рiк: - "Баланс" - "Звiт про фiнансовi результати" Директор В.В. Рядська ПП "Аудиторська фiрма "Лотос" сертифiкат аудитора серiї А №002433 виданий Аудиторською Палатою України 29.04.2004 року Дата пiдпису: 06 березня 2012 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом дiяльностi товариства на протязi звiтного перiоду було надання послуг по бурякозаготiвлi. Основнi клiєнти товариства ТОВ "Краєвид" Загальна сума доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала 4852,7 тис.грн. Дiяльнiсть товариства залежить вiд сезонних змiн, бо тiсно пов"язана з сiльськогосподарськи виробництвом. Найбiльший обсяг робiт припадає на весiнньо-осiннiй перiод. За наслiдками господарської дiяльностi протягом звiтного перiоду отримано прибуток в розмiрi 221,9 тис. грн. Основнi постачальними пiдприємства: "Агро-Союз-Чернiгiв", "ДП"Бахмачпостачальник", "Бахмачрем", ПП Гайдукевич
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування В звiтному роцi придбань та вiдчужень активiв не було Ву 2008 роцi було придбано комп'ютер, в 2009 роцi - легковий автомобiль варртiстю 55158,0 грн. i ваговий контролер 7000,0 грн. В 2010 роцi придбань активiв не було. Пiдприємство не планує значних iнвестицiй або придбань внаслiдок недостатностi грошових коштiв.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Загальна сума активiв за звiтний перiод становить 832,2 тис.грн. Основнi засоби за залишковою вартiстю становлять 495,4 тис.грн
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Серед найбiльш iстотних проблем, що впливають на дiяльнiсть товариства є податковий тиск (податок на прибуток, земельнi, транспортнiта iншi види податкiв) Недостатня пiдтримка сiльськогосподарського виробництва з боку держави, сезонний характер виробничого процесу.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Протягом звiтного року пiдприємство сплатило штрафних санкцiй на загальну суму 865,0 грн. з податку на прибуток
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Пiдприємство працює на умовах госпрозрахунку. Кредитами банкiв не користується.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних на кiнець звiтного перiоду договорiв немає.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Детальнi плани на 2012 рiк не складались.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Витрати на дослiдження та розробку у звiтному роцi не здiйснювались
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ протягом звiтного року не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi товариства, вiдсутня.

 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 501.3 430.5 0 0 501.3 430.5
будівлі та споруди 160 152.5 0 0 160 152.5
машини та обладнання 304 245.8 0 0 304 245.8
транспортні засоби 33.2 29.3 0 0 33.2 29.3
інші 4.1 2.9 0 0 4.1 2.9
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 501.3 430.5 0 0 501.3 430.5
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2011 р. становить 2653,9 тис.грн., знос - 2223,4 тис.грн. Основнi фонди мають значний ступiнь зношеностi . Орендованих основних засобiв немає

 

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 937 715
Статутний капітал (тис. грн.) 604.5 604.5
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 604.5 604.5
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв проводився у вiдповiдностi до Рiшення ДКЦПФР вiд 01.12.05 р. №688 "Про затвердження змiн та доповнень до "Положення про надання регулярної iнформацiї вiдкритими акцiонерними товариствами та пiдприємствами-емiтентами облiгацiй"
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльша розмiру статутного капiталу на 332,9 тис.грн.

 

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Кредити банкiв товариство не використовувало.   0 0  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
Зобов'язань по облiгацiях товариства не має.   0 0  
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
Зобов'язань по облiгацiях товариства не має.   0 0  
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
Зобов'язань по облiгацiях товариства не має.   0 0  
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
Зобов'язань по облiгацiях товариства не має.   0 0  
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Зобов'язань по фiнiнвестицiям товариства не має.   0 X  
Податкові зобов'язання X 58.7 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 14 X X
Усього зобов'язань X 72.7 X X
Опис: Кредити банкiв товариство не використовувало. Зобов'язань за цiнними паперами та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права товариство не має.

 

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
04.04.2011 05.04.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

 Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2009 1 0
2 2010 0 0
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   X
Реєстратор   X
Депозитарій   X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X  
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація   X
Внесення змін до статуту товариства   X
Прийняття рішення про зміну типу товариства   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень   X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень   X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не проводились Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні

Який склад наглядової ради (за наявності)?
    (осіб)
1 Кількість членів наглядової ради 0
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) Наглядової ради Товариство не має.
Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) наглядової ради немає

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть):   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) Спостережної ради немає

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
    Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 Члени правління (директор) Так Ні Так
2 Загальний відділ Ні Ні Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
5 Секретар правління Ні Ні Ні
6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
10 Інше(запишіть): Додаткової iнформацiї немає. Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Ні Так Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Ні Так
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
    Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів   X
2 Положення про наглядову раду   X
3 Положення про виконавчий орган (правління)   X
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
5 Положення про ревізійну комісію   X
6 Положення про акції акціонерного товариства   X
7 Положення про порядок розподілу прибутку   X
8 Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
    Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Ні
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
3 Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Ні
4 Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Ні
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Ні Ні
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
    Так Ні
1 Не проводились взагалі   X
2 Менше ніж раз на рік   X
3 Раз на рік X  
4 Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
  Так Ні
Загальні збори акціонерів X  
Наглядова рада   X
Правління або директор X  
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні


З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи   X
За дорученням загальних зборів X  
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

    Так Ні
1 Випуск акцій   X
2 Випуск депозитарних розписок   X
3 Випуск облігацій   X
4 Кредити банків   X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
6 Інше (запишіть):    X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні


З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи   X
Не задовольняли умови договору з особою   X
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів   X
суду   X
Інше (запишіть) Додаткової iнформацiї немає.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Додаткової iнформацiї немає.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Додаткової iнформацiї немає.

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві: Додаткової iнформацiї немає.

 

Річна фінансова звітність

 


  Коди
    Дата 31.12.2011
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Бахмацьке бурякоприймальне пiдприємство" за ЄДРПОУ 24843341
Територія 16500 м.Бахмач Конотопська, 160 за КОАТУУ 7420310100
Вид економічної діяльності Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами за КВЕД 51.11.0
Середня кількість працівників (чол.) 20 Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 16500 м.Бахмач Конотопська, 160
Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку – “1”; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності – “2”: 1


Баланс на 2011-12-31
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0.0 2.5
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 501.3 430.5
- первісна вартість 031 2653.9 2653.9
- знос 032 ( 2152.6 ) ( 2223.4 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0 0.0
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I 080 501.3 433.0
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 10.0 17.1
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 0.0 0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 102.2 518.1
- первісна вартість 161 102.2 518.1
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0.0 2.8
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2.0 0.2
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 169.9 38.9
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 0.0 0.0
Усього за розділом II 260 284.1 577.1
III. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 785.4 1010.1

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 604.5 604.5
Додатковий вкладений капітал 320 34.2 34.2
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 76.8 298.7
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 715.5 937.4
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0.3 0
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 61.7 58.7
- зі страхування 570 1 8.8
- з оплати праці* 580 6.9 5.2
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 0
Усього за розділом IV 620 69.9 72.7
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 785.4 1010.1
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 0


Примітки Основнi засоби Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на iх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р. складає 2653,9 тис. грн., сума нарахованого зносу становить 2223,4 тис. грн., залишкова вартiсть 430,5 тис. грн. Всього сума нарахованого зносу за звiтний перiод складає 70,8 тис. грн. Запаси вiдображаються у балансi за собiвартiстю, яка визначалась у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства щодо органiзацii бухгалтерського облiку, яке дiяло протягом звiтного року. На кiнець звiтного року запаси становлять 17,1 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю. Загальна сума первiсноi вартостi дебiторськоi заборгованостi за продану продукцiю ( товари, роботи, послуги) на кiнець року складає 518,1 тис. грн. Iнша почна дебiторська заборгованiсть становить 0,2 тис.грн. Залишок грошових коштiв на початок звiтного року становить 169,9 тис. грн. i на кiнець звiтного перiоду - 38,9 тис.грн. Станом на 31.12.2011 року статутний капiтал вiдкритого акцiонерного товариства становив 604500,00 грн. грн. Вiн складаeться з 2418000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Iнший додатковий капiтал складається iз суми iндексацii вартостi основних засобiв i становить 34,2 тис. грн. Сума нерозподiленого прибутку на кiнець звiтного року складає 298,7 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за товари , роботию. Послуги на кiнець звiтного року вiдсутня. Поточна кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного року становить 72,7 тис.грн., з них значну частину складає заборгованiтсь перед бюджетом - 58,7 тис.грн.
Керівник Топтун Василь Григорович
Головний бухгалтер Домашенко Наталiя IванiвнаЗвіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4852.7 2296.5
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 808.8 ) ( 382.8 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 4043.9 1913.7
Інші операційні доходи 040 1.1 0.7
Інші звичайні доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 4045 1914.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 3241.4 1389.3
Інші операційні витрати 090 ( 435.7 ) ( 387 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 3677.1 ) ( 1776.3 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 ( 367.9 ) ( 138.1 )
Податок на прибуток 140 ( 146 ) ( 18.8 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 ( 221.9 ) ( 119.3 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки Доход вiд реалiзацii наданих послуг за 2011 рiк становить 4852,7 тис. грн.
Керівник Топтун Василь Григорович
Головний бухгалтер Домашенко Наталiя Iванiвна

Додаток згідно рішення ДКЦПФР від 30.11.10 р. № 1780: Емітент не подавав звітності за МСФО